Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.10.2023
Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, valokuvataide

Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, valokuvataide

Valokuvataiteen koulutuksen tavoitteena on kehittää, arvioida ja soveltaa opiskelijan omaa taiteellista työskentelyä. Opintojen aikana tarkastellaan nykytaiteen ja valokuvataiteen ajankohtaisia ilmiöitä ja teemoja suhteessa omaan työskentelyyn. Koulutuksen keskiössä on itsereflektiivinen oppimisprosessi, joka on ohjattu, aikataulutettu ja sisältää oman työskentelyn systemaattisen dokumentoinnin. Omaa taiteilijaidentiteettiä ja oman ammatillisuuden sisältöjä ja ammattiin kytkeytyviä näkemyksiä tarkastellaan ammatillisessa elämäkertaprosessissa.  

Valokuvataiteen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Valokuvataiteen YAMK-koulutus on tarkoitettu valokuvataiteen ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja kehittää taiteellista osaamistaan. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään toteutuskelpoista projektisuunnitelmaa, joka on pohjana opiskelijan taiteelliselle ja tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta kulttuurialan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, ja opetus tapahtuu osin kampuksella, osin videoyhteyden välityksellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, jossa verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Turun AMK:n Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Valokuvataiteen koulutuksesta valmistuvien ammatillinen verkosto on entistä monipuolisempi ja laajempi.

Oma ammatillinen ja taiteilijaidentiteetti vahvistuu opinnoissa

Valokuvataiteen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Opintosuunnitelma on joustava, ja lyhimmillään opinnot on mahdollista tehdä yhdessä vuodessa kokopäiväisenä opiskeluna. 

Opintojen rakenne:

Tulevaisuuden tekijät 10 op 

  • Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op 
  • Ammatillinen elämäkertaprosessi 5 op 

Valokuvataide nyt 10 op 

  • Valokuvataide nyt 1, 5 op 
  • Valokuvataide nyt 2, 5 op 

Opinnäytetyö 30 op 

  • Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu 5 op      
  • Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 25 op 

Vapaasti valittavat opinnot 10 op 

Tutkinnon ydinosaaminen rakentuu moduuleissa Tulevaisuuden tekijät ja Valokuvataide nyt. Opinnoissa keskitytään toimintaympäristön muutosten analysointiin ja ennakointiin, oman ammatillisen ja taiteellisen identiteetin vahvistamiseen, nykytaiteen ja valokuvataiteen ajankohtaisten ilmiöiden ja teemojen tarkasteluun sekä oman tekijyyden ja työskentelyn kehittämiseen ja arviointiin. Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija laajentaa osaamistaan itselleen tarpeellisilla alueilla ja mielekkäillä tavoilla.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Opinnäytetyössä opiskelija syventää taiteellista ydinosaamistaan. Tavoitteena on toteuttaa opiskelijalähtöinen taiteellinen produktio tai osa siitä yhteistyössä kohderyhmän, toimeksiantajan tai muun tahon kanssa. Opinnäytetyö muodostuu tapauskohtaisesti määriteltävien tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta työskentelystä sekä sen tutkimuksellisesta tarkastelusta. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Valokuvataiteen koulutuksesta valmistunut voi työllistyä taiteilijana, taustatutkintonsa mukaisena pedagogina, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen. 

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös