Sivu päivitetty 5.3.2018
Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit

Taiteen uudet kontekstit YAMK-koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen. Tämän päivän taiteilijuus ja työelämä edellyttävät ammatillista osaamista erilaisissa tilanteissa, erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Tarvitaan osaajia, jotka kehittävät ja kokeilevat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä.

Taiteen uudet kontekstit -koulutus tutkii ja tuottaa taidetta moninaisissa tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, kykyjä toimia luovissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa sekä johtaa niitä. 

Koulutuksesta valmistut ylempään AMK-tutkintoon, joka on ylempi korkeakoulututkinto. YAMK-tutkinto antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Koulutus on suunnattu media- ja kulttuurialan ammattilaisille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta omalta alalta tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta.)

Joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Opinnoissa keskitytään erityisesti oman taiteilijaidentiteetin ja vahvuuksien tunnistamiseen, nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin sekä kehittäjäotteen vahvistumiseen. Taideakatemian menetelmälliseen erityisosaamiseen perustuva ammatillinen elämäkertaprosessi läpäisee opinnot ja tukee opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. 

Keskeinen osa koulutusta on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyössä taiteen ammattilainen laajentaa omaa osaamistaan tekemällä yhteistyötä valitsemansa tahon / tahojen kanssa.

Taiteen uudet kontekstit -YAMK-koulutus on laajudeltaan 60 opintopistettä (op) ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Koulutuksessa voi opiskella joustavasti myös työn tai oman yritystoiminnan ohella, sillä suurin osa opiskelusta toteutuu verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä sekä erilaisina ryhmä- ja projektitöinä. Itsenäistä opiskelua tukee ja rytmittää lähiopetus, jota on ohjelmassa pääsääntöisesti kahtena peräkkäisenä päivänä kuukaudessa.

Koulutuksen lähipäivät 2018-2019:

3. – 6.9.2018
1. – 2. 10.2018
5. – 6.11.2018
4. – 5.12.2018
8. – 9.1.2019
4. – 5.2.2019
4. – 5.3.2019
1. – 2.4.2019
6. – 7.5.2019
3. – 4. 6.2019
 

Opinnoissa painotetaan verkostomaista ja yhteisöllistä työskentelytapaa. Verkostoissa toimiva taidealan ammattilainen ei ole vain yhden alan spesialisti, vaan laajasti tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka kykenee osallistumaan moniammatillisiin tiimeihin tai koordinoimaan niitä. Yhteistyötä tehdään paitsi eri taiteenalojen, myös muiden toimialojen kanssa.

Verkostomainen yhteistyö eri toimijoitten kanssa on olennainen osa Taideakatemian toimintaa. Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, ja Turun ammattikorkeakoulun monialaisuus avaa runsaasti yhteistyömahdollisuuksia. YAMK-koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa.

Lataa koulutuksen esite Turun AMK:n Issuu-tililtä.

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä palautusohjeineen julkaistaan tällä sivulla 7.3.2018. 

Ennakkotehtävä palautetaan 28.3.2018 klo 15 mennessä. Ohjeet palautuksesta annetaan ennakkotehtävän yhteydessä. 

Ennakkotehtävän sisältämä portfolio osoittaa alakohtaisen työkokemuksen ja ammatillisen osaamisen. Ennakkotehtävä pisteytetään valintakokeen osana. 

Ennakkotehtävän ohjeet:

Ennakkotehtävän tulee olla perillä viimeistään 28.3.2018 klo 15.00. 

Ennakkotehtävä lähetetään sähköpostiosoitteeseen YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi . Kirjoita viestin aihekenttään teksti Taiteen uudet kontekstit. 

Lataa ennakkotehtävän ohje tästä: Taiteen uudet kontekstit, ennakkotehtävä 2018 (pdf)

Lataa ennakkotehtävään liittyvä projektipohja tästä: Projektipohja 2018 (pdf)

Valintakoe

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Valintakoe on yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 12.6. tai 13.6.2018. Valintakoe on haastattelu.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Valinnassa arvioidaan hakijan

  • opiskelumotivaatiota
  • olemassa olevaa ammattitaitoa ja kykyä esitellä sitä
  • olemassa olevia verkostoja
  • vuorovaikutus- ja opiskeluvalmiuksia
  • kykyä tunnistaa omaan alaan liittyviä kehittämishaasteita ja ideoida niihin innovatiivisia ratkaisuja taiteellisin keinoin.