Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.6.2024
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet soveltaa integratiivisia ratkaisukeskeisiä- ja toiminnallisia metodeja toipumislähtöisellä lyhytterapeuttisella otteella ihmissuhdetyössä. Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia sekä voimavarakeskeiset ja integratiiviset toiminnalliset lyhytterapeuttiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla. Koulutuksessa painotetaan käytäntöön soveltuvia pragmatistisia soveltavia sisältöjä.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Hedcoach® sertifioitu lyhytterapeutti pätevyyden. 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia ohjauksellisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja voimavarasuuntautuneella työotteella. Hakijan koulutustaustana voi olla sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. 

Koulutukseen hakemista harkitessasi huomioi, että:

  • Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.
  • Hakijan tulee tehdä potilas-/asiakastyötä nykyisessä työtehtävässä.
  • Lähiopetuspäiviin pitää pystyä osallistumaan, myös aloituspäiviin.

Jos et kuulu kohderyhmään, suosittelemme Psyykkinen valmentaja -koulutusta, jota järjestää mm. kesäyliopistot. 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteet:

  • Opiskelija osaa soveltaa ratkaisukeskeisestä viitekehystä, jossa painotetaan yksilön omia voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä.
  • Opiskelija oppii hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit.
  • Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssään asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti.
  • Koulutuksen tavoitteena on myös vahvistaa omaa työssä jaksamista, mielekkyyden kokemusta ja tavoitteellista ammatillista toimintaa.
  • Koulutuksen tavoitteena on myös kehittää käytännön työtapoja osallistujien työkontekstin kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Sisältö ja toteutus

Moduuli 1: Johdanto terapeuttiseen ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen 10 op
•    Mitä psykoterapia ja lyhytterapia on?
•    Psykoterapeuttinen vuorovaikutus, ammattietiikka ja ammatillinen kasvu
•    Ratkaisukeskeinen hoitofilosofia ja työote
•    Ratkaisukeskeinen lyhytterapiaprosessi ja sen systemaattinen arviointi


Moduuli 2: Mielenterveyshäiriöt ja ratkaisukeskeinen hoito 10 op
•    Stressi, psyykkiset kriisit ja traumat resilienssin näkökulmasta
•    Ratkaisukeskeinen lyhytterapian näkökulma mielenterveyshäiriöiden hoitoon:
o    Ahdistuneisuushäiriöt
o    Masennus
o    Addiktiot ja/tai syömishäiriöt


Moduuli 3: Lyhytterapian sovellukset 10 op
•    Elämänhistorian voimavarakeskeinen tarkastelu lyhytterapiassa
•    Empatiauupumus ja työntekijän mindfulness-taidot 
•    Lasten ja nuorten ja heidän verkostojen voimavarakeskeinen terapeuttinen tukeminen
•    Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu lyhytterapiassa
•    Varhaiset kiintymyssuhteet lyhytterapiassa
•    Mentalisaatio ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa
•    Ratkaisukeskeinen tunnesäätely


Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta (14 lähipäivää), pienryhmätyönohjausta (5 x 1,5 h), dokumentoitavaa asiakasharjoittelua (100h), pienryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä (7 x 2h) sekä kirjallista oheislukemistoa (n. 14 kirjaa) ja niihin liittyvät reflektiot, välitehtäviä ja kirjallinen lopputyö, sekä terapeutin itsereflektio ja siihen liittyvä asiakastyön vaikuttavuuden arviointi ja litterointi. Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa. 

Lähipäivät kampuksella (toteutus III 10/2024-10/2026)

2024: 21.-22.10. ja 2.12.2024

2025: 22.1., 5.3., 20.5., 26.8., 28.10. ja 3.12.2025

2026: 13.1., 17.3., 23.4., 19.8. ja 6.10.2026

Lähipäivät ovat klo9.00-16.00.

Hakemisesta

Hakuaika syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen: 1.5.-4.9.2024.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeelle löytyy tämän sivun oikeasta reunasta Ilmoittautuminen/haku -kohdasta.

Opiskelijavalinnasta

Opiskelijavalinnassa hakijalta edellytetään

  • Soveltuvaa tutkintoa (sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto) JA
  • Työskentelyä potilas-/asiakastyössä

 Näiden lisäksi opiskelijavalinnassa tarkastellaan motivaatiota, opiskelu- ja tiedonhakuvalmiuksia sekä opiskelun, työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakulomakkeiden perusteella. Valinnat tehdään syyskuussa hakuajan päätyttyä (4.9.2024 jälkeen). 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtainen valintatulos sähköpostitse 13.9.2024 mennessä. Koulutukseen valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa tai perua paikkansa 18.9.2024 klo12.00 mennessä.

Peruutusehdot

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50% koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50% jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lue aiheesta

Kouluttajista

Vastuukouluttaja Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), Team ja Executive  Coach (CCSF, ICF:n PCC-taso), työnohjaaja (Story). Anita Hedman on kouluttanut mm. ratkaisukeskeisiä lyhytterapeutteja vuodesta 2016 alkaen. Hänellä on myös pitkä kokemus psykoterapeuttina ja työnohjaajana.

Kouluttaja: Outi Konsell (TtM), lehtori Turun AMK, psykoterapeutti (Kela, Valvira), työnohjaaja. Outilla on pitkä kliininen työkokemus ja kokemus aikuiskouluttajana.
 

Lisätietoa opintosuoritteista

Lähiopetus/seminaaripäivät
Seminaaripäivät koostuvat käytännönläheisestä metodiharjoittelusta pienryhmissä tai pareittain ja teoriapainotteisista osioista.  Opetusmetodina on kokemuksellinen ja kollektiivinen oppiminen. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa. 

Lopputyö
Kirjalliseen lopputyöhön sisällytetään omaan työhön liittyvä kehittämishanke (10-20 sivua). Se voi olla on esimerkiksi ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja kokeilemista omassa asiakastyössä. Kehittämishanke voidaan toteuttaa yksilötyönä, pareittain tai pienryhmissä. Sen tavoitteena on integroida opittuja menetelmiä omaan perustyöhön ja kehittää uusia tehokkaampia ja asiakkaan kannalta mielekkäämpiä työmuotoja. 

Asiakastyö ja sen raportointi 
Koulutukseen kuuluu vähintään 100h (vähintään seitsemän eri asiakkaan kanssa) oikeaa lyhytterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Tavoitteena on oman lyhytterapeuttisen käyttöteorian kirkastaminen, syventäminen ja reflektointi. Asiakasharjoittelu raportoidaan. Harjoitusasiakkaiden kanssa tehdään tarvittaessa kirjallinen sopimus. Opiskelijat hankkivat itse harjoitusasiakkaat.
Harjoitusasiakas voi olla esim. omasta työpaikasta, järjestöstä tms. Tärkeintä asiakasharjoittelun toteutuksessa on riittävä etäisyys asiakkaaseen, eli oma lähipiiri ei tähän ole paras mahdollinen.

Työnohjaus
Asiakastyöhön liittyy koulutustyönohjaus 5 x 1,5 tuntia. Työnohjauspäivinä jokainen osallistuu yhteen ryhmään á 1,5 tuntia. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa työnohjaukseen. Mahdolliset poissaolot korvataan omakustanteisesti. 

Terapian vaikuttavuuden arviointi
Hedcoach-arviointilomakkeen hyödyntäminen asiakastyössä (digitaalisesti tai manuaalisesti) vähintään yhden asiakkaan kanssa. Terapiaprosessin arvioivasta työtavasta kirjoitetaan oppimisanalyysi erillisen tehtävänannon pohjalta.

Minilitterointi
Yhden asiakastapaamisen pohjalta tehty terapeutin käyttämien kysymysten kirjaaminen ja analysointi. Litterointia varten yksi asiakashaastattelu tulee nauhoittaa (mielellään videointi), johon tarvitaan kirjallinen lupa asiakkaalta. Nauhoitetta käytetään ainoastaan terapeutiksi kasvun reflektiota ja oppimisanalyysia varten. 

Kirjareflektiot
Pakollisesta luettavasta kirjallisuudesta tehdään kirjareflektiot. Jokaisesta kirjasta 1-2 sivun pituinen pohdinta kirjan ydinopeista ja itselle merkityksellisistä oppimista edistävistä sisällöistä. Reflektio ei ole referaatti tai lyhennelmä, vaan siinä näkyy sisällön herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä ja yhtymäkohtia omaan työhön/elämään.

Pienryhmätapaamiset 
Pienryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa. Tapaamisten tavoitteena on opinnäytetöiden suunnittelu ja arviointi, sekä kirjallisuuteen ja muihin koulutuksen oppisisältöihin syventävä tutustuminen ja menetelmäharjoittelu vertaisoppimisen avulla. Pienryhmätapaamisista palautetaan lyhyt muistio/raportti sähköiselle oppimisalustalle. Koulutuksen suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa pienryhmätapaamisissa.  

Terapeutiksi kasvun itsereflektio
Opintojen aikana kirjoitettava oppimispäiväkirja omasta terapeuttina kehittymisestä ja kasvusta; omista vahvuuksista ja kehityskohteista ja omasta lyhytterapeutin käyttöteoriasta. Siihen sisällytetään myös omaa pohdintaa opintojen aikana havaitusta kehittymisestä terapeuttina ja ihmisenä kasvamisesta ja omasta oppimispolusta.