Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.6.2021
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on ensimmäinen kulttuurialan Master-koulutus, jossa kulttuurihyvinvointi on opintojen keskeinen sisältö. Koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista erilaisiin sosiaali-, terveys- ja taidealan asiantuntija-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin ja näiden yhdyspinnoille. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan monialaista kulttuurihyvinvointiosaamista, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyjä toimia erilaisissa monitoimijaisissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa.

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Terveys ja hyvinvointi -sektorin kanssa. Koulutuksesta valmistut Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, taide- tai terveysalalta. Lisäksi heillä on motivaatio soveltaa ja käyttää osaamistaan osallisuuden, yhteisöllisyyden, saavutettavuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla.  

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. Hakukelpoiseksi voidaan katsoa myös Suomessa toisen asteen tutkinnon suorittanut, jolla on tutkinnon jälkeinen mittava soveltuva kulttuurialan työkokemus tai taiteellinen toiminta. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa ympäristössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista, työpajoista ja seminaarityöskentelyistä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa keskitytään erityisesti luovan moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen, tukemiseen ja edistämiseen. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin sektorin kanssa. Myös Turun AMK:n Master School tarjoaa hyvät mahdollisuudet monialaiseen verkostoitumiseen: se kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen luo asiakkailleen merkityksellistä arkea

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta. Koulutuksen opinnot muodostuvat syventävistä ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.  Sosiaali- ja terveysalan vastaavan koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto 2 vuotta.

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus, lähijaksot 2022 - 2023:
10. – 13.1.2022 (ma – to)
10. – 11.2. (to – pe)
10. – 11.3. (to – pe)
7. – 8.4. ( to – pe)
13.4. aamupäivä, etäyhteydellä
25.4. Hackathon, koko päivän klo 9 - 19
12. – 13.5. ( to – pe)
9 – 10.6. (to – pe)
25. – 26.8. (to – pe)
22. – 23.9. (to – pe) sekä 21.8. ilta 17 – 21
13. – 14.10. (to – pe)
10. – 11.11. ( to – pe)
15. – 16.12. (to – pe)
26. – 27.1. 2023 ( to – pe)

  • Lähijaksojen työskentelypäivät ovat pääsääntöisesti klo 9 – 17.
  • Kevätlukukaudella 2023 sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä kerran kuussa perjantaisin. 
  • Toukokuussa 2023 on lisäksi opinnäytetyöseminaaripäivä. Seminaari-ilta syyskuussa 2023. Nämä ajat tarkentuvat ensimmäisen lukukauden kuluessa.

Koulutuksen lähtökohtana ja ydinsisältönä on kulttuurisen toimijuuden ymmärtäminen sekä omakohtaisesti että erilaisten asiakasryhmien kautta. Tämä johtaa kykyyn tunnistaa asiakkaiden kulttuurisia tarpeita ja luoda asiakkaalle merkityksellistä arkea. Keskeistä on alan tietoperustan tuntemus sekä sen tunnistaminen, mihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja rakenteisiin kulttuurihyvinvoinnin osaamisala kiinnittyy. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

  • kulttuurihyvinvointiosaajan ammatillinen elämäkertaprosessi
  • kulttuurihyvinvointi osaamisalana ja
  • kulttuurihyvinvoinnin eri kontekstit

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työelämän käytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyössä taiteen ammattilainen laajentaa omaa osaamistaan tekemällä yhteistyötä valitsemansa tahon tai tahojen kanssa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Kulttuurihyvinvoinnin Master-koulutuksesta valmistunut voi toimia erilaisissa asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja koordinointitehtävissä sekä asiakastyössä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla sekä taide- ja kulttuurialalla. Koulutuksesta valmistuneella on valmiudet kehittää tulevaisuuden uudistuvaa työelämää sekä omaa ammatillista osaamistaan, verkostojaan ja ydinosaamistaan hyödyntäen, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmista. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 1. - 15.9.2021 (opinnot alkavat tammikuussa 2022)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintahaastattelun perusteella, joista löydät lisätietoa Opiskelijavalinnat -sivulta.

Tutustu myös