Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.6.2020
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on ensimmäinen kulttuurialan Master-koulutus, jossa kulttuurihyvinvointi on opintojen keskeinen sisältö. Koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista erilaisiin sosiaali-, terveys- ja taidealan asiantuntija-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin ja näiden yhdyspinnoille sekä asiakastyöhön. Koulutuksen tavoitteena on luoda ja vahvistaa opiskelijan monialaista kulttuurihyvinvointiosaamista, kehittää yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyjä toimia erilaisissa moniammatillisissa yhteisöissä, työtehtävissä ja projekteissa. 

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin -sektorin kanssa. Koulutuksesta valmistut Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, taide- tai terveysalalta. Lisäksi heillä on motivaatio soveltaa ja käyttää osaamistaan osallisuuden, yhteisöllisyyden, saavutettavuuden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla.  

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa ympäristössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista, työpajoista ja seminaarityöskentelyistä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen suunnitellut koko ryhmän yhteiset lähipäivät 2021
(Muutokset mahdollisia)

11. – 14.1.2021 (huom. 4 päivää)
11. – 12.2.
11. – 12.3.
15. – 16.4.
26.4.
20. – 21.5.
10. – 11.6.

26. – 27.8.
23. – 24.9.
21. – 22.10.
18. – 19.11.
16. – 17.12.

Kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa keskitytään erityisesti luovan moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen, tukemiseen ja edistämiseen. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin sektorin kanssa. Myös Turun AMK:n Master School tarjoaa hyvät mahdollisuudet monialaiseen verkostoitumiseen: se kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen luo asiakkailleen merkityksellistä arkea

Kulttuurihyvinvoinnin Master-tason koulutuksen lähtökohtana ja sisältönä on kulttuurisen toimijuuden ymmärtäminen sekä omakohtaisesti että asiakasryhmien kautta. Tämä johtaa kykyyn tunnistaa asiakkaiden kulttuurisia tarpeita ja luoda asiakkaalle merkityksellistä arkea. Keskeistä on siis kulttuurihyvinvointialan tietoperustan tuntemus sekä sen tunnistaminen, mihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja rakenteisiin kulttuurihyvinvoinnin osaamisala kiinnittyy.

Koulutuksen keskeisiä käsitteitä ovat kulttuurihyvinvointiosaaminen, luovuusosaaminen, luovat ja taidelähtöiset menetelmät, kohtaamistaidot, toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen, projektiosaaminen sekä kehittäjäosaaminen. Opinnoissa keskitytään erityisesti luovan moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen, tukemiseen ja edistämiseen.

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 1,5 vuotta. Sosiaali- ja terveysalan vastaavan koulutuksen laajuus on 90 op ja kesto 2 vuotta. Master-tutkinnon opinnot muodostuvat ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytetyöstä.

Ydinosaaminen koostuu kaikille yhteisistä opinnoista ja syventävistä kulttuurihyvinvoinnin opinnoista. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavat opinnot, joita on mahdollista valita mm. muista Master-tason koulutuksista.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työelämän käytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyössä taiteen ammattilainen laajentaa omaa osaamistaan tekemällä yhteistyötä valitsemansa tahon tai tahojen kanssa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Kulttuurihyvinvoinnin Master-koulutuksesta valmistunut voi toimia erilaisissa asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja koordinointitehtävissä sekä asiakastyössä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla sekä taide- ja kulttuurialalla. Koulutuksesta valmistuneella on valmiudet kehittää tulevaisuuden uudistuvaa työelämää sekä omaa ammatillista osaamistaan, verkostojaan ja ydinosaamistaan hyödyntäen, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmista. 

Tutustu myös: