Sivu päivitetty 22.11.2018
Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit

Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen uudet kontekstit

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on tarkoitettu eri taiteen alojen (esim. animaatio, elokuva, kuvataide, musiikki, nukketeatteri, performanssi, sirkus, tanssi, teatteri) ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää osaamistaan sekä löytää uusia paikkoja, tiloja, yleisöjä, yhteisöjä ja sisältöjä työskentelylleen. Tämän päivän taiteilijuus ja työelämä edellyttävät ammatillista osaamista erilaisissa tilanteissa, erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Tarvitaan osaajia, jotka kehittävät ja kokeilevat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. 

Taiteen uudet kontekstit -koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kolmen vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Lähipäivät 2019-2020 (pienet muutokset mahdollisia):

 • 2. - 5.9. 2019 (aloitusintensiivi)
 • 7.- 8.10.
 • 4. - 5.11.
 • 2. - 3.12.
 • 13. - 14.1.2020
 • 3. - 4.2.
 • 2. - 3.3.
 • 6. - 7.4.
 • 4. - 5.5.
 • 1. - 2.6.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa painotetaan verkostomaista ja yhteisöllistä työskentelytapaa. Taiteidenvälisyys ja moniammatillisuus ovat koulutuksessa keskeisiä sisältöjä. Verkostoissa toimiva taidealan ammattilainen ei ole vain yhden alan spesialisti, vaan laajasti tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka kykenee osallistumaan moniammatillisiin tiimeihin tai koordinoimaan niitä. 

Yhteistyötä tehdään sekä eri taiteenalojen että muiden toimialojen kanssa ja Turun AMK:n Master School sekä Taideakatemia avaavat tähän runsaasti mahdollisuuksia. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, jossa verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä myös Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa. 

Oma taitelijaidentiteetti ja kehittäjäote vahvistuu ammatillisessa elämäkertaprosessissa

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen opinnoissa keskitytään erityisesti oman taiteilijaidentiteetin ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä vahvistamiseen, nykyisten ja tulevaisuuden toimintaympäristöjen analysointiin ja ennakointiin sekä kehittäjäotteen vahvistumiseen. 

Taideakatemian menetelmälliseen erityisosaamiseen perustuva ammatillinen elämäkertaprosessi läpäisee opinnot ja tukee opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Sitä työstetään suhteessa taidealan ammattikentän muutoksiin sekä uusiin kulttuurityöelämän ammattikuviin mm. soveltavan taiteen alueella.

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Tutkinto muodostuu seuraavista osista:

Taiteen uudet kontekstit 20 op

 • Ammatillinen elämäkertaprosessi 5 op
 • Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op
 • Taide uusissa konteksteissa 10 op

Opinnäytetyö 30 op

 • Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op
 • Kehittämishanke 25 op

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Taideakatemian Master-tutkintojen opinnäytetöiden tavoitteena on kehittää kulttuurialan ammattikäytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyössä taiteen ammattilainen laajentaa omaa osaamistaan tekemällä yhteistyötä valitsemansa tahon tai tahojen kanssa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksesta valmistunut voi työllistyä taiteilijana, taustatutkintonsa mukaisena pedagogina, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet osallistua ja vaikuttaa muuttuvaan kulttuurityöelämään. Rohkea kehittäjä tuottaa uusia ratkaisuja erilaisten toimijoiden kanssa ja kykenee toimimaan moninaisissa toimintaympäristöissä.

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

 • koulutuksen valintaperusteet
 • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
 • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä palautusohjeineen julkaistaan tällä sivulla 6.3.2019. 

Ennakkotehtävä palautetaan 3.4.2019 klo 15 mennessä. Ohjeet palautuksesta annetaan ennakkotehtävän yhteydessä. 

Ennakkotehtävä koostuu motivaatiokirjeestä, opiskelijan ammatillisen osaamisen ja alakohtaisen työkokemuksen osoittavasta CV:stä ja portfoliosta, sekä kehittämishankesuunnitelmasta. Ennakkotehtävä pisteytetään valintakokeen osana. 

Lataa ennakkotehtävän materiaalit tästä:

Ennakkotehtävä 2019 (pdf)

Projektipohja 2019 (pdf)

Valintakoe

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella. Valintakoe on yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 28.5. tai 29.5.2019. Valintakoe on yksilöhaastattelu.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Alin hyväksytty pistemäärä on 50 p. Valinnassa arvioidaan hakijan

 • opiskelumotivaatiota
 • olemassa olevaa ammattitaitoa ja kykyä esitellä sitä
 • olemassa olevia verkostoja
 • vuorovaikutus- ja opiskeluvalmiuksia
 • kykyä tunnistaa omaan alaan liittyviä kehittämishaasteita ja ideoida niihin innovatiivisia ratkaisuja taiteellisin keinoin.