Sivu päivitetty 4.12.2018
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on työelämälähtöinen Master- eli ylempi AMK-koulutus, jonka tavoitteena on antaa valmiudet kehittyä hyvää asiantuntemusta vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen kokoavina teemoina ovat johtamisosaaminen ja liiketoiminnan kehittämisosaaminen niin liiketalouden kuin kirjasto- ja tietopalvelualan organisaatioissa.

Opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on oppia ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja pystyä luomaan kokonaiskuvaa toiminnan muutostarpeista sekä toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia. Liiketoiminnan kehittämisen tradenomi (ylempi AMK) -tutkinto vahvistaa mahdollisuuksia hakeutua haastavampiin työtehtäviin, lisää tietoja ja taitoja liiketoimintaosaamisesta sekä varmuutta verkostoissa toimimiseen.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kolmen vuoden alan työkokemusta tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Kehitä asiantuntijuuttasi henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä, markkinoinnissa, talousjohtamisessa tai oikeudellisessa osaamisessa

Liiketoiminnan kehittämisen Master-koulutuksessa esimies- ja johtamistoimintaa tukeva liiketoimintaosaaminen yhdistyy tutkimus- ja kehittämistaitoihin. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja suunniteltu kesto 2 vuotta. Koulutus koostuu 

  • johtamis- sekä tutkimus ja kehittämismenetelmäopinnoista (30 op) 
  • valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista (30 op) sekä
  • opinnäytetyöstä (30 op).

Valinnaisissa ja vapaasti valittavissa opinnoissa sekä opinnäytetyöskentelyssä voit erikoistua haluamallesi osaamisalueelle valitsemalla opintoja esimerkiksi seuraavilta vaihtoehtoisilta alueilta: henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö, markkinointi sekä asiakas- ja verkostosuhteet, talousjohtaminen ja oikeudellinen osaaminen. 

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työn tai työyhteisön kehittämisprojektina ja siinä yhdistyvät teoria, käytäntö ja uuden tietämyksen tuottaminen ja soveltaminen. Opinnäytetyö lisää opiskelijan asiantuntijuutta ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. 

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksesta tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon valmistuneet toimivat useimmiten asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistason tehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkissektorilla. Sijoittumistutkimukset (esimerkiksi Tradenomiliiton tekemät) osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen.

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä

 

Todistusvalinta ja motivaatiokirje

AMK-tutkinnolla hakevat valitaan koulutukseen AMK-tutkintotodistuksen keskiarvon perusteella.

Muulla korkeakoulututkinnolla (kuin AMK-tutkinto) hakevat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirje tulee palauttaa viimeistään 3.4.2019 klo 15:00 mennessä sähköisellä lomakkeella: Motivaatiokirjeen tallennus e-lomakkeelle