Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 31.5.2022
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus antaa sosiaali-, kulttuuri-, taide- ja terveysalan osaajille valmiudet kehittää tulevaisuuden työelämää omaan ammatilliseen ydinosaamiseensa ja verkostoihinsa pohjautuen. Koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista erilaisiin sosiaali-, terveys- ja taidealan asiantuntija-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin ja näiden yhdyspinnoille. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan monialaista kulttuurihyvinvointiosaamista, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyjä toimia erilaisissa monitoimijaisissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Terveys ja hyvinvointi -sektorin kanssa. Koulutuksesta valmistut Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, terveys- tai/ja kulttuuri- ja taidealalta. Lisäksi heillä on motivaatio soveltaa ja käyttää osaamistaan osallisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kulttuurin ja taiteen välityksellä sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla koko yhteiskunnassa.  

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.) Tutustu myös kulttuurialan hakukohteeseen: Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa ympäristössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista, työpajoista ja seminaarityöskentelyistä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Lähiopetuspäivät 2023 - 2024
Huom. pienet muutokset mahdollisia

 • 9. - 12.1.2023 
 • 9. - 10.2.2023 
 • 9. - 10.3.2023 
 • 13. - 14.4.2023 
 • Hackathon – päivämäärä vahvistuu myöhemmin  
 • 4. - 5.5.2023 
 • 8. - 9.6.2023 
 • 24. - 25.8.2023 
 • 21. - 22.9.2023 
 • 12. - 13.10.2023 
 • 9. - 10.11.2023 
 • 14. - 15.12.2023 
 • 25. - 26.1.2024 (koko ryhmälle pakollinen vain 25.1.)
 • 16.2.2024 
 • 15.3.2024 
 • 19.4.2024 
 • 23. - 24.5.2024 

Kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa keskitytään erityisesti luovan moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen, tukemiseen ja edistämiseen. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Myös Turun AMK:n Master School tarjoaa hyvät mahdollisuudet monialaiseen verkostoitumiseen: se kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen luo asiakkailleen merkityksellistä arkea

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja koulutuksen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Koulutuksen opinnot muodostuvat syventävistä ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä.  Kulttuurialan vastaavan koulutuksen laajuus on 60 op ja kesto 1,5 vuotta.

Koulutuksen lähtökohtana ja ydinsisältönä on kulttuurisen toimijuuden ymmärtäminen sekä omakohtaisesti että erilaisten asiakasryhmien kautta. Tämä johtaa kykyyn tunnistaa asiakkaiden kulttuurisia tarpeita ja luoda asiakkaalle merkityksellistä arkea. Keskeistä on alan tietoperustan tuntemus sekä sen tunnistaminen, mihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja rakenteisiin kulttuurihyvinvoinnin osaamisala kiinnittyy. Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • kulttuurihyvinvointiosaajan ammatillinen elämäkertaprosessi
 • kulttuurihyvinvointi osaamisalana ja
 • kulttuurihyvinvoinnin eri kontekstit

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää työelämän käytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyössä taiteen ammattilainen laajentaa omaa osaamistaan tekemällä yhteistyötä valitsemansa tahon tai tahojen kanssa.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Kulttuurihyvinvoinnin Master-koulutuksesta valmistunut voi toimia erilaisissa asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja koordinointitehtävissä sekä asiakastyössä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla sekä taide- ja kulttuurialalla. Koulutuksesta valmistuneella on valmiudet kehittää tulevaisuuden uudistuvaa työelämää sekä omaa ammatillista osaamistaan, verkostojaan ja ydinosaamistaan hyödyntäen, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmista. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • syksyn yhteishaku 31.8. - 14.9.2022 klo 15.00 (opinnot alkavat tammikuussa 2023)

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintahaastattelun perusteella, joista löydät lisätietoa Opiskelijavalinnat -sivulta. 

Tutustu myös