Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.10.2023
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit

Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Tämän päivän taiteilijuus ja työelämä edellyttävät ammatillista osaamista erilaisissa tilanteissa, erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja erilaisissa toimintaympäristöissä uusia ratkaisuja kehittäen ja kokeillen. 

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa sijoittaa oman osaamisensa uusiin konteksteihin sekä hyödyntää tai soveltaa osaamistaan uusin tavoin. Koulutuksessa tarkastellaan ja tuotetaan taidetta moninaisissa tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä. Opinnoissa painotetaan verkostomaista ja yhteisöllistä työskentelytapaa; yhteistyötä tehdään eri taiteenalojen ja muiden toimialojen kanssa. Oman ammatillisuuden sisältöjä ja ammattiin kytkeytyviä näkemyksiä tarkastellaan ammatillisessa elämäkertaprosessissa tehtävässä identiteettityössä. 

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, ja opetus tapahtuu osin kampuksella, osin videoyhteyden välityksellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, jossa verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Turun AMK:n Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Oma taiteilijaidentiteetti vahvistuu ammatillisessa elämäkertaprosessissa

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Opintosuunnitelma on joustava, ja lyhimmillään opinnot on mahdollista tehdä yhdessä vuodessa kokopäiväisenä opiskeluna. 

Opintojen rakenne:

Tulevaisuuden tekijät 10 op 

  • Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op 
  • Ammatillinen elämäkertaprosessi 5 op 

Taide uusissa konteksteissa 10 op 

  • Taide uusissa konteksteissa 1, 5 op 
  • Taide uusissa konteksteissa 2, 5 op 

Opinnäytetyö 30 op 

  • Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu 5 op      
  • Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 25 op 

Vapaasti valittavat opinnot 10 op 

Tutkinnon ydinosaaminen rakentuu moduuleissa Tulevaisuuden tekijät ja Taide uusissa konteksteissa. Opinnoissa keskitytään toimintaympäristön muutosten analysointiin ja ennakointiin, oman ammatillisen/taiteellisen tekijyyden ja identiteetin vahvistamiseen, taiteen uusien kontekstien tarkasteluun ja oman tekijyyden ja työskentelyn sijoittamiseen uusiin toimintaympäristöihin ja yhteyksiin. Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija laajentaa osaamistaan itselleen tarpeellisilla alueilla ja mielekkäillä tavoilla.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Opinnäytetyössä opiskelija syventää ammatillista ydinosaamistaan sekä kehittämisosaamistaan. Tavoitteena on kehittää kulttuurialan ammattikäytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö muodostuu kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta ja toiminnallisesta työskentelystä sekä sen tutkimuksellisesta tarkastelusta.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen kontaktiopetuspäivät lukuvuonna 2023 – 2024 ovat seuraavat:

28.–31.8.2023 2.–3.10.2023 6.–7.11.2023  4.–5.12.2023 
8.-9.1.2024 5.–6.2.2024 4.–5.3.2024 8.–9.4.2024 6.–7.5.2024 3.–4.6.2024

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen kontaktiopetuspäivät ovat lukuvuonna 2024–2025 seuraavat:
2.–5.9.2024
7.–8. 10.2024
4.–5.11.2024
2.– 3.12.2024
13.–14.1.2025
3.–4.2.2025
3.– 4.3.2025
7.–8.4.2025
5.– 6.5.2025
2.– 3.6.2025

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksesta valmistuu hyvin verkostoitunut, tiimityön hallitseva, innovatiivista otetta hyödyntävä, eri kontekstien rajapinnoilla työskentelevä taiteen ammattilainen, joka tunnistaa uusia ansaintamahdollisuuksia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutuksen tarjoamasta vahvasta kehittäjäosaamisesta on hyötyä myös asiantuntijatehtävissä työsuhteessa toimiessa. 

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksesta valmistunut voi työllistyä taiteilijana, taustatutkintonsa mukaisena pedagogina, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet osallistua ja vaikuttaa muuttuvaan kulttuurityöelämään. Rohkea kehittäjä tuottaa uusia ratkaisuja erilaisten toimijoiden kanssa ja kykenee toimimaan moninaisissa toimintaympäristöissä.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.
Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös