Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.10.2021
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteri

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa teatterialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia pedagogeja ja taiteilijoita. Valmistuneilla on monipuoliset oman taiteenalansa tiedot ja taidot sekä kyky soveltaa osaamistaan. Valmistunut osaa valmistaa ja ohjata esityksiä eri lähtökohdista ja eri työtavoilla. Hänellä on valmiudet ohjata ryhmiä ja hän pystyy luomaan ja toteuttamaan teatteri-ilmaisun kokonaisuuksia eri kohderyhmille. Opiskelija osaa ja tuntee nukketeatterin perusteet. Teatterilähtöisten menetelmien soveltaminen eri tarpeisiin ja tilauksiin on tullut tutuksi. Valmistunut omaa projektinhallinnan ja osallistamisen taidot. Hän kykenee edistämään ja kehittämään teatterialaa.

Opintojen pääsisältö koostuu teatterialan tietojen ja taitojen opiskelusta sekä teatterialan pedagogiikasta. Oppiminen tapahtuu usein taiteellispedagogisissa projekteissa. Opinnot sisältävät ohjaamisen, sekä ryhmän ohjaamisen opintoja, näyttelijäntyö, dramaturgian ja nukketeatterin opintoja. Ohjaamista ja esityksen valmistamista opitaan eri lähtökohdista. Teoriaan tutustuminen ja analyysitaidot kuuluvat kaikkiin opintoihin. Opiskelija tutustuu teatterin audiovisuaalisiin osa-alueisiin. Opiskelun aikana osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin, joissa opitaan taiteellispedagogisen sisällön tuottamista eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin.

Opintojen ytimessä on teatterialan taitojen ja tietojen jatkuva kartuttaminen. Opiskelija voi valinnoillaan painottaa opintojaan erilaisille opintopoluille (mm. vapaasti valittavien opintojen sisällöt, projektien tehtäväsisällöt, työharjoittelujen tehtäväsisältöjen valinta, opinnäytetyön aiheen valinta). Painottua voi mm. yrittäjyyteen ja nukketeatteritaitoihin.

 

 

Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot antavat yleisen opettajan kelpoisuuden.

Valmistuneet toimivat teatterialan asiantuntijatehtävissä pedagogeina ja taiteilijoina. Teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee esimerkiksi teatteriryhmien ja harrastajateattereiden ohjaajana ja opettajana. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi toimia paitsi ohjaajana, myös esiintyjänä, tuottajana, tapahtumien järjestäjänä ja teatterilähtöisen sisällön tuottajana. Opetustyö on yleensä teatteritaiteen perusopetusta tai draama-, teatteri- ja ilmaisukasvatusta oppilaitoksissa tai harrastajakentällä. Lisäksi teatteri-ilmaisun ohjaaja voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa tai soveltaa teatterilähtöisiä työmenetelmiä yhteisöjen kehittämiseen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja voi soveltaa nukketeatterin menetelmiä työssään. Teatteri-ilmaisun ohjaaja toimii usein freelancerina tai yrittäjänä.

Monipuolista, käytännönläheistä opiskelua

Opinnot jakautuvat ydinosaamiseen ja laajentavaan osaamiseen. Osaamistavoitteiltaan toisiinsa liittyvät opintojaksot muodostavat laajempia opintomoduleita. Opinnot sisältävät oman alan perus- ja ammattiopintoja, 30 op työharjoittelua, 30 op vapaasti valittavia opintoja sekä 25 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Opintoihin sisältyy 60 op laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Opintojen alkuvuodet ovat tiivistä päiväopetusta. Itsenäinen työ ja työelämälähtöisyys lisääntyvät opintojen viimeisinä vuosina. Opinnot etenevät teatterin perusteiden oppimisen kautta kohti soveltamista ja itsenäistä tekijyyttä. Opiskelija voi erikoistua ja syventää osaamistaan vapaasti valittavissa opinnoissa, työharjoittelussa sekä opinnäytetyössä. Tämä tapahtuu pääosin opintojen 3. ja 4. vuotena.

Opiskelija tuottaa, arvioi ja soveltaa teatterialan tietoa, kokemusta ja tutkimusta osana taiteellista ja kasvatuksellista toimintaansa. Opiskelija kokee taiteellisen ja kasvatuksellisen toimintansa vaikutuksen ja pystyy kantamaan vastuun toiminnastaan. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti opinnäytetyökokonaisuuden. Opinnäytetyö voi olla pedagoginen projekti, esityksen ohjaaminen tai muu opiskelijan opinnäytetyöksi ehdottama projekti sijoittuen opintojen loppuvaiheeseen. Opinnäytetyö voi toteutua työelämäyhteydessä ja/tai hanketoiminnassa. Opiskelija syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan ennen työelämään tai jatko-opintoihin sijoittumista.

“Kun valmistut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, olen varma, että osaat ohjata ryhmää ja tiedät minkälaisista palasista teatteriesitys koostuu. Tiedät mikä on himmennin ja olet päässyt nakuttelemaan valopöytää. Tekijänoikeudet ovat sinulle tuttu asia ja osaat antaa sekä rakentavaa että positiivista palautetta. Tiedät mitä on prosessidraama ja sinulla on työkaluja sekä tekstilähtöisen että devising-pohjaisen teatterin tekemiseen. Olet lukenut näytelmiä ja osaat suullisesti ja kirjallisesti reflektoida ja presentoida omaa osaamistasi. Osaat paljon muutakin ja ennen kaikkea sinusta tulee korkeakoulutettu teatterityöntekijä. Nauti siitä, ja nauti nelivuotisesta matkasta kohti sitä!"

Ronja, valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaaja

Kansainvälistyminen

Opiskelujen aikana voi hakeutua kansainväliseen vaihtoon. Harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä ulkomailla.

Voit kansainvälistyä opintojesi aikana myös lähtemättä itse vaihtoon esimerkiksi:

  • osallistumalla vieraskieliseen opetukseen ja kieliopintoihin sekä osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin
  • valitsemalla opintoihisi kansainvälisyyteen liittyviä kursseja, joilla tapaat opiskelijoita eri puolilta maailmaa
  • ryhtymällä kv-tuutoriksi, joka toimii ulkomaalaisten opiskelijoiden apuna heidän saapuessaan Suomeen. Turun AMKissa opiskelee vuosittain yli 300 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa ja lähes 400 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka tutustuvat mielellään suomalaisiin opiskelijoihin.
  • olemalla mukana opiskelijajärjestö ESN-International Action Clubissa järjestämässä ulkomaisille opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.

 

Millaista on opiskelijan arki?

Taitteessa-sarjassa seurataan opiskelijoiden elämää. Sarjan uusimmalla kaudella pääset tutustumaan teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelija Sallan arkeen. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.