Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.11.2020
Tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettajakoulutuksen tavoitteena on valmistaa tanssialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia opettajia ja taiteilijoita. Valmistuneilla on monipuoliset tanssialan tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan. Valmistuneet kykenevät edistämään ja kehittämään tanssialaa.

Tanssinopettajakoulutus antaa opiskelijalle valmiuden oman taiteenalansa asiantuntijatehtäviin. Valmistuttuaan opiskelija pystyy työllistämään itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana, esiintyjänä tai yrittäjänä sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan esityksellisiä ja kasvatuksellisia kokonaisuuksia.

 

Koulutuksen sisältö

Tanssinopettajakoulutuksen pääsisältö koostuu länsimaisen taidetanssin tietojen ja taitojen sekä pedagogiikan opiskelusta. Pedagogisissa opinnoissa ja niihin liittyvässä harjoittelussa perehdytään taidetanssin eri osa-alueiden opettamiseen ja ne kytkeytyvät yleispedagogisiin opintoihin. Osa opinnoista toteutetaan projektimuotoisina esim. tutkimus- ja kehittämishankkeina sekä taiteellisina ja pedagogisina projekteina. Taideakatemian monitaiteinen ympäristö antaa opiskelijoille ainutlaatuiset mahdollisuudet osallistua erilaisiin yhteisproduktioihin.

”Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksessa olen saanut mahdollisuuden rakentaa tanssista ammattia itselleni. Olen pystynyt laajentamaan ja tutkiskelemaan käsityksiäni sekä tanssista että pedagogiikasta”
Niko, keväällä 2015 valmistunut tanssinopettaja (AMK)

Opinnot etenevät ryhmäopetuksena vuosikursseittain intensiivisen työohjelman mukaan. Opintojen alussa saavutetaan perustiedot ja -taidot, joita syventäen edetään kohti opintojen loppuvaiheen itsenäisempää työskentelyä. Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Ydinosaamisen opinnot ovat yhteisiä kaikille tanssinopettajakoulutuksen opiskelijoille. Laajentavan osaamisen opinnoilla tarkoitetaan opintoja, joita opiskelija suuntaa kiinnostuksensa mukaan.

Ydinosaamisen opinnot sisältävät työelämä- ja yrittäjyystietouden opintoja, kieliopintoja, analyyttisiä ammattiopintoja, liikkeentuottamisen opintoja, pedagogisia opintoja ja harjoittelua. Analyyttisissä ammattiopinnoissa opiskellaan tanssin historiaa, tanssikinesiologiaa, liike- ja teosanalyysiä sekä musiikkia. Liikkeen tuottamisen opinnoissa opiskellaan balettia, jazztanssia, nykytanssia sekä improvisatorista ja koreografista työskentelyä, jotka johtavat esitysproduktioihin.

Pedagogisissa opinnoissa perehdytään taidetanssin eri osa-alueiden (baletti, jazztanssi, nykytanssi ja lastentanssi) opettamiseen sekä yleispedagogiikkaan. Harjoittelu koostuu ohjatuista taidetanssin opetusharjoitteluista, koreografisista harjoitteluista ja tanssinopettajan työn harjoittelusta.

Laajentavan osaamisen opintoihin kuuluvat vapaasti valittavat opinnot ja opinnäytetyö. Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija voi valita haluamiaan sisältöjä tukemaan omaa ammatillista kehittymistään. Opiskelija voi esim. toimia tanssijana tai näyttämötekniikkaryhmän jäsenenä erilaisissa produktioissa. Opinnäytetyö on pääosin opintojen viimeiseen vuoteen sijoittuva projekti, jossa opiskelija syventää ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään sijoittumistaan.

Yhteyksiä työelämään, kansainvälistymistä ja innostavia uramahdollisuuksia

Yhteyksiä työelämään luodaan niin ydinosaamisen kuin laajentavan osaamisen opinnoissa kuten esim. harjoittelujaksoilla ja opetukseen integroituvissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opetuksen toteutuksessa yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. Koulutanssin Tuki ry, Läntinen tanssin aluekeskus, Turun ja lähialueiden tanssikoulut ja tanssioppilaitokset, alueen tanssiteatterit ja tanssin vapaan kentän toimijat, Turun varhaiskasvatusyksiköt ja perusopetusta antavat oppilaitokset.

Turun AMK:n tanssinopettajakoulutus toimii aktiivisesti kansainvälisissä korkeakoulutuksen verkostoissa, joten opiskeluun sisältyvä kansainvälinen toiminta on luontainen osa opiskelua. Opintojensa aikana opiskelija voi lähteä esimerkiksi vaihtoon tai suorittaa harjoittelun ulkomailla.

”Koen, että menneen neljän vuoden aikana olen kasvanut ja kerännyt itsevarmuutta tanssintäyteistä tulevaisuuttani varten. Siitä haluan kiittää vuosikurssiani ja opettajia. Opiskeluaikani kohokohtiin ovat kuuluneet vaihto-oppilasjakso Barcelonan Institut del Teatressa sekä ihanat työharjoittelukuukaudet Islannissa Isafjordurin oppilaiden ja kollegoiden parissa. Ammattikentälle lähden rohkeana ja innokkain mielin, uusien oppien, haasteiden ja kokemusten perässä.”
Amanda, keväällä 2015 valmistunut tanssinopettaja (AMK)

Tanssinopettajakoulutus valmistaa monipuoliseksi taidetanssialan ammattilaiseksi, jolla on tiedot ja taidot toimia tanssialan asiantuntijatehtävissä opettajana ja taiteilijana. Turun AMK:n tanssinopettajakoulutuksesta valmistuneet tanssinopettajat ovat työskennelleet opettajina mm. Savonia AMK:ssa, Turun AMK:ssa, Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa, Tampereen konservatoriossa, tanssilukioissa sekä lukuisissa tanssitaiteen perusopetusta antavissa tanssioppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Lisäksi valmistuneet ovat työllistyneet yrittäjinä ja toimineet tanssijoina mm. Aurinkobaletissa, Erissä, Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmässä, Tanssiteatteri MD:ssä sekä muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa esitysryhmissä.

Valmistuneet ovat työllistyneet myös tanssitaiteen organisointitehtävissä sekä soveltavissa tehtävissä esim. sosiaali- ja terveysalalla. Tanssinopettaja (AMK) -tutkinto pätevöittää toimimaan taideopettajana tanssitaiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa, ammatillisella toisella asteella (tanssijan perustutkinto) ja yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa. Tutkinnon lisäksi siihen sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden tanssioppilaitosten lehtoreiden virkoihin.

 

Kuvia Tanssinopettaja (AMK) -koulutuksesta