Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2020
Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteilija (AMK)

Kuvataiteen monimuotokoulutus

Kuvataiteen koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia ammatillisesti kuvataiteen ja/tai valokuvan kentällä ja esittää julkisesti työnsä tuloksia. Valmistunut opiskelija tuntee nykytaiteen ilmiöitä ja taiteen historiaa sekä tunnistaa taiteen eri suuntausten ja ilmiöiden välisiä suhteita. Hän kykenee tarkastelemaan omaa taiteellista toimintaansa suhteessa taiteen traditioon ja tuntee taiteen ja/tai valokuvan kentän toimintatapoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Opinnoissa kehitetään taitoa havainnoida ja tulkita ympäristöä ja ajan ilmiöitä sekä muuttaa niitä erilaisiksi sisällöiksi ja taideteoiksi. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet käyttää kuvataiteen tekniikoita ja välineitä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä kehittää teknistä, ilmaisullista ja teoreettista osaamistaan. Samalla hän tunnistaa oman osaamisensa sekä moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet.

Kuvataiteen opinnoissa kannustetaan tekemään itsenäisiä taiteellisia valintoja sekä kehitetään valmiuksia arvioida ja analysoida omaa ja toisten taiteellista toimintaa. Valmistunut opiskelija ymmärtää kuvataiteilijan ammatin harjoittamisen ja kehittämisen mahdollisuudet muuttuvassa yhteiskunnassa. Hän osaa soveltaa osaamistaan ja viestiä siitä erilaisissa yhteyksissä.

Valmistunut kuvataiteilija tunnistaa yhteiskunnallisen näkökulman työssään ja osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa projekteissa sekä tehdä yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän ottaa kuvataiteilijana vastuun ympäristöstään eettisesti, esteettisesti ja osaa tarkastella ympäröivää yhteiskuntaa taiteen menetelmin.

Kuvataiteen monimuotokoulutuksen sisältö

Kuvataiteen koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan ammattiin. Kuvataiteen osaamistavoitteet pohjautuvat kuvataiteilijan käytännön työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia antavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti.

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Kuvataiteen opetussuunnitelma on joustava ja mahdollistaa erilaiset oppimispolut. Esimerkiksi ammattiaineiden valikoimasta voi yhdessä tutoropettajan kanssa rakentaa omia tavoitteita tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Myös harjoittelun ja vapaasti valittavien opintojen valinnoilla voi syventää omaa suuntaustaan. 

Erikoistumisalan valinta

Kuvataiteen monimuotokoulutuksessa on kuvataiteen ja valokuvan erikoistumisalat. Ennakkotehtävät ovat erikoistumisalojen osalta samat.

Opintojen rakenne

Monimuoto-opiskelijalta edellytetään kuva- tai valokuvataiteilijan perustaitojen ja -tietojen hallintaa sekä aiempaa toimintaa kuva- tai valokuvataiteilijana. Opinnoissa hyväksiluetaan 2,5 vuoden opinnot aiemman osaamisen perusteella. Tämä tarkistetaan valintakokeiden yhteydessä. Aiempi osaaminen voi koostua aiemmista taideopinnoista ja/tai ammattimaisesta työskentelystä kuvataiteilijana tai valokuvaajana.

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) mukaisesti. 1,5 vuotta kestävissä opinnoissa syvennytään nykytaiteeseen, taiteen tutkimukseen ja ajankohtaisiin teemoihin sekä laajennetaan näkemystä kuvataiteen ammattiopintojen, työpajojen ja taideprojektien kautta.

Suoritettavasta 90 opintopisteen kokonaisuudesta tehdään opintojen alussa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Lähiopetuksen määrä vaihtelee sen mukaan, millaiseksi oppimissuunnitelma muodostuu. Lähtökohtaisesti monimuoto-opiskelijat osallistuvat samoihin opintojaksoihin kuin päiväopiskelijatkin. Valittavissa on sekä tiukkaan päiväohjelmaan sidottuja toteutuksia että itsenäisemmin suoritettavia opintojaksoja. On hyvä varautua vähintään yhteen lähipäivään viikoittain, mutta tämäkin riippuu valittujen opintojaksojen toteutuksista.

Kuvataiteen monimuoto-opinnoissa syvennetään taiteellista työskentelyä käytännön kautta. Teoria- ja kieliopinnot kulkevat käytännön prosessien rinnalla. Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina esimerkiksi osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Osan vapaasti valittavista opinnoista voi integroida osaksi taiteellista opinnäytetyötä. Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon koulun tarjoamien verkostojen kautta, esimerkiksi pohjoismaisten kuvataidekoulujen KUNO-verkosto mahdollistaa lyhyet vaihdot. Opintojen loppuvaihe rakentuu opinnäytetyön ympärille. 

Kansainvälistyminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuvataiteen koulutuksella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Opintoihin voi sisältyä alueellisia ja kansainvälisiä projekteja, erilaisia työelämäprojekteja ja opiskelijan omaa taiteellista toimintaa oppilaitoksen ulkopuolella.

Opiskelija voi osallistua kuvataiteen opettajien ja henkilökunnan kanssa uusien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen osana opintojaan. Opiskelija voi esimerkiksi opintojensa aika olla mukana kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa sekä Turun AMK:n tutkimusryhmien toiminnassa.

Kansainvälisyys on tärkeä osa nykytaiteen toimintakenttää. Opiskelijaa kannustetaan ja ohjataan osallistumaan ammatti- ja kielitaitoa laajentaviin kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin, työpajoihin, projekteihin tai vapaavalintaisiin opintoihin. Kuvataiteen opintoja toteutetaan englanniksi silloin, kun koulutukseen osallistuu ulkomaisia vaihto-opiskelijoita.

Uramahdollisuudet

Valmistuneena voi toimia itsenäisenä kuvataiteilijana ja alan asiantuntijana tai laaja-alaisesti valokuvan eri ammattikentillä.

Tehtävänimikkeitä:

  • Kuvanveistäjä
  • Yrittäjä
  • Kuvataiteilijat
  • Graafikko
  • Taidemaalari

 

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu vuosien 2016-2019 julkaisuihin: 

TurunPiirustuskouluNYT2019_kansi.JPG
Turun piirustuskoulu NYT! 2019 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

TurunPiirustuskouluNYT_2018.JPG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2018 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

TurunPiirustuskouluNYT_2017_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2017 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)

PiirustuskouluNYT2016_kansi.PNG
Turun Piirustuskoulu NYT! 2016 (avaa julkaisu klikkaamalla kuvaa)