Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.2.2019
Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi

Tutkimusryhmän tavoitteena on vahvistaa eri taiteenalojen sekä terveys- ja hyvinvointialojen moniammatillisesta yhteistyöstä syntyviä sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja hyvinvoinnin edistäjänä.

Kulttuurihyvinvointi nähdään tällä hetkellä alueellisesti tärkeänä profiilina. Se oli vahvasti esillä Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien edistäminen on mukana myös Turun kaupunkistrategiassa 2029 ja Varsinais-Suomen liiton Kulttuuristrategiassa. Lisäksi Turussa tehdään aktiivista yhteistyötä alueellisen Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkoston puitteissa. Tällä hetkellä painopisteenä on aktiivinen vaikuttaminen taidelähtöisten hyvinvointipalvelujen juurruttamiseksi sote-alan rakenteisiin. Vuosina 2015-2018 ryhmän puitteissa toimii valtakunnallisesti Taikusydän,Taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste.

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmän tavoitteena on työskennellä monialaisesti, kehittää hanketyölle jatkumoa sekä vakiinnuttaa kulttuurihyvinvointiin liittyviä sisältöjä osaksi opetustoimintaa. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on ollut toteuttamassa useita hankkeita, joissa on edistetty eri kohderyhmiin kuuluvien ihmisten hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Pitkä taiteen, kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiin keskittynyt hankejatkumo on tuottanut Turun ammattikorkeakoululle uudenlaista osaamista, verkostoja, julkaisuja, opinnäytetöitä ja tutkimuksia taiteen merkityksistä ja mahdollisuuksista osana hyvää elämää. Valtakunnallisesti merkittävää on esimerkiksi työ sairaala- ja hoivamusiikkityön kehittämisessä. Alueelle on koulutettu uudenlaisia eri taiteenalojen osaajia ja mallinnettu sairaala- ja hoivamuusikon ammatinkuvaa.

Tulevaisuuden haasteena on osaamisen levittäminen, toimivien koulutuspolkujen löytäminen ja vakiintuneen työskentelyrahoituksen mahdollistaminen kouluttautuneille taiteen ammattilaisille. Osaamisen ja työskentelymahdollisuuksien vahvistamiseksi Turun ammattikorkeakoulussa alkaa keväällä 2020 uusi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa Kulttuurihyvinvoinnin koulutus, jossa sosiaali-, terveys-, taide- ja kulttuurialan ammattilaiset opiskelevat yhdessä.

Hae kulttuurihyvinvoinnin Master School -koulutukseen 2.–16.9.2020

Kulttuurihyvinvoinnin toimintaa Turun AMK:ssa

Vuosina 2010–2013 toteutettiin yhteistyössä virolaisten partnereiden kanssa MIMO - Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work -hanke, jossa oli mukana 13–17 -vuotiaita nuoria sekä heidän kanssaan työskenteleviä sosiaali-, terveys- ja taidealan ammattilaisia ja opiskelijoita. Tämä hanke sai jatkoa 2015, jolloin aloitettiin moniammatillisen työskentelyosaamisen kehittämishanke Moving Toward Multiprofessional Work ( 2015 – 2018) yhdessä englantilaisten, virolaisten ja espanjalaisten kumppanien kanssa.

Vuosina 2009–2011 toteutettiin ESR-hanke Musiikkikoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen Musicare-verkostossa, jossa valmennettiin ensimmäiset yhteisömusiikkipedagogit. Yhteistyössä olivat mukana Kotikunnas-palvelutalo ja TYKS:n Lastenklinikka. Lisäksi pilotoitiin vuosina 2009–2013 aikuisten tutkintoon johtava musiikkiterapiakoulutus, josta kaksi opiskelijaa osallistui valtakunnalliseen Hymykuopat-hankkeeseen työskentelemällä Turussa palvelutalossa hoivamusiikkityön ja musiikkiterapian rajapinnalla vuonna 2011.

Vuonna 2009 käynnistyneestä yhteistyöstä pariisilaisen Institute de Musique et Santén kanssa sai alkunsa vuosina 2010–2012 toteutettu Leonardo TOI-rahoitteinen hanke Music in Health Settings: training trainers.  Suomen osahanke Musiikki ja hyvinvointi toteutui yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun terveysalan, TYKS:n ja Kotikunnaan kanssa. Siinä koulutettiin kolme musiikin ammattilaista sairaala- ja hoivamusiikkityön kouluttajiksi. Care Music -hanke toteutui EAKR-rahoituksella vuosina 2011–2013, yhteistyössä Turun am-mattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja edistettiin sairaala- ja hoivamusiikkityötä ammattina.

Vuosina 2010–2012 toteutettiin Hyvä arki vanhukselle -hanke Turun ammattikorkeakoulun Terveysalan ja Taideakatemian kesken. Projektissa Terveysalan YAMK-opiskelijat ohjasivat työpajoja, joissa taideopiskelijat työskentelevät vanhusten kanssa mm. musiikin ja kuvataiteen keinoin.

Vuosina 2012–2013 jatkettiin Turku 2011 -säätiön aloittamia Kulttuurin vapaaehtoiset ja kulttuurin saavutettavuus -toimintoja. Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin ja vapaaehtoisia välitettiin eri tapahtumiin vuoden 2013 loppuun saakka Taideakatemian toimesta. Samalla kehitettiin kuudessa eri osaprojektissa saavutettavuuden eri tasoja. Saavutettavuus-projektissa tuotettiin mm. moniaistinen sirkusesitys, tuettiin mielenterveyskuntoutumista kuvataiteilijoiden ja toimintaterapeuttien yhteistyöllä, kehitettiin saavutettavaa markkinointia ja tehtiin kulttuurilaitosten esteettömyyskartoituksia.

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä oli mukana myös vuosina 2014–2015 toteutetussa Euroopan Kokouttamisrahaston rahoittamassa Kohtaamisia – Rohkeutta maahanmuuttajien työnhakuun taiteen keinoin -hankkeessa. Se vahvisti kotoutumisvaiheessa olevien työttömien maahanmuuttajien oman osaamisen tunnistamista sekä antoi heille rohkeutta työnhakuun taidelähtöisin, matalan kynnyksen menetelmin. Maahanmuuttajille suunnatun kulttuurihyvinvointityön kehittämistä jatketaan yhteistyössä Terveyden ja Hyvinvoinnin yksikön kanssa Sata Omenapuuta – moninuorinen Suomi-hankkeessa (2016 – 2018), jota rahoittaa Sisäministeriö.

Taideakatemia ja terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö tekevät yhteistyöstä myös Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoimassa Hyvinvoinnin välitystoimisto-hankkeessa (ESR, 2015 – 2017). Hanke rakentaa välittäjäverkoston, joka kehittää ja tuotteistaa taiteilijoiden palveluita ja pyrkii saamaan ne osaksi sote‐alan rakenteita.

Monialaista yhteistyötä ammattikorkeakoulun sisällä on kehitetty myös Agricola-työpaketissa ”Taiteen terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset” 2012–2013, joiden tuloksena syntyi mallinnuksia opintomoduuleista Turun ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin. Moduulien pohjalta työstetään vapaasti valittavia kulttuurihyvinvointiin liittyviä opintokokonaisuuksia esittävän taiteen sekä terveys- ja hyvinvointialan opiskelijoille.

Sairaala- ja hoivamusiikkityö

Sairaala- ja hoivamusiikkityön kehittämistehtävä Turun ammattikorkeakoulussa

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmässä tutkitaan, kehitetään ja edistetään taiteen soveltavaa käyttöä erilaisissa hyvinvoinnin konteksteissa. Sairaala- ja hoivamusiikkityön kehittämistehtävässä toteutetuissa projekteissa on rakennettu toimintamalleja ja edellytyksiä säännölliselle ja jatkuvalle musiikkityölle hoidon ja hoivan ympäristöissä.

Toimintaa on haluttu profiloida uudenlaiseksi musiikin ammattilaisten työnkuvaksi sekä vaikuttavaksi osaksi hoitotyötä. Musiikkitoiminta laitoksissa ei ole pelkästään viihdettä, vaan sillä on muitakin vahvoja hyvinvointivaikutuksia, sekä potilaille/asukkaille, henkilökunnalle että omaisille. Nämä toteutuvat moniammatillisessa yhteistyössä, jossa musiikin ammattiliset toimivat omasta muusikon tai musiikkipedagogin perustehtävästään käsin.

Kehittämistyössä ovat olleet mukana musiikin ammattilaiset, kouluttaja-ammattilaiset sekä hoito- ja hoiva-alan ammattilaiset. Koulutuspilotointi ja kansainvälinen yhteistyö ovat olleet olennainen osa toimintaa. Sairaala- ja hoivamusiikkityö nähdään hyvänä osana moniammatillista yhteistyötä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Euroopan sosiaalirahaston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman Musiikkikoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen Musicare-verkostossa -hankkeen osiossa Musiikki ja hyvinvointi pilotoitiin systemaattista ja jatkuvaa musiikkitoimintaa Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla ja Kotikunnas-palvelutalossa. Leonardo Transfer of Innovation -rahoitteisessa hankkeessa Music in Health Settings: training trainers puolestaan pariisilainen Institute de Musique et Santé työskenteli yhteistyössä turkulaisten, dublinilaisten sekä manchesterilaisten musiikin ammattilaisten kanssa valmentaen tämän alan kouluttajia. EAKR-rahoitteisessa Care Music-hankkeessa taas fokusoitiin sairaala- ja hoivamusiikkityöhön ammattina, yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa. Tässä hankkeessa musiikkityötä toteutettiin ja analysoitiin edelleen sekä sairaalassa että vanhusten palvelutaloissa. Lisäksi mallinnettiin työn organisointia ja ansaintaa sekä rakennettiin musiikkityön tekijöiden koulutuspolkua.

Hankkeista on vapaasti ladattavissa kaksi julkaisua: ILOA JA ELOA. Musiikkitoiminnasta sairaala- ja hoivakotiympäristöissä (Lilja-Viherlampi [toim.] 2011) sekä Care Music – sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina (Lilja-Viherlampi [toim.] 2013).  

Katso myös video http://vimeo.com/43814204

Theseuksessa on luettavissa Pia-Maria Björkmanin opinnäytetyö Musiikkipedagogina lastenklinikalla (Metropolia YAMK)  ja Jyväskylän yliopiston pro gradu-työnä on Laura Perälän Musiikki ja keskonen – musiikin käyttö vastasyntyneiden teho-osastolla

Katso myös video http://vimeo.com/43814204.

Media on ollut kiinnostunut sairaala- ja hoivamusiikkityöstä, esim. YLE uutisissa: Sairaalamuusikon tavoitteena on välittää iloa ja toivoa 

Sairaala- ja hoivamusiikkityössä on kysymys paitsi musiikin ammattilaisten eri toimintaympäristöihin potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden pariin tuomasta musiikista, myös hoito- ja hoiva-alan henkilöstön omasta musiikkisuhteesta ja sen mahdollisuuksiin rohkaisemisesta. Hoito- ja hoiva-alan henkilöstölle voidaan tarjota täydennyskoulutusta oman musiikkisuhteen virittämiseksi ja vahvistamiseksi: musiikin mahdollisuuksien näkemiseksi, ja vaikkapa oman laulamisen hyödyntämiseksi. Henkilöstön musiikkikoulutuksella voidaan nähdä vaikutuksia koko hoivayhteisön työhyvinvointiin, sairaalaosaston ilmapiiriin, asiakkaiden rauhallisuuteen ja työn kuormittavuuteen.

Taideakatemiassa on valtakunnallisena yhteistyönä alkamassa Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus 2017, jossa alueellisena profiilina on Sairaalamuusikkotyö, ja valmisteilla on täydennyskoulutusta hoito- ja hoiva-alan henkilöstölle.

Musiikki kuuluu kaikille!

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi puheenjohtaja

Taikusydän – taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Se kehittää ja levittää verkostonsa kanssa ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Lue lisää Taikusydän-yhteistyöverkostosta

Uusimmat julkaisut ja tuotteet

Musiikkihyvinvointia! Musiikkityö sairaala- ja hoivaympäristössä (2019)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167125.pdf

Taide töissä - Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taitelijan rooliin yhteisöissä (2019)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167170.pdf

Toiminnallisten ja taidelähtöisten menetelmien soveltaminen sosiaalialalle tuo asiakkaita taiteen taikapiiriin (2019) https://talk.turkuamk.fi/hyve/toiminnallisten-ja-taidelahtoisten-menetelmien-soveltaminen-sosiaalialle-tuo-asiakkaita-taiteen-taikapiiriin/

MOMU – Moving towards multiprofessional work. Moniammatillisen yhteistyön opas (2018) http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166821.pdf

Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen Turun kaupungissa (2017)  http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166548.pdf 

Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua (2017)  http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf  

Ennen olin ujo, nyt olen rohkea – rohkeutta maahanmuuttajien työnhakuun taiteen keinoin” (2015) http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165619.pdf

Care Music – sairaala- ja hoivamusiikkityö ammattina (2013)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163660.pdf

Tavarat taskuissa. Nuorten ryhmäohjauksen taidelähtöisiä menetelmiä – MIMO-projekti 2010–2013 (2013) http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164209.pdf

MOVING ON! Encounters and Experiences in Arts – Working Multiprofessionally with the Youth: MIMO Project 2010–2013 (2013)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164285.pdf

Hyvä arki vanhukselle – voimavarojen aktivoiminen taidelähtöisillä menetelmillä (2013)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163547.pdf

Moving In! Art-Based Approaches to Work with the Youth – MIMO project 2010–2013 (2012)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162267.pdf

Iloa ja eloa – musiikkitoiminnasta sairaala- ja hoivakotiympäristöissä (2011)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161871.pdf

Taiteesta tulevaisuuden hyvinvointia Varsinais-Suomessa – taide- ja kulttuuritoiminnan nykytila ja tulevaisuuden näkymiä terveys- ja hyvinvointialalla (2012)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162878.pdf

Kuva: Salla Kallio 2013. Elokuvasta Me ystävät hulivilit (Us Two Rascals).