Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Monialainen kulttuurihyvinvoinnin koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on vankkaa osaamista kulttuuri-, sosiaali-, taide- tai terveysalalta tai näiden yhdistelmistä. Lisäksi heillä on kykyä soveltaa osaamistaan osallisuuden, yhteisöllisyyden, kulttuurisen toimijuuden, saavutettavien taide- ja kulttuuripalveluiden tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin. Koulutuksessa keskeistä on hyödyntää taiteen, kulttuurin ja luovuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja näkökulmia sekä yksilöiden että yhteisöjen tasolla hyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa tukemisessa; osana hyvää elämää sen kaikissa vaiheissa. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan monialaista ja monimuotoista kulttuurihyvinvointiosaamista, luovia ja taidelähtöisiä työskentelytapoja, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa monitoimijaisissa yhteisöissä, hankkeissa ja projekteissa. Opintojen aikana opiskelijat syventyvät kulttuurihyvinvointialaan, sen moninaisiin konteksteihin ja alan kehittämistyöhön. Kulttuurihyvinvointiosaajan ammatillinen elämäkertaprosessi tukee opiskelijan uuden osaamisidentiteetin kehittymistä. Opiskelijat orientoituvat myös tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuuden toimintaympäristöihin. 

Koulutus antaa kulttuuri-, sosiaali-, taide- ja terveysalan osaajille valmiuksia kehittää tulevaisuuden työelämää ammatilliseen ydinosaamiseensa ja verkostoihinsa pohjautuen. Koulutuksesta valmistuu kulttuurihyvinvointialan asiantuntijoita ja kehittäjiä uudistamaan työelämää eri aloilla sekä ammattialojen ja työtehtävien yhdyspinnoilla.  

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa on mahdollista opiskella joustavasti työn ohessa. Työmäärältään opintojen kokonaisuus vastaa kuitenkin lähes päätoimista opiskelua. Opiskelu on käytännönläheistä osaamisen rakentamista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opettajan johdolla. Kontaktiopetusta on pääsääntöisesti kaksi päivää kuukaudessa, ja opetus tapahtuu pääosin kampuksella. Lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, etätapaamisista videoyhteyden välityksellä, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä sekä kehittämistehtävistä. Opiskelijoiden osaamisen jakaminen on tärkeää. Opiskelijoiden oppimisprosessia sekä moniammatillisen työskentelyn valmiuksia tukevat oppimistiimit. 

Kulttuurihyvinvoinnin koulutus on osa Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolia. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia yhdessä Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin yksikön kanssa. 

Turun AMK:n Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Master Schoolissa on mahdollista verkostoitua niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master Schoolista valmistuu asiantuntijoita ja johtajia oman alansa kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto eli ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Se antaa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin julkisiin virkoihin sekä mahdollisuuden soveltuviin jatko-opintoihin. 

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Ks. tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.) Tutustu myös kulttuurialan hakukohteeseen: Kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto, kulttuurihyvinvointi

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa ympäristössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskellaan joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Opetus muodostuu kokemuksellisesta ryhmässä oppimisesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijapuheenvuoroista, työpajoista tai seminaarityöskentelystä sekä niihin liittyvistä ennakkotehtävistä sekä oppimistehtävistä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä. Opiskelijoiden osaamisen jakaminen on tärkeää. 

Tammikuussa 2024 alkavan kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen aikataulu: 

Lähijaksot kampuksella pääsääntöisesti klo 9 – 17 (varaus)

Kevät 2024

 • Aloitusjakso: Ma 8.1. - to 11.1.2024
 • to - pe 8. - 9.2.
 • to - pe 7. - 8.3.
 • to - pe 11. - 12.4.
 • Huhtikuussa lisäksi kaikille yhteinen Hackathon-päivä etäyhteyksin (päivä ja kesto varmistuvat ennen opintojen alkua).
 • to - pe 16. - 17.5.
 • to - pe 13. - 14.6.

Syksy 2024: 

 • to - pe 22. - 23.8.
 • to - pe 19. - 20.9.
 • Syyskuussa lisäksi etäyhteyksin Get Together-opinnäytetyöseminaari
 • to - pe 10. - 11.10.
 • to - pe 14. - 15.11.
 • to - pe 12. - 13.12.

 
Vuosi 2025

 • 23. - 24.1. (to 23.1. kaikille yhteinen päivä, pe 24.1. pakollinen sote-opiskelijoille, kulttuurialan opiskelijoille vapaasti valittava)
 • 22. - 23.5. (to 22.5. kaikille yhteinen päivä, pe 23.5. pakollinen sote-opiskelijoille, kulttuurialan opiskelijoille vapaasti valittava)
 • Kevätlukukaudella 2025 on kerran kuussa perjantaisin yksi lähipäivä sote-opiskelijoille pakollista opetusta. Ajat ilmoitetaan kevätlukukauden 2024 aikana.
 • Lisäksi syksyllä 2025 (ajat ilmoitetaan kevätlukukauden 2024 aikana): syyskuussa etäyhteyksin opinnäytetyöseminaari ja lokakuussa oman ryhmän seminaari

Kulttuurihyvinvoinnin opinnoissa keskitytään erityisesti luovan moniammatillisen yhteistyön rakentamiseen, tukemiseen ja edistämiseen. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Myös Turun AMK:n Master School tarjoaa hyvät mahdollisuudet monialaiseen verkostoitumiseen: se kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Kulttuurihyvinvoinnin ammattilainen luo asiakkailleen merkityksellistä arkea

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen laajuus on sosiaalialalla 90 op. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa. Opinnot on mahdollista suorittaa 1,5 kalenterivuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Opintojen ajoitus määritellään henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa (HOPS) yhdessä tuutoropettajan kanssa. 

Tutkinnon ydinosaaminen rakentuu neljästä opintojaksosta: Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op, Kulttuurihyvinvointi osaamisalana 5 op, Kulttuurihyvinvoinnin kontekstit 5 op sekä Kulttuurihyvinvointiosaajan ammatillinen elämäkertaprosessi 5 op. Reflektiivinen, henkilökohtainen ammatillinen elämäkertaprosessi läpäisee opinnot ja tukee opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä. Prosessia työstetään suhteessa kulttuurihyvinvointialaan sekä sote- ja taidealan yhteistyöstä syntyviin uusiin ammattikuviin, työtehtäviin ja työtapoihin.  

Sote-alan tutkinnossa (90 op) koulutukseen kuuluvat lisäksi opintojaksot: Taideperustaiset menetelmät 1 (5 op) ja 2 (5 op), Kulttuurihyvinvointi eri asiakasryhmien näkökulmasta (5 op) ja Kulttuuri ja taide ja mielen hyvinvoinnin edistäjinä (5 op).  

Keskeinen osa koulutusta on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, ja sen suunnittelua ja toteutusta tuetaan menetelmäopinnoilla. Opinnäytetyössä kulttuuri-, sosiaali-, taide- tai terveysalan ammattilainen laajentaa omaa osaamistaan tekemällä yhteistyötä valitsemansa tahon tai tahojen kanssa. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) tai työelämän toimintaympäristössä. Opinnäytetyö voi olla myös asiakastoimeksiannon toteutus. Kehittämistoiminta nojautuu perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta relevantteja tutkimusmenetelmiä ja kehittämisen työkaluja. Opinnäytetyöhön kuuluu myös kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. 

Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi valita opintojaksoja Turun AMK:n opintotarjonnasta. Osa näistä toteutuu päiväopetuksena. Vapaasti valittavia opintoja voi tehdä myös muissa korkeakouluissa, valtakunnallisen virtuaalikampuksen puitteissa (Campus Online), Turun AMK:n tai ulkopuolisissa hankkeissa sekä opiskelijan omina projekteina. Opinnot rakennetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) mukaan. Turun AMK:n Master Schoolissa olennaista on moniammatillinen ja monialainen yhteistyö eri alojen kesken sekä sen vaatima ja tuottama osaaminen.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Kulttuurihyvinvoinnin Master-koulutuksesta valmistuu kulttuurihyvinvointialan asiantuntijoita ja kehittäjiä eri alojen tehtäviin. Koulutus tuottaa laaja-alaista osaamista erilaisiin sosiaali-, terveys- ja taidealan asiantuntija-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin ja näiden yhdyspinnoille. Valmistuneella on valmiudet kehittää tulevaisuuden uudistuvaa työelämää sekä omaa ammatillista osaamistaan, verkostojaan ja ydinosaamistaan hyödyntäen, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmista. 

Tutkintonimike

Koulutuksesta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-tutkintoon, ja tutkintonimikkeesi on esimerkiksi "sairaanhoitaja (ylempi AMK)".  Tutkintonimike on pääsääntöisesti aikaisempi sosiaali- ja terveysalan tutkintonimikkeesi. Jos Turun AMK:lla ei ole tutkinnonanto-oikeutta aikaisempaan tutkintoosi, voit valita tutkintonimikkeesi seuraavien joukosta: 

 • Bioanalyytikko (ylempi AMK)
 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Hammasteknikko (ylempi AMK)
 • Kätilö (ylempi AMK)
 • Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Suuhygienisti (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkintonimikkeet eivät vaikuta hakukelpoisuuteen, eli voit hakea koulutukseen myös muilla kuin yllä listatuilla tutkinnoilla. Tarkemman kuvauksen hakukelpoisuudesta löydät Opintopolusta.

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintahaastattelun perusteella, joista löydät lisätietoa Opiskelijavalinnat -sivulta. 

Tutustu myös