Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2021
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen (esim. animaatio, elokuva, kuvataide, musiikki, nukketeatteri, performanssi, sirkus, tanssi, teatteri) ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen. Tämän päivän taiteilijuus ja työelämä edellyttävät ammatillista osaamista erilaisissa tilanteissa, erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Tarvitaan osaajia, jotka kehittävät ja kokeilevat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. 

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa painotetaan verkostomaista ja yhteisöllistä työskentelytapaa. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä. Verkostoissa toimiva taidealan ammattilainen on laajasti tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka kykenee osallistumaan moniammatillisiin tiimeihin tai koordinoimaan niitä. 

Yhteistyötä tehdään sekä eri taiteenalojen että muiden toimialojen kanssa ja Turun AMK:n Master School sekä Taideakatemia avaavat tähän runsaasti mahdollisuuksia. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, jossa verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä myös Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa. 

Oma taitelijaidentiteetti ja kehittäjäote vahvistuu ammatillisessa elämäkertaprosessissa

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa opintojen keskeisiä teemoja ovat monialaiset verkostot, luovat tiimit, taidealan uudet ammattikuvat ja taidealan soveltajan ja kehittäjän ammatti-identiteetti. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Monimuoto-opintoina toteutuva tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opinnot koostuvat moduuleista Tulevaisuuden tekijät (10 op), Taide uusissa konteksteissa (10 op) ja vapaasti valittavat opinnot (10 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja se läpäisee koko opintoajan.

Taide uusissa konteksteissa -moduulissa käsitellään oman taidealan ammattilaisuuden kehittämiseen vaadittavaa ydinosaamista. Moduulin opinnoissa keskitytään

  • oman ammatillisen tekijyyden vahvistamiseen ja omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen
  • nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin
  • taiteen uusien kontekstien tarkasteluun sekä oman taiteellisen tai pedagogisen työn sijoittamiseen uusiin toimintaympäristöihin ja
  • taiteen toteutumistapoihin eri ympäristöissä, tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa.

Opinnoissa omaa taiteellista ja menetelmällistä osaamista vahvistetaan ja syvennetään ajankohtaisissa soveltavan taiteen, nykytaiteen, yhteisötaiteen ja moniammatillisen tiimityöskentelyn teemoissa. Taideakatemian menetelmälliseen erityisosaamiseen perustuva ammatillinen elämäkertaprosessi läpäisee opinnot ja tukee opiskelijan ammatillisen identiteetin sekä omien vahvuuksien ja osaamisen, kehittämistarpeiden sekä opintojen aikaisen osaamisen kehittymisen jatkuvaa reflektiota. Oman taiteilijaidentiteetin ja vahvuuksien tunnistaminen kytkeytyy nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin sekä kehittäjäotteen vahvistumiseen.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Taideakatemian Master-tutkintojen opinnäytetöiden tavoitteena on kehittää kulttuurialan ammattikäytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö rakentuu kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta ja toiminnallisesta sekä tutkivasta sisällöstä.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksesta valmistunut voi työllistyä taiteilijana, taustatutkintonsa mukaisena pedagogina, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet osallistua ja vaikuttaa muuttuvaan kulttuurityöelämään. Rohkea kehittäjä tuottaa uusia ratkaisuja erilaisten toimijoiden kanssa ja kykenee toimimaan moninaisissa toimintaympäristöissä.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.
Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae koulutukseen – Opintopolku.fi