Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2020
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisen Master-koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Koulutuksen tavoitteena on tunnistaa muutoksia älykkäissä kansallisissa ja kansainvälisissä työ- ja toimintaympäristöissä ja löytää niistä uusia lähestymistapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä pystyä luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista tarvittavien kehittämistoimien toteuttamiseksi. 

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksesta valmistut tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon. Tradenomi (ylempi AMK) eli MBA-tutkinto on Master-tasoa eli ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Työelämälähtöinen koulutus on suunnattu liiketalouden alan ammattilaisille. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu liiketalouden, matkailu- ja ravitsemusalan tai kauneudenhoitoalan korkeakoulututkinto tai vastaava Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alalta. Katso tarkemmat pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Kehitä asiantuntijuuttasi syventävillä opinnoilla

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Opintoihin kuuluu syventäviä opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. 

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen syventävien opintojen tavoitteena on luoda teoreettinen ja käytäntöön soveltava ymmärrys liiketoimintalähtöisistä johtamisopinnoista,

  • joissa korostuu älykkäiden ja muuttuvien työ- ja toimintaympäristöjen merkitys lisäarvona yritykselle
  • jotka luovat pohjan ymmärtää, analysoida, soveltaa ja kehittää työyhteisöä yrityksessä tai organisaatiossa
  • joissa syvennetään talousymmärrystä
  • joissa tuotetaan käytännön valmiuksien ohella osaamista tehdä ja tuottaa kehittämistehtävissä soveltavaa tutkimusta.

Liiketoiminnan kehittämisen vapaasti valittavilla opintojaksoilla syvennetään ja laajennetaan tiedollisia valmiuksia ja ymmärrystä liiketoiminnan tehtäväkentästä erilaisissa yrityksissä ja eri toimintaympäristöissä. Tavoitteena on mm. uudistaa ja johtaa liiketoimintaa ennakoimalla oman alan kehitystrendejä. Virtuaalisesti toteutettavissa opinnoissa jokainen opiskelija voi vahvistaa omaa erityisosaamistaan ja näin profiloida tutkintoaan. 

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Sekä opinnäytetyöstä että muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Liiketoiminnan kehittäminen koulutuksen suorittanut toimii yleensä joko asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistason tehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkissektorilla. Sijoittumistutkimukset (esimerkiksi Tradenomiliiton tekemät) osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen.