Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2021
Kuvataiteilija (AMK), valokuva

Kuvataiteilija (AMK), valokuva

Kuvataiteen valokuvakoulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia ammatillisesti kuvataiteen ja valokuvan kentällä sekä esittää julkisesti työnsä tuloksia. Valmistunut opiskelija tuntee nykytaiteen ilmiöitä ja taiteen historiaa sekä tunnistaa taiteen eri suuntausten ja ilmiöiden välisiä suhteita. Hän kykenee tarkastelemaan omaa taiteellista toimintaansa suhteessa taiteen traditioon ja tuntee taiteen ja valokuvan kentän toimintatapoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opinnoissa kehitetään taitoa havainnoida ja tulkita ympäristöä ja ajan ilmiöitä sekä muuttaa niitä erilaisiksi sisällöiksi ja taideteoiksi. Valmistuneella opiskelijalla on valmiudet käyttää valokuvan tekniikoita ja välineitä tarkoituksenmukaisella tavalla sekä kehittää teknistä, ilmaisullista ja teoreettista osaamistaan. Samalla hän tunnistaa oman osaamisensa sekä moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet.

Kuvataiteen valokuvaopinnoissa kannustetaan tekemään itsenäisiä taiteellisia valintoja sekä kehitetään valmiuksia arvioida ja analysoida omaa ja toisten taiteellista toimintaa. Valmistunut opiskelija ymmärtää valokuvaajan ammatin harjoittamisen ja kehittämisen mahdollisuudet muuttuvassa yhteiskunnassa. Hän osaa soveltaa osaamistaan ja viestiä siitä erilaisissa yhteyksissä

Valmistunut kuvataiteilija tunnistaa yhteiskunnallisen näkökulman työssään ja osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa projekteissa sekä tehdä yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän ottaa kuvataiteilijana vastuun ympäristöstään eettisesti, esteettisesti ja osaa tarkastella ympäröivää yhteiskuntaa taiteen menetelmin.

Kuvataiteen koulutuksen ja valokuvaopintojen sisältö

Kuvataiteen valokuvakoulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai valokuvaajan ammattiin. Kuvataiteen osaamistavoitteet pohjautuvat kuvataiteilijan käytännön työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Kuvataiteilijan ammatin työnkuvat ovat laajat ja erityiset. Nykytaiteen metodit ja teknologia tarjoavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti.

Kuvataiteen opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi erilaisiin menetelmiin ja teemoihin liittyvää työpajatyöskentelyä, taiteellisia projekteja ja ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia nykytaiteen toimintatapoja. Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Kuvataiteen oppimissuunnitelma on joustava ja mahdollistaa erilaiset oppimispolut. Esimerkiksi ammattiaineiden valikoimasta voi yhdessä tutoropettajan kanssa rakentaa omia tavoitteita tukevan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS). Myös harjoittelun ja vapaasti valittavien opintojen valinnoilla voi syventää omaa suuntaustaan.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa edetään taiteellisen työskentelyn perusteista ammattiopintoihin. Valokuvan toimintatapoihin ja ammattikenttään tutustutaan käytännön kautta. Teoria- ja kieliopinnot kulkevat käytännön prosessien rinnalla.

Toisen vuoden opinnoissa painopiste on työpajatyyppisissä valokuvan ammattiopinnoissa. Opiskelija perehtyy erilaisiin valokuvataiteen lähestymistapoihin ja käytäntöihin. Valokuvan ulkomaiset vaihto-opiskelijat sijoittuvat ammattiopintoihin, joten opetus on osaksi englanninkielistä. Toisen vuoden aikana tutustutaan myös nykytaiteen teoriaan ja käytäntöihin, erityisesti tila- ja aikasidonnaiseen taiteeseen.

Kolmannen vuoden opinnoissa syvennetään taiteellista työskentelyä. Opiskelija toteuttaa taiteellisen työn, joka on julkisesti esillä. Työ voi toteutua osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, ja sen toteutukseen haetaan työelämäkumppaneita. Kolmannen vuoden opiskelijoita kannustetaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon koulun tarjoamien verkostojen kautta. Pohjoismaisten kuvataidekoulujen KUNO-verkosto mahdollistaa lyhyet vaihdot ja esimerkiksi Erasmus-ohjelman kautta on mahdollisuus pidempiaikaisiin vaihtoihin.

Neljännen vuoden opinnot rakentuvat opinnäytetyön ympärille. Opiskelija toteuttaa sekä tutkimuksellisen että taiteellisen opinnäytetyön, joiden työskentelyprosessit vastaavat kuvataiteilijan työn todellisuutta. Taiteellinen opinnäytetyö toteutetaan työelämäyhteistyönä.

Vapaasti valittavia opintoja opiskelija voi valita kuvataiteen tarjonnasta, Turun AMK:n muiden koulutusalojen opetustarjonnasta, henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti vaihto-opintoina tai käytännön taideprojekteina esimerkiksi osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa tehtäviin todellisessa työympäristössä. Harjoittelun pyrkimyksenä on valmentaa opiskelija työllistämään itsensä monipuolisesti erilaisissa kuvataiteen asiantuntijatehtävissä. Osa harjoittelusta on integroitu osaksi opinnäytetyöprosessia. Harjoittelua voi suorittaa myös ulkomailla, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa tai osana kuvataiteen palvelutoimintaa. 

Tutustu: Turun Piirustuskoulu NYT!

Turun Piirustuskoulu NYT! on kuvataiteen koulutuksen vuosijulkaisu. Tutustu aiempien vuosien julkaisuihin:

Turun Piirustuskoulu NYT! 2021

Turun Piirustuskoulu NYT! 2020

Turun Piirustuskoulu NYT! 2019

Turun Piirustuskoulu NYT! 2018

Turun Piirustuskoulu NYT! 2017

Turun Piirustuskoulu NYT! 2016

Turun Piirustuskoulun perustaminen oli tärkeä askel suomalaisen kuvataiteen synnylle ja Turussa on koulutettu nykytaiteilijoita jo yli 190 vuotta. Turun AMK:n kuvataiteen koulutus jatkaa Turun Piirustuskoulun perintöä. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.