Sivu päivitetty 5.11.2019
Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Tradenomi (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on ensisijaisesti työelämässä toimiville insinööreille (AMK) ja tradenomeille (AMK) suunnattu ylempi AMK-koulutus (60 op ja 90 op), jonka tavoitteena on antaa valmiudet kehittyä kohti esimies- ja johtamistehtäviä. Koulutus sopii hyvin esim. tuotanto-, tuotekehitys- ja tuotepäälliköille sekä henkilöille, jotka pyrkivät urallaan kohti tällaisia päällikkötehtäviä tai ovat sellaisessa juuri aloittaneet. Koulutus suoritetaan työn ohessa ja siitä valmistutaan insinööriksi (ylempi AMK) tai tradenomiksi (ylempi AMK). Insinööri (YAMK) -koulutukseen voivat hakea myös insinööri (AMK) -tutkintoa vastaavan teknisluonnontieteellisen tutkinnon suorittaneet.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus kehittää erityisesti teknologiapainotteista liike-toimintaosaamista, esimiestaitoja, organisaation osaamisen kehittämistä, prosessi- ja laatuosaamista, systeemistä ajattelua sekä projektien hallintataitoja. Koulutuksen aikainen työskentely ja oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen nivominen opiskelijan työtehtäviin mahdollistaa samalla työnantajaorganisaation toimintojen kehittämisen. 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Koulutuksessa kehität esimies- ja johtamistaitojasi

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus kehittää erityisesti teknologiapainotteista liiketoimintaosaamista, esimiestaitoja, organisaation osaamisen kehittämistä, prosessi- ja laatuosaamista, systeemistä ajattelua sekä projektien hallintataitoja. Tutkinto muodostuu aiempaa osaamista laajentavista menetelmä- ja liiketoimintaopinnoista, teknologiaosaamisen johtamisen syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. 

Opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta ja opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Opiskelu toteutetaan monimuotoisena. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena arkipäivänä kuukaudessa. Opiskelussa korostuvat yhteisöllisyys ja tiimityö.

Koulutuksen laajuus on 90 op. Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:
-Ydinosaaminen 40 op
-Laajentava osaaminen 20 op
-Opinnäytetyö 30 op.

Opinnot toteutuvat verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä ja lähiopetuksena. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa yhden tai kahden päivän jaksoina. Henkilökohtaisten opintojaksovalintojen myötä lähipäiviä voi olla enemmänkin. Lähiopetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä.

Opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti kehittämisprojektina, jossa opiskelija toimii organisaation kehittäjänä. Opinnäytetyössä on selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytäntöön. Opinnäytetyö suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä tai Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI).

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää ja omaa yritystoimintaasi opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Liiketoiminnan kehittäminen koulutuksen suorittanut toimii yleensä joko asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistason tehtävissä eri alojen yrityksissä tai julkissektorilla. Sijoittumistutkimukset (esimerkiksi Tradenomiliiton tekemät) osoittavat, että tutkinnolla on vaikutusta urien ja työnkuvien kehitykseen.