Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.9.2023

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Jokaisella on oikeus saada tietoa korkeakoulun julkisista asiakirjoista. 

Turun ammattikorkeakoulu ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvauksen Turun ammattikorkeakoulun asiarekisteristä sekä tietovarannoista ja niiden sisältämistä tiedoista. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on helpottaa tiedon etsimistä ja tietopyyntöjen tekemistä Turun ammattikorkeakoulun julkisista asiakirjoista.   

Osa Turun ammattikorkeakoulun tietovarannoista sisältää tietoa, joka on julkisuuslain (621/1999, 24 §) tai muun lainsäännön perusteella salassa pidettävää. Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia ja tietoja luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen.

Tietopyynnön tekeminen

Jos haluat saada nähtäväksi tietyn asiakirjan tai osan asiakirjasta, tee tietopyyntö.  Kerro tietopyynnössäsi mahdollisimman tarkasti, mitä tietoa haluat ja mitä asiaa/asiakirjoja tietopyyntö koskee. Kerro myös, miten haluat asiakirjat sinulle toimitettavan. 

Tietopyynnöt voi lähettää Turun ammattikorkeakoulun kirjaamoon joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@turkuamk.fi tai kirjallisesti osoitteen Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn oikealle taholle.  

Tietopyyntöön vastataan viivytyksettä, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa. Mikäli pyyntö koskee laajoja asiakirjakokonaisuuksia tai asiakirjoihin liittyy salassa pidettäviä osia, pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietoja koskevat tietopyynnöt

Tietosuoja-asetuksen (EU2016/679) mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietoja koskeva tietopyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, ks. lisätietoja sivulta Tietosuoja.

Asiarekisteri

Turun ammattikorkeakoulu ylläpitää asiarekisteriä vireille tulleista asioista, asioiden käsittelyvaiheista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisterillä toteutetaan lakisääteistä julkisuusperiaatetta ja varmistetaan tiedon löytyminen. 

Tietoa asiarekisteristä voi hakea esimerkiksi asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, kuten asian vireilletulopäivällä tai asiakirjan laatimispäivällä. Asiarekisteri ei ole avoimesti saatavilla.

Tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan Turun ammattikorkeakoululle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa ja muun toiminnan yhteydessä syntyvien tietoaineistojen kokonaisuutta. Jokaisen tietovarannon yhteydessä on kuvattu tietovarannon sisältämät tietoaineistot, keskeiset tietovarantoon liittyvät tietojärjestelmät, esimerkkejä hakutekijöistä sekä kuvaus henkilötietojen käsittelystä tietovarannossa.
 

Hallintoasioiden ja johtamisen tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Hallintoasioiden ja johtamisen tietovarantoon sisältyy:

 • hallintoasioiden ohjaukseen
 • päätöksentekoon ja johtamiseen
 • sopimuksiin
 • turvallisuuteen ja varautumiseen
 • oikeudellisiin asioihin sekä
 • kotimaiseen yhteistyöhön liittyvät tiedot ja asiakirjat. 

Avoimesti saatavilla olevat aineistot

Tietovarantoon kuuluvista asiakirjoista mm. Turun AMK:n hallituksen pöytäkirjat , strategia ja vuosikertomus ovat avoimesti saatavilla Turun AMK:n verkkosivuilla. Verkkosivuilta löydät tietoa myös Turun AMK:n organisaatiosta ja toiminnasta. 

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tietovarannon tietoaineistoja käsitellään pääosin asianhallintajärjestelmässä ja sopimustenhallintajärjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä: päätöksen otsikko tai päiväys (päätökset), kokouksen ajankohta, toimielin tai kokousasian otsikko (kokousasiat) sekä sopimuskumppanin nimi tai sopimuksen otsikko (sopimukset).

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa 

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu tietosuojailmoituksessa Asianhallinta . Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.  

Toiminnanohjauksen tietovarasto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Toiminnanohjauksen tietovarantoon sisältyy:

 • toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja kehittämiseen sekä
 • laadunhallintaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan tietoaineistot koostuvat mm. PT-toimintasuunnitelmiin, toimintasuunnitelmiin, kvartaaliraportointiin, arviointeihin (esim. itsearviointi), sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin, palautteisiin, mittareihin, riskienhallintaan, raportointiin ja tilastointiin liittyvistä tiedoista ja asiakirjoista. 

Avoimesti saatavilla olevat aineistot

Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa Turun AMK:n laadunhallinnasta ja laatupolitiikasta. Myös Turun AMK:n strategia on avoimesti saatavissa Turun AMK:n verkkosivuilla.

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tietovarannon tietoaineistoja käsitellään pääosin Turun AMK:n intranetissä sekä asianhallintajärjestelmässä. 

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilöstöhallinnon tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Henkilöstöhallinnon tietovarantoon sisältyy:

 • henkilöstöasioiden suunnitteluun ja ohjaukseen, 
 • palvelussuhdeasioihin,
 • rekrytointiin,
 • osaamisen kehittämiseen sekä 
 • työsuojeluun, yhteistoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvät tiedot ja asiakirjat. 

Avoimesti saatavilla olevat aineistot

Tietovarantoon sisältyvistä asiakirjoista ja tiedoista avoimet työpaikkailmoitukset löytyvät Turun AMK:n verkkosivuilta. Turun AMK:n henkilöstön yhteystietoja voi hakea Turun AMK:n verkkosivujen henkilöhaulla.

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tietovarannon tietoaineistoja käsitellään henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä, rekrytointijärjestelmässä, palkanlaskentajärjestelmässä, työajanseurantajärjestelmässä, Turun AMK:n intranetissä sekä asianhallintajärjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä: henkilön nimi ja henkilötunnus tai tehtävänimike, johon rekrytoidaan. 

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu seuraavissa tietosuojailmoituksessa 

 • Henkilöstö (vain intranetissä)
 • Rekrytointi
 • Työajan seuranta (vain intranetissä)

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.  

Taloushallinnon tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Taloushallinnon tietovarantoon sisältyy:

 • talouden suunnitteluun ja seurantaan 
 • kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen 
 • rahoitukseen ja varainhankintaan
 • omaisuuden hallintaan 
 • hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Avoimesti saatavilla olevat aineistot

Tilinpäätöstiedot ovat saatavilla Turun AMK:n verkkosivuilla.

Hankintoihin liittyviä tietoja ja asiakirjoja on saatavilla avoimesti seuraavasti:

Avoinna olevat kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanavalta . Kynnysarvon alittavien hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Pienhankintapalvelusta . Turun AMK hyödyntää myös Hansel Oy:n ja Turun kaupungin tekemiä kilpailutuksia. 

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tietovarannon tietoaineistoja käsitellään taloushallinnon järjestelmässä, matkanhallintajärjestelmässä, projektisalkunhallintajärjestelmässä, asiakkuuksienhallintajärjestelmässä, kalustonhallintajärjestelmässä, asianhallintajärjestelmässä sekä Turun AMK:n intranetissä. Esimerkkejä hakutekijöistä: kustannuspaikka, tilausnumero, toimittaja, asiakas tai tapahtuman päivämäärä. 

Hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja käsitellään asianhallintajärjestelmässä, Cloudia-pienhankintajärjestelmässä sekä HILMA-järjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä: kilpailutuksen aihe tai ajankohta.

Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu seuraavissa tietosuojailmoituksissa

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.

Koulutuksen tietovaranto

Tietovarannot tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Koulutuksen tietovarantoon sisältyy:

 • opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen 
 • opiskelijahakuun ja -valintaan 
 • opiskelijoihin liittyvät tiedot ja asiakirjat. 

Avoimesti saatavilla olevat aineistot

Tietovarantoon liittyvistä tiedoista ja asiakirjoista mm. koulutustarjontatiedot löytyvät Opintopolku -palvelusta. Koulutustarjonnasta voit etsiä tietoa myös Turun AMK:n nettisivujen koulutushaulla. Opinto-oppaasta näet koulutusten ja opintojaksojen kuvaukset, opintojen ajoitukset ja laajuudet sekä käynnissä olevat ja tulevat toteutukset. Elektroniset opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseus-tietokannassa. Lisätietoa omaan opiskeluun liittyvistä dokumenteista (esimerkiksi opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet) löydät opintotoimiston sivuilta. 

Järjestelmät ja hakutekijät

Tietovarannon tietoaineistoja käsitellään pääosin Opintopolku-palvelussa, opintotietojärjestelmässä, verkko-oppimisympäristössä sekä asianhallintajärjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä: opiskelijan nimi, opiskelijanumero, henkilötunnus, opintojakson nimi tai koulutuksen / hakukohteen nimi.

Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu tietosuojailmoituksessa Turun AMK:n opiskelijat.  Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan tietovarantoon sisältyvät:

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä projektitoiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja toteuttamiseen 
 • tutkimuseettiseen toimintaan 
 • tutkimuslupiin 
 • tutkimusaineistoihin 
 • korkeakoulukeksintöihin sekä
 • liiketoiminnan (ml. koulutusvienti sekä alumnitoiminta) palveluihin, asiakkaisiin ja kumppaneihin liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Tietovarannon tietoaineistot ovat osittain salassa pidettäviä perustuen julkisuuslain (621/1999) 24 pykälän kohtiin 7, 10, 14, 17 ja 21. Esimerkiksi tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoitusehdot saattavat rajoittaa tutkimukseen ja projekteihin liittyvien tietojen julkisuutta. 

Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot

Tietoa Turun AMK:n projekteista löydät Turun AMK:n nettisivulta Projektit. Projektien julkaisut ja muut tuotokset ovat useimmiten julkisia. Turun AMK:n julkaisut  on koottu Turun AMK:n nettisivuille. Avoimet tutkimusaineistot ja niiden metatiedot löytyvät kansallista ja kansainvälisistä datapalveluista.

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä tietoaineistoja käsitellään projektisalkunhallintajärjestelmässä, asianhallintajärjestelmässä (mm. sopimukset, tutkimuseettisen toimikunnan ennakkoarvioinnit sekä tutkimuslupiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön ja korkeakoulukeksintöihin liittyvät asiakirjat), taloushallinnon järjestelmässä sekä rahoittajien järjestelmissä. 

Liiketoiminnan tietoaineistoista kumppanuus- ja muut sopimukset löytyvät asianhallintajärjestelmästä. Muut tiedot löytyvät asiakkuuksienhallintajärjestelmästä sekä taloushallintajärjestelmästä. 

Esimerkkejä hakutekijöistä: tietovarantoon sisältyviä julkisia muistioita ja päätöksiä käsitellään asianhallintajärjestelmässä ja niitä voi hakea asiakirjatyypillä, päivämäärällä sekä yksikön tai päättäjän nimellä. 

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu seuraavissa tietosuojailmoituksissa: 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.

KV-liikkuvuuden tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Kv-liikkuvuuden tietovarantoon sisältyy:

 • kv-liikkuvuuteen liittyvät sopimukset sekä
 • opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot

Tietoa kv-liikkuvuudesta löydät Turun AMK:n verkkosivuilta Opiskelu ammattikorkeakoulussa sekä   Exchange Students.

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tietovarannon tietoaineistoja käsitellään Turun AMK:n asianhallintajärjestelmässä sekä liikkuvuudenhallintajärjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä: vaihto-ohjelma, vaihtokorkeakoulu, kohdemaa, lähtömaa, koulutusala tai henkilötunnus.  

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu seuraavissa tietosuojailmoituksissa 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.

Kirjasto- ja tietopalveluiden tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Kirjasto- ja tietopalveluiden tietovarantoon sisältyy:  

 • kirjasto- ja tietopalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat
 • kirjaston asiakkuuteen liittyvät tiedot (kirjaston asiakasrekisteri)
 • kirjaston aineistot ja kokoelmat
 • julkaisuarkistossa julkistetut opinnäytetyöt 
 • Turun AMK:n rinnakkaistallennetut julkaisut
 • Turun AMK:n tuottamien julkaisujen tiedot
 • asianhallinnan ja arkistoinnin kehittämiseen ja ohjaukseen liittyvät tiedot ja asiakirjat sekä
 • Turun AMK:n pysyvästi säilytettävät ja arkistoitavat tietoaineistot.

Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot

Kirjaston aineistoja voi selata Turun AMK:n Finna-hakupalvelusta. Elektroniset opinnäytetyöt sekä Turun AMK:n rinnakkaistallennetut julkaisut ovat luettavissa Theseus-tietokannassa.

Kirjaston asiakkaat voivat tarkastella omia kirjastoasiakkuuteen liittyviä tietojaan (mm. yhteystiedot, lainat, varaukset, maksut) kirjautumalla Turun AMK:n Finnaan.

Turun AMK:n tuottamien julkaisujen tiedot ovat haettavissa kansallisissa  Tiedejatutkimus.fi-portaalissa , josta löytyy myös linkki julkaisuun, mikäli se on avoimesti saatavissa.

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tietovarantoon liittyviä tietoaineistoja käsitellään pääosin kirjastojärjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä, joilla järjestelmästä voi hakea tietoa: kirjastokortin numero tai henkilötunnus.

Julkaisutietojen tallentamisessa hyödynnetään kansallista julkaisutietojen tallennuspalvelua. Hakutekijöinä toimii esimerkiksi julkaisun tiedot. 

Asianhallintaan ja arkistointiin liittyviä asiakirjoja ja tietoja käsitellään Turun AMK:n asianhallintajärjestelmässä sekä intranetissä.

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu seuraavissa tietosuojailmoituksissa 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.

 

Tietohallinnon tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Tietohallinnon tietovarantoon sisältyy:

 • tietohallinnon kehittämiseen ja ohjaukseen
 • tietojärjestelmien ja laitteistojen asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon (sis. käyttöoikeuksien hallinta) sekä
 • tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Tietosuojan ja tietoturvan tietoaineisto koostuu mm. tietoturvaloukkausten ja häiriötilanteiden käsittelystä ja vaikutustenarvioinneista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot

Tietovarantoon kuuluvista asiakirjoista  tietosuojailmoitukset  löytyvät Turun AMK:n verkkosivuilta. 

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tikettejä/tukipalvelupyyntöjä käsitellään Service Desk -järjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä: tiketin numero tai henkilön nimi. 

Tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin liittyviä tietoja käsitellään käyttäjähallintajärjestelmässä. 

Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä tietoja ja asiakirjoja käsitellään pääosin asianhallintajärjestelmässä sekä Turun AMK:n intranetissä. 

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu tietosuojailmoituksessa Service Desk ja muut asiakaspalvelukanavat . Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.

Viestinnän ja markkinoinnin tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Viestinnän ja markkinoinnin tietovarantoon sisältyy:

 • viestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja ohjaukseen 
 • viestinnän toteuttamiseen sekä
 • julkaisutoimintaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Viestinnän toteuttamisen tietoaineisto koostuu ulkoisesta viestinnästä, sisäisestä viestinnästä, markkinoinnista, poikkeustilaviestinnästä sekä suhdetoiminta- ja sidosryhmäviestinnästä.

Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot    

Viestintäpalvelut medialle -verkkosivulta löydät mm. Turun AMK:n graafisen ohjeiston ja logon, linkin avoimeen kuvapankkiin sekä mediatiedotteet. Turun AMK:n julkaisut -verkkosivulta löydät lisätietoa julkaisuista ja voit selata Turun AMK:n julkaisuja.

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Viestinnän ja markkinoinnin tietoaineistoja käsitellään Turun AMK:n intranetissä, verkkoviestinnän alustoilla, asiakkuuksienhallintajärjestelmässä sekä uutiskirjejärjestelmässä. Esimerkkejä hakutekijöistä: nimi, sähköposti tai ajankohta. Julkaisutoiminnassa hakutekijöitä ovat esimerkiksi kirjoittajan tai julkaisun nimi.  

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu seuraavissa tietosuojailmoituksissa

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.

Kiinteistö- ja tilahallinnon tietovaranto

Tietovarannon tietoaineistot ja käyttötarkoitus

Kiinteistö- ja tilahallinnon tietovarantoon sisältyy:

 • kiinteistöjen käyttöön, ylläpitoon ja palveluihin sekä
 • avaintenhallintaan, kameravalvontaan ja kulunvalvontaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Avoimesti saatavilla olevat tietoaineistot

Turun ammattikorkeakoulun kampukset ja toimipisteet löytyvät Turun AMK:n verkkosivuilta. 

Tietojärjestelmät ja hakutekijät

Tietovarantoon liittyviä tietoja käsitellään pääosin avainhallintajärjestelmässä, kulunvalvontajärjestelmässä, irtaimiston- ja kalustonhallintajärjestelmässä sekä kameravalvontajärjestelmässä.

Esimerkkejä hakutekijöistä: tilan osoite tai nimi, sijainta tai ajankohta (kameravalvonta), nimi tai avain yksilöivänä tunnisteena (avaintenhallinta), nimi, kulkutunnistenumero, ovi tai ajanjakso (kulunvalvonta).

Järjestelmien tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa

Henkilötietojen käsittely tietovarannossa on kuvattu seuraavissa tietosuojailmoituksissa

 • Kameravalvonta
 • Kulunvalvonta (vain intranetissä)
 • Avaintenhallinta (vain intranetissä)

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Turun AMK:ssa löydät sivulta Tietosuoja.