Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.6.2023
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Monialaisen kulttuurihyvinvointikoulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kulttuurihyvinvointiosaamista, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyjä toimia erilaisissa monitoimijaisissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää kulttuurihyinvoinnin mahdollisuuksia ja näkökulmia sekä yksilöiden että yhteisöjen kokonaisvaltaisessa tukemisessa − osana hyvää elämää sen kaikissa vaiheissa. 

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Terveys ja hyvinvointi -sektorin kanssa. Koulutuksesta valmistut Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on vankkaa osaamista sosiaali- ja terveysalalta, kulttuuri- ja taidealoilta tai näiden yhdistelmistä. Lisäksi heillä on kykyä soveltaa osaamistaan

 • osallisuuden
 • yhteisöllisyyden
 • kulttuurisen toimijuuden
 • saavutettavien taide- ja kulttuuripalveluiden tai
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin. 

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.) Tutustu myös: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa ympäristössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskellaan joustavasti työn ohessa. Opintojen kokonaisuus vastaa kuitenkin työmäärältään lähes päätoimista opiskelua. Opiskelu on käytännönläheistä osaamisen rakentamista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opettajan johdolla. Kontaktiopetusta (lähipäivät) on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Kontaktiopetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntija-alustuksista ja seminaarityöskentelystä.  Kontaktiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko- opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä sekä kehittämistehtävistä. Opiskelijoiden osaamisen jakaminen on tärkeää.

Tammikuussa 2024 alkavan kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen aikataulu: 

Lähijaksot kampuksella pääsääntöisesti klo 9 – 17 (varaus)

Kevät 2024

 • Aloitusjakso: Ma 8.1. - to 11.1.2024
 • to - pe 8. - 9.2.
 • to - pe 7. - 8.3.
 • to - pe 11. - 12.4.
 • Huhtikuussa lisäksi kaikille yhteinen Hackathon-päivä etäyhteyksin (päivä ja kesto varmistuvat ennen opintojen alkua).
 • to - pe 16. - 17.5.
 • to - pe 13. - 14.6.

Syksy 2024: 

 • to - pe 22. - 23.8.
 • to - pe 19. - 20.9.
 • Syyskuussa lisäksi etäyhteyksin Get Together-opinnäytetyöseminaari
 • to - pe 10. - 11.10.
 • to - pe 14. - 15.11.
 • to - pe 12. - 13.12.

 
Vuosi 2025

 • 23. - 24.1. (to 23.1. kaikille yhteinen päivä, pe 24.1. pakollinen sote-opiskelijoille, kulttuurialan opiskelijoille vapaasti valittava)
 • 22. - 23.5. (to 22.5. kaikille yhteinen päivä, pe 23.5. pakollinen sote-opiskelijoille, kulttuurialan opiskelijoille vapaasti valittava)
 • Kevätlukukaudella 2025 on kerran kuussa perjantaisin yksi lähipäivä sote-opiskelijoille pakollista opetusta. Ajat ilmoitetaan kevätlukukauden 2024 aikana.
 • Lisäksi syksyllä 2025 (ajat ilmoitetaan kevätlukukauden 2024 aikana): syyskuussa etäyhteyksin opinnäytetyöseminaari ja lokakuussa oman ryhmän seminaari

Kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa keskitytään erityisesti luovan moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen, tukemiseen ja edistämiseen. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin sektorin kanssa. Myös Turun AMK:n Master School tarjoaa hyvät mahdollisuudet monialaiseen verkostoitumiseen: se kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen luo asiakkailleen merkityksellistä arkea

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta. Koulutuksen opinnot muodostuvat syventävistä ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.  Sosiaali- ja terveysalan vastaavan koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto 2 vuotta.

Koulutuksen keskeisiä käsitteitä ovat uudistava oppiminen, kokemuksellisuus ja kehollisuus, kulttuurihyvinvointiosaaminen, luovuusosaaminen, luovat ja taidelähtöiset työskentelytavat, kohtaamistaidot, toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen, projektiosaaminen sekä kehittäjäosaaminen. Opinnoissa keskitytään erityisesti luovan moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen ja fasilitoimiseen. Moniammatillista työskentelyä tukevat oppimistiimit.

Koulutuksen lähtökohtana on kulttuurihyvinvoinnin kokemuksellinen ydin sekä kulttuurisen toimijuuden ymmärtäminen sekä omakohtaisesti että erilaisten asiakasryhmien kautta. Tämä johtaa kykyyn tunnistaa ihmisen kulttuurisia tarpeita ja luoda edellytyksiä merkitykselliselle arjelle. Keskeistä on alan tietoperustan tuntemus sekä sen tunnistaminen, mihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja rakenteisiin kulttuurihyvinvoinnin osaamisala kiinnittyy. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • kulttuurihyvinvointiosaajan ammatillinen elämäkertaprosessi
 • tulevaisuusorientaatio
 • kulttuurihyvinvointi osaamisalana ja
 • kulttuurihyvinvoinnin eri kontekstit.

Lisäksi vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää opintojaksoja näistä aiheista: taidelähtöiset menetelmät, kulttuuri ja taide mielen hyvinvoinnin edistäjinä sekä kulttuurihyvinvointi eri asiakasryhmien näkökulmista. 

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työelämän käytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyössä taiteen ammattilainen laajentaa omaa osaamistaan tekemällä yhteistyötä valitsemansa tahon tai tahojen kanssa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Kulttuurihyvinvoinnin Master-koulutuksesta valmistunut voi toimia erilaisissa asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja koordinointitehtävissä sekä asiakastyössä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla sekä taide- ja kulttuurialalla. Koulutuksesta valmistuneella on valmiudet kehittää tulevaisuuden uudistuvaa työelämää sekä omaa ammatillista osaamistaan, verkostojaan ja ydinosaamistaan hyödyntäen, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmista. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • syksyn yhteishaku 4. - 14.9.2023 klo 15.00 (opinnot alkavat tammikuussa 2024)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintahaastattelun perusteella, joista löydät lisätietoa Opiskelijavalinnat -sivulta.

Tutustu myös