Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2021
Tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettajakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tanssialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, taiteita arvostavia ja monipuolisia taidetanssiopettajia. Valmistuneilla on laaja-alaiset tanssialan tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan tanssin kentän eri tehtävissä.

Tanssinopettajakoulutus antaa opiskelijalle valmiuden oman taiteenalansa asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuaan opiskelija pystyy työllistämään itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksellisiä ja kasvatuksellisia kokonaisuuksia. Hän pystyy työllistymään myös yrittäjänä.

 

 

 

Koulutuksen sisältö

Tanssinopettajakoulutuksen pääsisältö koostuu länsimaisen taidetanssin tietojen ja taitojen sekä pedagogiikan opiskelusta. Pedagogisissa opinnoissa ja niihin liittyvässä harjoittelussa perehdytään taidetanssin eri osa-alueiden opettamiseen ja ne kytkeytyvät yleispedagogisiin opintoihin.

Osa opinnoista toteutetaan projektimuotoisina esim. tutkimus- ja kehittämishankkeina sekä taiteellisina ja pedagogisina projekteina. Taideakatemian monitaiteinen ympäristö antaa opiskelijoille ainutlaatuiset mahdollisuudet osallistua erilaisiin yhteisproduktioihin.

Opintojen ytimessä on opiskelijan tanssialan taitojen ja tietojen jatkuva kartuttaminen. Opiskelija voi valinnoillaan painottaa opintojaan erilaisille opintopoluille mm. vapaasti valittavien opintojen sisällöt, projektien tehtäväsisällöt, työharjoittelun tehtäväsisällöt, koreografisten harjoittelujen ja opinnäytetyön aiheen valinta.

”Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksessa olen saanut mahdollisuuden rakentaa tanssista ammattia itselleni. Olen pystynyt laajentamaan ja tutkiskelemaan käsityksiäni sekä tanssista että pedagogiikasta”
Niko, keväällä 2015 valmistunut tanssinopettaja (AMK)

Opinnot etenevät ryhmäopetuksena vuosikursseittain intensiivisen työohjelman mukaan. Opintojen alussa saavutetaan perustiedot ja -taidot, joita syventäen edetään kohti opintojen loppuvaiheen itsenäisempää työskentelyä.

Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Ydinosaamisen opinnot ovat yhteisiä kaikille tanssinopettajakoulutuksen opiskelijoille. Laajentavan osaamisen opinnoilla tarkoitetaan opintoja, joita opiskelija suuntaa kiinnostuksensa mukaan.

YDINOSAAMISEN OPINNOT sisältävät mm. tanssin teoria- ja analyysiopintoja, tanssin tekniikkaopintoja (baletti, jazztanssi, nykytanssi), improvisatorista ja koreografista työskentelyä, pedagogisia opintoja (yleispedagogiikan opinnot, baletti, jazztanssi, nykytanssi, lastentanssi), harjoittelua ja kieliopintoja.

LAAJENTAVAN OSAAMISEN opintoihin kuuluvat vapaasti valittavat opinnot (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija voi valita haluamiaan sisältöjä tukemaan omaa ammatillista kehittymistään. Opiskelija voi esim. toimia tanssijana tai näyttämötekniikkaryhmän jäsenenä erilaisissa produktioissa. Opiskelija voi valita opintoja AMK:n vapaasti valittavista opinnoista tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Opinnäytetyö on pääosin opintojen viimeiseen vuoteen sijoittuva projekti, jossa opiskelija syventää ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään sijoittumistaan. Opinnäytetyössä todentuu opiskelijan siihenastinen opittu ja omaksuttu tietotaito. Opinnäytetyön suunnittelu ja toteuttaminen tuottaa valmiuksia opitun soveltamiseen työelämässä tai jatko-opinnoissa. Opinnäytetyössä keskeisintä on vahvistaa opiskelijan ammatti-identiteettiä ja tätä kautta kehittää ammattikäytäntöjä.

Yhteyksiä työelämään, kansainvälistä toimintaa ja innostavia uramahdollisuuksia

Yhteyksiä työelämään luodaan niin ydinosaamisen kuin laajentavan osaamisen opinnoissa kuten esim. harjoittelujaksoilla ja opetukseen integroituvissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opetuksen toteutuksessa yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. Koulutanssin Tuki ry, Läntinen tanssin aluekeskus, Turun ja lähialueiden tanssikoulut ja tanssioppilaitokset, alueen tanssiteatterit ja tanssin vapaan kentän toimijat, Turun varhaiskasvatusyksiköt ja perusopetusta antavat oppilaitokset.

Turun AMK:n tanssinopettajakoulutus toimii aktiivisesti kansainvälisissä korkeakoulutuksen verkostoissa, joten opiskeluun sisältyvä kansainvälinen toiminta on luontainen osa opiskelua. Opintojensa aikana opiskelija voi lähteä esimerkiksi vaihtoon tai suorittaa harjoittelun ulkomailla.

”Koen, että menneen neljän vuoden aikana olen kasvanut ja kerännyt itsevarmuutta tanssintäyteistä tulevaisuuttani varten. Siitä haluan kiittää vuosikurssiani ja opettajia. Opiskeluaikani kohokohtiin ovat kuuluneet vaihto-oppilasjakso Barcelonan Institut del Teatressa sekä ihanat työharjoittelukuukaudet Islannissa Isafjordurin oppilaiden ja kollegoiden parissa. Ammattikentälle lähden rohkeana ja innokkain mielin, uusien oppien, haasteiden ja kokemusten perässä.”
Amanda, keväällä 2015 valmistunut tanssinopettaja (AMK)

Turun AMK:n tanssinopettajakoulutus toimii aktiivisesti kansainvälisissä korkeakoulutuksen verkostoissa, joten opiskeluun sisältyvä kansainvälinen toiminta on luontainen osa opiskelua. Kansainvälisyys toteutuu opettaja- ja opiskelijavaihtona sekä kansainvälisenä hankeyhteistyönä.

Opiskelija- ja opettajavaihtoa tehdään aktiivisesti mm. Nordplus- ja ERASMUS-vaihto-ohjelmien kautta. Tanssinopettajakoulutuksella on laaja verkosto, johon kuuluu useita tanssialan koulutuksia ympäri Eurooppaa. Vaihto-opintoja on tehty mm. seuraavissa kouluissa: ArtEZ Institute of Arts (Alankomaat), Danish National School of Theatre and Contemporary Dance (Tanska), Iceland Academy of the Arts (Islanti), Klaipeda University (Liettua), Lisbon Polytechnic Institute (Portugali), Theatre School (Espanja), University of Dance and Circus (Ruotsi) ja University of Stavanger (Norja).
Lisäksi opintoihin kuuluva työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla. Turun AMK:n tanssinopettajaopiskelijat ovat olleet työharjoittelussa mm. Australiassa, Grönlannissa, Islannissa, Kiinassa ja Uudessa-Seelannissa.

Opiskelija voi kansainvälistyä opintojensa aikana myös lähtemättä itse vaihtoon esimerkiksi:

  • osallistumalla vieraskieliseen opetukseen ja kieliopintoihin sekä osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin
  • valitsemalla opintoihinsa kansainvälisyyteen liittyviä kursseja, joilla tapaa opiskelijoita eri puolilta maailmaa
  • ryhtymällä kv-tuutoriksi, joka toimii ulkomaalaisten opiskelijoiden apuna heidän saapuessaan Suomeen. Turun AMKissa opiskelee vuosittain yli 300 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa ja lähes 400 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka tutustuvat mielellään suomalaisiin opiskelijoihin.
  • olemalla mukana opiskelijajärjestö ESN-International Action Clubissa järjestämässä ulkomaisille opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.

Tanssinopettaja (AMK) -tutkinto pätevöittää toimimaan taideopettajana tanssitaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa, ammatillisella toisella asteella (tanssijan perustutkinto) ja yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden tanssioppilaitosten lehtoreiden virkoihin.

Tanssinopettajakoulutus valmistaa monipuoliseksi taidetanssialan ammattilaiseksi, jolla on tiedot ja taidot toimia tanssialan asiantuntijatehtävissä. Turun AMK:n tanssinopettajakoulutuksesta valmistuneet tanssinopettajat ovat työskennelleet opettajina mm. Savonia AMK:ssa, Turun AMK:ssa, Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa, Tampereen konservatoriossa, tanssilukioissa sekä lukuisissa tanssitaiteen perusopetusta antavissa tanssioppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Lisäksi valmistuneet ovat työllistyneet yrittäjinä ja toimineet tanssijoina mm. Aurinkobaletissa, Erissä, Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmässä, Tanssiteatteri MD:ssä sekä muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa esitysryhmissä. Valmistuneet ovat työllistyneet myös tanssitaiteen organisointitehtävissä sekä soveltavissa tehtävissä esim. sosiaali- ja terveysalalla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinto avaa monia mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen maisteritason ohjelmiin. Maisteritason tutkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua myös tieteellisiin jatkotutkintoihin, kuten lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin.

Tähänastisista valmistuneista noin kolmannes Turun AMK:n tanssinopettajakoulutuksesta valmistuneista on hakeutunut maisteriohjelmiin joko Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tai alan ulkomaisissa korkeakouluissa ja YAMK-koulutuksiin Turun ammattikorkeakoulussa tai Savonia ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto (YAMK-tutkinto) vastaa ylempää korkeakoulututkintoa. YAMK-tutkinto on suunnattu työelämässä pätevöityneille asiantuntijoille, ja ne linkittyvät usein vahvasti nimenomaan opiskelijan työn, työyhteisön ja laajemmin työelämän kehittämiseen. YAMK-tutkintojen erityispiirteenä onkin opintoja edeltävä työkokemusvaatimus: koulutukseen voi hakea kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. YAMK-opintoja edeltävä työkokemus antaa hyvän pohjan maisteritason opinnoille. Turun AMK:n Master School tarjoaa laajan kattauksen YAMK-tutkintoja asiantuntija- ja johtamisosaamisen syventämiseen.

 

 

Kuvia Tanssinopettaja (AMK) -koulutuksesta

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.