Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.10.2023
Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö

Insinööri (ylempi AMK), rakennettu ympäristö

Rakennettu ympäristö on eri rakennusalan korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille suunnattu työelämälähtöinen koulutus. Sen tavoitteena on parantaa työelämässä pätevöityneen insinöörin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä, antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä edistää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua, yhteistyötaitoja, projektinhallintaosaamista sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja.  Koulutuksesta valmistut ylempään AMK-tutkintoon, eli Master-tutkintoon.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut insinööri (ylempi AMK) -tutkintoon. Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto. Rakentamisen kelpoisuusvaatimuksissa rinnastetaan ympäristöministeriön ohjeiden mukaan insinööri (ylempi AMK) -tutkinto koulutuksena diplomi-insinöörin tutkintoon. Molemmissa tutkinnoissa tutkintoon johtaneiden opintojen on oltava sellaisia, että vaadittava insinööritieteellinen osaaminen on syntynyt.

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille insinööreille ja rakennusalan asiantuntijoille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on tekniikan korkeakoulututkinto rakennusalalta tai vastaava rakennusalan ammatillisen korkea-asteen insinöörin tai opistoinsinöörin tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ja opetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista harjoitus- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen ja verkostoitumisen. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Syvempää osaamista rakentamisen prosesseihin ja alan muutoksiin

Rakennettu ympäristö -koulutuksen laajuus on 60 op ja sen suunniteltu kesto on työn ohessa suoritettuna 1,5 vuotta. Koulutus koostuu

  • syventävistä opinnoista (ydinosaaminen) 20 op
  • vapaasti valittavista opinnoista (laajentava osaaminen) 10 op
  • opinnäytetyöstä 30 op.

Rakennettu ympäristö -koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä:

  • rakentamisen merkityksestä ja asemasta teollisuudessa sekä nykyaikaisessa jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja kriittisistä suhtautumista.
  • kestävän kehityksen periaatteista sekä alan haasteista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.
  • työelämän tuloksellisen kehittämistyön ja tutkimustiedon käytöstä tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä tuntemalla mm. teoreettiset käsitteet, työ-, tutkimus- ja kehittämismenetelmät.
  • hankeosaamisessa ja rakentamisen prosessien merkityksestään osana toimialan kehittämistä.

Substanssiosaamiseen sijaan pääpaino koulutuksessa on laaja-alaisen rakentamisen eri tehtävien, esimerkiksi esimiestyön, johtamisen, vaativien asiantuntijatehtävien sekä poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien alueilla, ja osaamistaan urakehityksensä edistämisessä sekä tilaajan että urakoitsijan näkökulmasta. Koulutuksen aikana vahvistetaan myös insinöörin perusvaatimuksia, jos niitä ei ole aiemmin opiskellut.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Rakennettu ympäristö -koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia rakennusalan kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai järjestöissä. Tutkinto antaa myös mahdollisuuden toimia opetustehtävissä, mikäli suoritat pedagogiset opinnot. YAMK-insinöörit sijoittuvat työelämässä usein tehtäviin, joissa pääpaino on teknisessä osaamisessa, sen kehittämisessä ja soveltamisessa. Rakennusalalla suuntautuminen voi olla esimerkiksi asiantuntija-, tuotanto-, tuotekehitys-, markkinointi-, tuotehallinta- tai projektien johtotehtävät sekä organisaatioiden kehittämistoiminnot. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintohaku heinä-elokuussa 2024 (opinnot alkavat syksyllä 2024)

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.

Tutustu myös