Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.6.2022
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, taiteen uudet kontekstit

Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa tarkastellaan ja tuotetaan taidetta moninaisissa tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja soveltaa opiskelijan ydinosaamista sekä kehittää vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, kykyjä toimia luovissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa sekä johtaa niitä.

Koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa sijoittaa oman osaamisensa uusiin konteksteihin sekä hyödyntää tai soveltaa osaamistaan uusin tavoin. Opiskelija käyttää vahvaa osaamistaan omalta taiteen alaltaan, ja hänellä vahvistuu motivaatio kehittää osaamistaan vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuussa. Opetus voi tapahtua joko kampuksella tai videoyhteyden välityksellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa painotetaan verkostomaista ja yhteisöllistä työskentelytapaa. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä. Verkostoissa toimiva taidealan ammattilainen on laajasti tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka kykenee osallistumaan moniammatillisiin tiimeihin tai koordinoimaan niitä. 

Yhteistyötä tehdään sekä eri taiteenalojen että muiden toimialojen kanssa ja Turun AMK:n Master School sekä Taideakatemia avaavat tähän runsaasti mahdollisuuksia. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, jossa verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä myös Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa. 

Oma taiteilijaidentiteetti ja kehittäjäote vahvistuu ammatillisessa elämäkertaprosessissa

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Opinnot koostuvat moduuleista Tulevaisuuden tekijät (10 op), Taide uusissa konteksteissa (10 op) ja vapaasti valittavat opinnot (10 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa ja se läpäisee koko opintoajan.

Taide uusissa konteksteissa -moduulissa käsitellään oman taidealan ammattilaisuuden kehittämiseen vaadittavaa ydinosaamista. Opinnoissa keskitytään

  • oman ammatillisen tekijyyden vahvistamiseen ja omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen,
  • taiteen uusien kontekstien tarkasteluun sekä
  • oman taiteellisen tai pedagogisen työn sijoittamiseen uusiin toimintaympäristöihin ja taiteen toteutumistapoihin eri ympäristöissä, tiloissa, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa.

Opinnoissa omaa taiteellista ja menetelmällistä osaamista vahvistetaan ja syvennetään ajankohtaisissa soveltavan taiteen, nykytaiteen, yhteisötaiteen ja moniammatillisen tiimityöskentelyn teemoissa. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Taideakatemian Master-tutkintojen opinnäytetöiden tavoitteena on kehittää kulttuurialan ammattikäytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö rakentuu kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta ja toiminnallisesta sekä tutkivasta sisällöstä.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksesta valmistunut voi työllistyä taiteilijana, taustatutkintonsa mukaisena pedagogina, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet osallistua ja vaikuttaa muuttuvaan kulttuurityöelämään. Rohkea kehittäjä tuottaa uusia ratkaisuja erilaisten toimijoiden kanssa ja kykenee toimimaan moninaisissa toimintaympäristöissä.

Hae koulutukseen lisähaussa

Lisähaussa täytetään kevään yhteishaussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Lisähaku koulutukseen on:

  • 11.7. - 1.8.2022 klo 15.00 (opinnot alkavat syksyllä 2022)

Lisähaussa hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta, valintaperusteet sekä hakulomakkeen.  

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.
Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös