Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.10.2021
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), sirkus

Koulutuksen tavoitteena on itsenäisen ja näkemyksellisen sirkustaiteilijan kouluttaminen erilaisiin ympäristöihin. Opintoihin sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot antavat pätevyyden toimia sirkustaiteen perusopetuksessa ja toisella asteella. Tutkinnossa tähdätään valmistamaan pedagogisesti ajattelevia sirkustaiteilijoita, jotka kykenevät jatkuvaan oman työnsä arviointiin ja sitä kautta toimimaan sirkusalan edistäjinä ja kehittäjinä.

Sirkustaiteilijalla on monipuoliset sirkustekniikan tiedot ja taidot, taiteellispedagoginen näkemys sekä kyky soveltaa osaamistaan esittävän taiteen alalla ja taidekasvatuksessa. Lisäksi hänellä on kyvyt toimia erilaisissa opetusalan tehtävissä, hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa sekä ohjelmantuotantotehtävissä. Valmistuneella on myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja soveltavan taiteen menetelmien käyttämiseen.

Sirkuskoulutuksessa korostuu sirkustaiteen monialaisuus ja muita taiteen aloja poikkileikkaava luonne. Opinnoissa keskeistä ovat sirkustekniikan opinnot, taiteellisen työn projektit ja sirkuksen opettamisen opinnot. Esittävän taiteen ammatillisuuteen pyritään yhdistämällä opinnoissa ja harjoitteluissa saavutettu taitotieto luovaan taiteelliseen työskentelemiseen. Lisäksi opiskelija hankkii tietoja ja taitoja erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, esitystoiminnassa, ohjaajana ja opetusharjoittelijana. Sirkuskoulutuksen esitysprojektit, pedagogiset ja taiteelliset harjoittelujaksot tutustuttavat opiskelijat tuleviin työtehtäviinsä ja kannustavat heitä sirkusalan kehittämiseen ja uudistamiseen.

Monipuolisia uramahdollisuuksia

Koulutus valmistaa monipuoliseksi sirkustaiteilijaksi, jolla on taidot ja tiedot toimia esittävän taiteen alan erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävissä, esitystoiminnassa, erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, ohjelmantuotantotehtävissä, omassa yritystoiminnassa ja soveltavan esittävän taiteen parissa.

Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Opintojen rakenne

Opinnot jakautuvat ydinosaamista ja laajentavaa osaamista tuottaviin opintoihin ja ne koostuvat viidestä osa-alueesta: 

1. PERUSOPINTOIHIN kuuluvat kieliopinnot, ammatillisen kasvun opinnot, työelämä- ja yrittäjyystietous ja menetelmä- ja kehittämisopinnot. Perusopintojen tavoitteena on rakentaa laaja-alainen perusta itsensä kehittämiselle, eettiselle osaamiselle, viestintä- ja vuorovaikutustaidoille, tiedonhankintataidoille, luovalle kyvykkyydelle ja kansainvälisyysosaamiselle.

2. AMMATTIOPINNOT ryhmittyvät neljään opintokokonaisuuteen, jotka etenevät osaksi rinnakkaisina, oppimista syventäen ja osaksi peräkkäin, edellä opitun avulla kumuloituen:

Ammatilliset aineopinnot muodostavat analyyttisen ytimen sirkusammattilaiseksi kouluttautumiselle. Oman kehon hahmottaminen ja sen toiminnan ymmärtäminen sekä sirkusvälineiden kiinnitysmetodien hallinta ja työturvallisuusriskien ymmärtäminen luovat perustan turvalliselle sirkuksen oppimiselle ja harjoittelulle. Sirkuksen historian opinnot syventävät opiskelijan ymmärrystä sirkuksesta ajassa muuttuvana taidemuotona.

Ammatilliset tekniikkaopinnot rakentavat perustan sirkusammattilaisen työssä selviytymiselle. Tekniikkaopinnot rakentuvat sirkustekniikan perusteista, sirkustekniikan syventävistä opinnoista ja sirkusta tukevista tanssin ja teatterin tekniikoista. Ensimmäisen opintovuoden aikana rakennetaan fyysinen, tekninen ja metodologinen perusta myöhemmille opinnoille, joita opiskellaan intensiivisesti toisesta opintovuodesta neljännen opintovuoden syyslukukauden loppuun asti. Ensimmäisen opintovuoden lopussa opiskelija valitsee 1-2 sirkusteknistä päälajia. Syventävissä opinnoissa keskitytään kehittämään opiskelijan henkilökohtaista lahjakkuutta. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan omaa luovuutta yhdistettynä tekniikan kehittämiseen. Syventävät opinnot etenevät kullekin opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija oppii harjoittelemaan itsenäisesti ja omaa kehoaan kuunnellen. Tanssitekniikan, liikeilmaisun, näyttämöilmaisun ja kehonhuollon opinnot tukevat opiskelijaa oman ilmaisullisen ja fyysisen potentiaalin kehittämisessä ja ylläpidossa. Näissä opinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan analyyttisen havainnointikyvyn kehittämiseen.

Sirkuksen opettamisen opinnoissa laajennetaan sirkusopiskelijan tietotaitopohjaa sirkuksen opettajana työskentelemiselle. Opinnoissa keskitytään tutkimaan sirkuksen opetukseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä, sirkustaiteen perusopetusta ja sirkusdidaktiikkaa. Opinnot liittyvät kiinteästi yhteen ammattitaitoa edistävän harjoittelun kanssa opintojen alusta loppuun.

Esitysprojektit harjaannuttavat opiskelijaa sirkuksen luomisessa, esittämisessä ja markkinoinnissa erilaisille yleisöryhmille. Opinnoissa opitaan erilaisia lähestymistapoja valmistaa ja toteuttaa esityksiä. Soolo- ja ohjausprojektissa opiskelijat luovat itse omia esityksiä ja ryhmäprojekteissa he työskentelevät ulkopuolisen ohjaajan alaisuudessa.

3. HARJOITTELU liittyy kiinteästi sirkuksen opettamisen opintoihin ja taiteellisiin projekteihin. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy sirkusalan työtehtäviin esiintymisen ja opettamisen näkökulmista. Harjoittelu haastaa opiskelijan soveltamaan oppimiaan teorioita käytäntöön. Harjoittelu kulminoituu neljännen lukuvuoden keväällä sirkuksen työelämässä tapahtuvaan sirkuksen taiteellispedagogisen työn syventävään harjoitteluun.

4. VAPAASTI VALITTAVISSA OPINNOISSA opiskelijalla on mahdollisuudet oman harkintansa mukaan syventää ja laajentaa sirkusosaamistaan monilla erilaisilla tavoilla. Opiskelija voi esim. toimia sirkusesiintyjänä tai tekniikkaryhmäläisenä erilaisissa produktioissa. Opiskelija voi myös valita opintoja AMK:n vapaasti valittavista opintojaksoista tai muista korkeakouluista.

5. OPINNÄYTETYÖ on opintojen viimeiseen vuoteen sijoittuva projekti, jossa opiskelija syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen sirkuksen työelämään sijoittumista. Opinnäytetyössään opiskelija syventyy tutkimaan itseään kiinnostavia sirkustaiteen kysymyksiä joko taiteellisen tai pedagogisen käytännön opinnäyteprojektin kautta. Opinnäytetyö sisältää käytännön osion ja kirjallisen tutkielman. Kirjallisessa tutkielmassa näkökulmassa opiskelija tarkastelee sirkusta pedagogisesta näkökulmasta.
Opinnäytetyön perustaa rakennetaan vähitellen jo ensimmäisestä vuodesta lähtien, mutta varsinainen opinnäytetyön valmisteluprosessi käynnistyy kolmantena opintovuonna. Opinnäyteseminaarityöskentelyssä opiskelija tutustuu sirkusalan tutkimus- ja kehittämistyön mahdollisuuksiin ja saa apua oman opinnäytetyönsä aiheen valitsemiseen ja rajaamiseen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen maisteritason ohjelmiin, esim. Taideyliopiston teatterikorkeakouluun. Ja maisteritason tutkinnon jälkeen voit halutessasi hakeutua myös tieteellisiin jatkotutkintoihin, kuten lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

Ammattikorkeakoulujen oma jatkotutkinto on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se vastaa samaa EQF (European Qualification Framework) -tasoa kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot, kuten maisteri- ja diplomi-insinööritutkinnot (taso 7). Ylemmät AMK-tutkinnot on suunnattu työelämässä pätevöityneille asiantuntijoille, ja ne linkittyvät usein vahvasti nimenomaan opiskelijan työn, työyhteisön ja laajemmin työelämän kehittämiseen. YAMK-tutkintojen erityispiirteenä onkin opintoja edeltävä työkokemusvaatimus: voit hakea koulutukseen kun olet ensin kerryttänyt työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Ylempiä AMK-opintoja edeltävä työkokemus antaa hyvän pohjan maisteritason opinnoille. Turun AMK:n Master School tarjoaa laajan kattauksen ylempiä AMK-tutkintoja asiantuntija- ja johtamisosaamisen syventämiseen.

Kansainvälistyminen

Sirkuskoulutus on aktiivinen Fedec:n jäsen. Opiskelijalla on mahdollisuudet suorittaa osa opinnoistaan kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Vaihto-opintoina on mahdollisuus tehdä ammattiopintoja, harjoitteluita ja vapaasti valittavia opintoja. Opettajakunnassa vierailee myös ulkomaisia opettajia erilaisissa esitysprojekteissa

Voit kansainvälistyä opintojesi aikana myös lähtemättä itse vaihtoon esimerkiksi:

  • osallistumalla vieraskieliseen opetukseen ja kieliopintoihin sekä osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin
  • valitsemalla opintoihisi kansainvälisyyteen liittyviä kursseja, joilla tapaat opiskelijoita eri puolilta maailmaa
  • ryhtymällä kv-tuutoriksi, joka toimii ulkomaalaisten opiskelijoiden apuna heidän saapuessaan Suomeen. Turun AMKissa opiskelee vuosittain yli 300 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa ja lähes 400 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka tutustuvat mielellään suomalaisiin opiskelijoihin.
  • olemalla mukana opiskelijajärjestö ESN-International Action Clubissa järjestämässä ulkomaisille opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.