Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.4.2024
Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi

Taide, kulttuuri ja luovat menetelmät voivat vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä monin tavoin.  Kulttuurihyvinvointialan moniammatillinen tutkimusryhmä toimii alustana ja yhteistyöfoorumina kulttuurihyvinvointialan kehittämiselle Turun ammattikorkeakoulussa. 

Tutkimusryhmässä me taiteen, kulttuurin, sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatuksen ja opetuksen, tutkimuksen ja verkostoyhteistyön osaajat tuomme osaamisemme yhteen. Tutkimusryhmämme tavoitteena on vahvistaa eri taiteenalojen sekä terveys- ja hyvinvointialojen moniammatillisesta yhteistyöstä syntyviä sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja sekä tuottaa tietoa taiteen ja luovuuden merkityksistä ja mahdollisuuksista osana hyvää elämää. Olemme avoimia kulttuurihyvinvoinnin kehittämis- ja hankeyhteistyölle! Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on hanke-, kehittämis- tai koulutusidea. Toimimme sekä alueellisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti.
 

Mitä on kulttuurihyvinvointi?

Termi kulttuurihyvinvointi on kehitetty vuosina 2012–2013 Kulttuurihyvinvointia Turussa -verkostoyhteistyössä, jonka keskeisinä toimijoina olivat Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Taiteen edistämiskeskuksen Varsinais-Suomen toimipiste ja Turun alueen järjestöt. 

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Kulttuurihyvinvoinnin perustana on ihmisen oma taide- ja kulttuurisuhde, ja kulttuuri sekä sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren. Me tutkimusryhmässä näemme, että taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden täyttyminen on kulttuurihyvinvointia. Kyseessä on ilmiö, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan osana hyvää elämää.  

Tutkimusryhmän toiminta

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmän työskentelee monialaisesti, kehittää kulttuurihyvinvointialaa sekä integroi kulttuurihyvinvointiin liittyviä sisältöjä osaksi Turun AMK:n koulutuksia. Tutkimusryhmämme on ollut toteuttamassa useita hankkeita, joissa on kehitetty alan toimintamalleja ja osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Tuotamme aktiivisesti julkaisuja ja artikkeleita kulttuurihyvinvoinnista, koulutamme alan osaajia sekä olemme mukana erilaisissa asiantuntijaryhmissä rakentamassa moniammatillista yhteistyötä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Valtakunnallisesti merkittävää on ollut työmme erityisesti sairaala- ja hoivamusiikkityön kehittämisessä, kulttuurihyvinvointiin liittyvän moniammatillisen yhteistyön edistämisessä sekä verkostoyhteistyön rakentajina. Vuodesta 2015 olemme hallinnoineet valtakunnallista Taikusydän-yhteyspistetoimintaa. Taikusydämen tavoitteena lisätä vuorovaikutusta taide- ja kulttuurialan, sote-alan, kasvatusalan sekä koulutus- ja tutkimuskentän toimijoiden välillä sekä toimia valtakunnallisena yhteistyöverkostona kulttuurihyvinvoinnin alalla. Taikusydän viestii kulttuurihyvinvointitoiminnasta sekä kehittää ja levittää ratkaisuja, joilla kulttuurihyvinvoinnin näkökulma ja osaaminen tulee pysyväksi osaksi terveyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä. 

Lue lisää Taikusydämen toiminnasta.

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteita ovat:

Taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet:

  • terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hyvää hoitoa ja hoivaa
  • mielen hyvinvoinnin, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvän elämän tukena.

Meitä kiinnostaa muun muassa:

  • moniammatillisuus ja kulttuurihyvinvointialan koulutuksen kehittäminen
  • musiikki hyvinvoinnin edistäjänä
  • kulttuurihyvinvointitoiminnan rakenteet ja tutkimus sekä tutkimuksen popularisointi
  • valtakunnalliset, alueelliset, pohjoismaiset ja kansainväliset verkostot
  • yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • kulttuurilähete- ja taidereseptitoiminta.

Kulttuurihyvinvoinnin Master School -koulutus, seuraava haku syksyn 2024 yhteishaussa

Käynnissä olevat hankkeet ja toiminta

Arts on Prescription in the Baltic Sea Region (2023–2025) -hanke auttaa kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen toimijoita osallistamaan mielenterveyden haasteista kärsiviä ihmisiä ryhmämuotoiseen taidetoimintaan heidän mielen hyvinvointinsa parantamiseksi. Arts on Prescription in the Baltic Sea Region -hankkeessa hankepartnerit kehittävät yhdessä aikaisempaan tutkimustietoon, hankkeen aikana tehtyyn arviointiin sekä hankkeen aikana saatuihin kokemuksiin perustuvan taidereseptimallin, jota voidaan mukauttaa erilaisiin paikallisiin olosuhteisiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiin.

Lue lisää hankkeesta:https://interreg-baltic.eu/project/arts-on-prescription/  (sivusto englanniksi).

Pohjoismainen kulttuurihyvinvointialan open acces -julkaisu Nordic Journal of Arts, Culture and Health (NJACH) on perustettu vuonna 2019 yhteistyössä viiden pohjoismaisen partnerin kanssa. Julkaisu tarjoaa alustan monitieteisen kulttuurihyvinvointialan tutkimuskeskusteluille
ruotsin, tanskan, norjan ja englannin kielillä. Vertaisarvioidun julkaisun kustantajana toimii Scandinavian University Press. Julkaisulla on JUFO-luokitus 1.  

Lue lisää NJACH-julkaisusta (sivusto englanniksi) .

Taikusydän-yhteyspisteen (2015-) tavoitteena lisätä vuorovaikutusta taide- ja kulttuurialan, sote-alan, kasvatusalan sekä koulutus- ja tutkimuskentän toimijoiden välillä sekä toimia valtakunnallisena yhteistyöverkostona kulttuurihyvinvoinnin alalla. Taikusydän viestii kulttuurihyvinvointitoiminnasta sekä
kehittää ja levittää ratkaisuja, joilla kulttuurihyvinvoinnin näkökulma ja osaaminen tulee pysyväksi osaksi terveyden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä. 

Lue lisää Taikusydän-yhteyspisteestä.

Päättyneet hankkeet ja toiminta

Pohjoismainen kulttuurihyvinvointialan tutkijaverkosto Nordic Arts & Health Research Network (NAHRN) perustettiin vuonna 2019 vahvistamaan alan pohjoismaista yhteistyötä. Monitieteisen verkoston tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta alan tutkijoiden, taiteilijoiden ja kulttuurihyvinvointialan muiden toimijoiden kesken sekä toimia keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. 

Pohjoismaista yhteistyötä on kehitetty kahden Pohjoismaisen kulttuuripisteen rahoittaman hankkeen turvin: Nordic Arts & Health Research Networks -hanke 2019–2020 (lyhytaikainen verkostotuki) ja Nordic Arts & Health Research Networks -hanke 2021–2023 (pitkäaikainen verkostotuki).

Lue lisää pohjoismaisen verkoston toiminnasta (sivusto englanniksi) .

ARTHEWE- Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education -hankkeessa (2020–2023) viisi eurooppalaista korkeakoulua kehitti kulttuurihyvinvoinnin osaamisalaan liittyvää korkeakoulutusta. Hankkeessa rakennettiin korkeakoulujen välisenä yhteistyönä opintojaksoja, jotka liittyvät joko sosiaali- ja terveysalan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tai taide- ja kulttuurialan opetussuunnitelmiin, näiden alojen yhteisiin tutkintoihin tai muihin opintokokonaisuuksiin.  

Lue lisää ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen kehittäminen

Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä Kulttuurihyvinvoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksen kanssa. Tämä koulutus on yhteinen Master School -koulutus sekä sosiaali- terveysalan että kulttuurialan tutkintoa opiskeleville.  Kulttuurihyvinvoinnin koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista erilaisiin sosiaali-, terveys- ja kulttuurialanalan asiantuntija-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin ja näiden yhdyspinnoille sekä asiakastyöhön. Kulttuurihyvinvointiosaaminen on oman taide- ja kulttuurisuhteen reflektointitaidoista nousevaa erityisasiantuntijuutta, kykyä ja halua moniammatilliseen yhteistyöhön ja kehittäjäosaamista. Kulttuurihyvinvoinnin Master-opinnäytetyö-kehittämishankkeet kytkeytyvät tutkimusryhmän kehittämistehtäviin tai tuovat uutta osaamista, tietoa ja näkökulmia alan kehittämistyöhön.

Myös Taideakatemian muissa Master-koulutuksissa voi opiskelijan opinnäytetyö-kehittämishanke ja oman tekijyyden profiili liittyä kulttuurihyvinvointiin.  Esimerkiksi Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa voi tämä uusi konteksti liittyä esim. taiteen ja kulttuurin hyvinvointimerkitysten ja -mahdollisuuksien edistämiseen, yhteisölliseen ja osallistavaan työskentelyyn tai kulttuurin saavutettavuuteen.

Turun AMK:ssa toimii ainoa suomenkielinen teatteri-ilmaisunohjaajakoulutus, joka on toteuttanut muun muassa yhteisiä opintojaksoja sosionomiopiskelijoiden sekä yhteistyötä Turun ammatti-instituutin lähihoitajakoulutuksen kanssa. Opintoihin kuuluu perustason tieto ja osaaminen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista osana teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattia. 

Kulttuurihyvinvointialan kehittämiseen kytkeytyy myös Taideakatemian erityisosaamisalue, sairaala- ja hoivamusiikkityö, johon liittyvää koulutusta annetaan sekä perusasteen opiskelijoille että täydennyskoulutuksena. Sairaala- ja hoivamusiikkityöhön erikoistuneita musiikin ammattilaisia on valmistunut kahdesta erikoistumisopintokokonaisuudesta sekä osaajakoulutuksesta (2023-2024).

Kuva: Turun AMK / Kristiina Välimäki