Sivu päivitetty 26.11.2018
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, terveysteknologia

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, terveysteknologia

Terveysteknologian Master-koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle valmiudet terveysteknologia-alan vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Koulutuksessa painottuu erityisesti työelämälähtöinen tuotekehitysosaaminen sekä monialainen ammattitaito. 

Terveysteknologian koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Terveysteknologian koulutuksen lähtökohtina ovat digitalisaatio ja teknologian käytön lisääntyminen terveydenhuollossa. Terveysteknologisten tuotteiden innovointi ja kehitys vaatii monialaista osaamista sekä terveydenhuoltoalan prosesseista ja toiminnasta että teknologian tuotekehityksestä. Master-tason koulutuksen tavoitteena on tuottaa asiantuntijoita vastaamaan suomalaisen terveysteknologia-alan tarpeisiin. 

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, esim. AMK-tutkinnon, sekä hankkinut tutkinnon suorittamisen jälkeen kolmen vuoden työkokemuksen alalta. (Katso tarkemmat tiedot pohjakoulutusvaatimuksista ja hakukelpoisuudesta Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Se muodostuu henkilökohtaisesta ja pienryhmäohjauksesta, opintojaksoihin orientoivista asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä. Tutustu koulutuksen oppimissuunnitelmiin Turun AMK:n sähköisessä opinto-oppaassa.

Moniammatillisuus näkyy vahvasti terveysteknologian koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu sote- ja insinööritaustaisista opiskelijoista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Tutustu opintojen monimuotoisiin toteutustapoihin: 

Opinnoissa syvennät osaamistasi terveysteknologian asiantuntijana

Terveysteknologian Master-koulutuksen lähtökohtina ovat digitalisaatio ja teknologian käytön lisääntyminen terveydenhuollossa. Tietoturvalla, käyttäjäkeskeisillä suunnittelumenetelmillä ja regulaatio-osaamisella on koulutuksessa suuri rooli. Lisäksi koulutuksen perusajatuksena on, että tiedon tulee olla hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena ja tietojärjestelmät ja tiedonhallinta ovatkin avainasemassa.

Tutkinto koostuu seuraavista osista:

  • Syventävät ammattiopinnot (terveysteknologia) 30 op
  • Syventävät ammattiopinnot (tutkimus- ja kehittämisosaaminen) 20 op
  • Vapaast valittavat opinnot 10 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opintojaksoissa syvennytään erityisesti terveysteknologia-alan toimiympäristöön, sovelluskehitykseen, regulaatioon ja lainsäädäntöön, käytettävyyteen sekä menetelmäosaamiseen. Johtamis- ja kehittämisosaamista voit kehittää erilaisissa toimintaympäristöissä omat lähtökohtasi ja oppimistarpeesi huomioiden. Vapaasti valittavien opintojen avulla voit syventää asiantuntijuuttasi valitsemassasi aiheessa.

Keskeinen osa Master-opintoja on opinnäytetyö, joka toteutetaan kehittämisprojektina esimerkiksi omalle työpaikalle. Opiskelijana toimit kehittämishankkeen projektipäällikkönä, tiiviissä yhteistyössä opettajatuutorin ja työelämämentorin kanssa. Sekä opinnäytetyöstä että opintojen muista oppimistehtävistä on hyötyä myös työnantajalle, sillä oppimistehtävät voidaan soveltaa oman työn ja työpaikan kehittämiseen. 

Yksi esimerkki YAMK-opinnäytetyönä tehdystä kehittämisprojektista on Lohjan kotihoidolle tehty selvitys lääkkeenjakorobotin käytöstä: Lääkkeenjakorobotti vähensi kotikäyntien tarvetta Lohjan kotihoidossa

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää jopinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Terveysteknologian Master-koulutuksesta valmistuttuasi voit toimia erilaisissa vaativissa asiantuntija-, johto- tai tutkimus- ja kehittämistehtävissä terveysteknologia-alalla. Tutkinnon suorittaneista valtaosa onkin sijoittunut erilaisiin esimies- ja kehittämistehtäviin. 

 

Miten koulutukseen haetaan?

Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Seuraava yhteishaku on kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

 

Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Hakukelpoisille hakijoille lähetetään valintakokeisiin kutsut.

Valintakoe järjestetään to 16.5.2019 klo 9-11 ICT-Cityssä (os. Joukahaisenkatu 3, Turku) auditoriossa Alpha B1047.

Pisteitä saa ennakkomateriaaliin pohjautuvasta kirjallisesta kokeesta. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan tällä sivulla 4.3.2019

Valintakoemateriaali

Valintakoe pohjautuu seuraavaan materiaaliin:
  
Ahonen P. (toim) 2015. Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen opettajuus tutkimuksen, kehittämisen ja uudistamisen sillanrakentajana Turun ammattikorkeakoulun raportteja 2 (osat 1 ja 2 – sivut 4-75). 
Luettavissa:  http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=9789522165961

Health Innovation Network 2016. What is person-centred care and why it is important?. 
Luettavissa: https://healthinnovationnetwork.com/system/ckeditor_assets/attachments/41/what_is_person-centred_care_and_why_is_it_important.pdf

Salonen K.; Eloranta S.; Hautala T. & Kinos S. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108 
Luettavissa:  http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9789522166487

Valintakokeen pisteitys: valintakoe 100 p