Sivu päivitetty 1.11.2019
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisen Master-koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa muutoksia älykkäissä kansallisissa ja kansainvälisissä työ- ja toimintaympäristöissä ja löytää niistä uusia lähestymistapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä pystyä luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista tarvittavien kehittämistoimien toteuttamiseksi. Koulutuksenaikainen työskentely ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistavat samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen.

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Master-tason asiantuntijoista Suomi saa lisää kilpailukykyistä osaamista. Master Schoolin koulutukset on jaettu kahteen polkuun: Leadership Excellence -polun koulutuksissa kehitytään esimiehenä tai johtajana ja Professional Excellence -polun koulutuksissa kehitetään osaamista vaativalle asiantuntijatasolle.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on osa Professional-polun tarjontaa. Koulutus on työelämälähtöinen ylempi AMK-koulutus (90 op), jonka tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä sekä edistää kriittistä ajattelua, luovaa ongelmanratkaisua, aloitekykyä sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoja. Opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on oppia ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyä luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia. Liiketoiminnan kehittämisen tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto vahvistaa mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisää tietoja ja taitoja liiketoimintaosaamisesta sekä varmuutta verkostoissa toimimiseen.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Kehitä asiantuntijuuttasi henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä, markkinoinnissa, talousjohtamisessa tai oikeudellisessa osaamisessa

Liiketoiminnan kehittämisen opintojen suunniteltu kesto on 2,0 vuotta.Opintoihin kuuluu ydinosaamiseen liittyviä syventäviä sekä vapaasti valittavia laajentavia opintoja seuraavasti:
- syventävät opinnot (ydinosaaminen) (40 op)
- vapaasti valittavat opinnot (laajentava osaaminen) (20 op)
- opinnäytetyö (30 op)

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen syventävien opintojen tavoitteena on luoda teoreettinen ja käytäntöön soveltava ymmärrys liiketoimintalähtöisistä johtamisopinnoista,
- joissa korostuu älykkäiden ja muuttuvien työ- ja toimintaympäristöjen merkitys lisäarvona yritykselle
- jotka luovat pohjan ymmärtää, analysoida, soveltaa ja kehittää työyhteisöä yrityksessä tai organisaatiossa
- joissa syvennetään talousymmärrystä
- joissa tuotetaan käytännön valmiuksien ohella osaamista tehdä ja tuottaa kehittämistehtävissä soveltavaa tutkimusta.

Liiketoiminnan kehittämisen vapaasti valittavilla opintojaksoilla syvennetään ja laajennetaan tiedollisia valmiuksia ja ymmärrystä liiketoiminnan tehtäväkentästä erilaisissa yrityksissä ja eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena on mm. uudistaa ja johtaa liiketoimintaa ennakoimalla oman alan kehitystrendejä. Monipuolisten opiskelumuotojen kautta tuetaan opiskelijan taidollisten valmiuksien, tiimityön ja verkostoitumisen kehittymistä.

Virtuaalisesti toteutettavissa opinnoissa jokainen opiskelija voi vahvistaa omaa erityisosaamistaan ja näin profiloida tutkintoaan. Monipuolisilla virtuaalisesti toteutettavilla opiskelumenetelmillä tuetaan opiskelijan taidollisten valmiuksien kehittymistä, joilla vahvistetaan ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä, analyyttistä, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä mahdollistetaan joustavat opintopolut.

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät -opintojaksojen suorittamisen jälkeen opiskelijalla on metodologiset valmiudet suorittaa itsenäisesti opinnäytetyön tasoinen tutkielmatyö valitsemiaan menetelmiä soveltaen. Lisäksi opiskelijalla on valmiudet kriittisesti arvioida erilaisia tutkimuksia ja julkaisuja, joissa on käytetty erilaisia tutkimusmenetelmiä.

Opinnäytetyö tehdään työelämäläheisenä kehittämishankkeena, jonka toimeksianto nousee esimerkiksi omasta työnantajaorganisaatiosta tai projektista. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää paitsi opiskelijaa henkilökohtaisesti, myös opinnäytetyön toimeksiantajaorganisaatiota sekä työelämää yleisesti. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Liiketoiminnan kehittäminen koulutuksen suorittanut toimii yleensä joko asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistason tehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkissektorilla. Sijoittumistutkimukset (esimerkiksi Tradenomiliiton tekemät) osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen.