Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.6.2024
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Lisäksi palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja.

Voit hyödyntää koulutuksen antia sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla ei ole vielä laajaa kokemusta mielenterveys ja päihdetyöstä. Myös aiemman opistotason tutkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen. Lähihoitajan tutkinnolla ei ole hakukelpoisuutta tähän koulutukseen. Jos koet omaavasi paljon työkokemusta eri mielenterveys- ja päihdepalveluiden tehtävistä ja/ tai olet jo suorittanut alan koulutuksia, voisi ylempi ammattikorkeakoulututkinto olla sinulle mielekkäämpi koulutusvaihtoehto. 

Sisältö

Koulutus sisältää kuusi opintojaksoa.

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Hyväksytysti suoritettuja erikoistumisopintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

1. Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat, 2 op

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat
 • osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa
 • tuntee mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä
 • ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

2. Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta
 • osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa
 • tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta
 • tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
 • osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

3. Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito, 5 op

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen
 • osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa
 • tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon
 • analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista
 • osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

4. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät, 8 op

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa
 • tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä
 • osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

5. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä, 5 op

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla
 • osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti
 • hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit sekä osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään
 • tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa
 • tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä
 • toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

6. Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op

Koulutuksen käytyään opiskelija

 • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä
 • tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen
 • toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet
 • pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon kuuluu kaksi pakollista lähiopetuspäivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua lähipäivien välillä. Lähiopetuspäivät toteutuvat ohjelman mukaisesti joko lähiopetuksena kampuksella tai verkkovälitteisesti Osa koulutuksessa käytettävästä materiaalista voi olla englanniksi. Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk -verkostossa ja se toteutetaan yhteistyössä usean ammattikorkeakoulun kanssa.

Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikana täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä, kuten vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita mahdollisia tehtäviä.

Portfolion rakenne noudattelee opintojaksoja niin, että suoritukset arvioidaan opintojaksoittain. Näin osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja opiskelija saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Seuraavan syksyllä 2024 käynnistyvän toteutuksen alustava aikataulu: 5.-6.9. (kampuksella), 10.-11.10. (etäyhteys), 7.-8.11. (etäyhteys) ja 12.-13.12.2024 (kampuksella), 9.-10.1. (etäyhteys), 6.-7.2. (etäyhteys), 13.-14.3. (etäyhteys), 24.-25.4. (etäyhteys) ja 22.-23.5.2025 (kampuksella).

Hakeminen

Seuraava toteutus on suunniteltu syksyyn 2024. Koulutuksen hakuaika on 1.4.-19.5.2024. 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuksesta sanottua

Tutustu Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen aiempien toteutusten osallistujien kokemuksiin koulutuksesta. Lue haastattelu tämän linkin kautta.

Aiemmista toteutuksista annettua palautetta:

"Asiantuntijaluennot huippuja, opet saivat hyvin porukan mukaan!"

"Huomasi, että opettajilla on hyvä "kontakti" työelämään. Heidän pitämät luennot olivat myös todella hyviä ja selkeitä."

"Opettajat olivat huippuluokkaa, asiantuntijoita, tsemppareita ja hyvän opiskeluinnon ja -hengen luojia."

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksessa tehtyä

Käy lukemassa Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden blogi-kirjoitus:  Miten sinä haluaisit itseäsi kohdeltavan mielenterveys- tai päihdeasiakkaana?

Tutustu myös aiheeseen liittyvään Turun AMK:n TKI-toimintaan