Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Monimuotokoulutus

Fysioterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tehtävänä on tukea asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja kykyä toimia arjessaan. Fysioterapeutin asiantuntemusta käytetään terveyden edistämisessä, ennaltaehkäisyssä, ja erityisesti tilanteissa, joissa ikääntyminen, vamma, sairaus tai ympäristötekijät rajoittavat ihmisen liikkumis- tai toimintakykyä ja mahdollisuuksia osallistua oman arkensa tärkeisiin asioihin.

Fysioterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Fysioterapeutti työskentelee asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityissektorilla, järjestöissä tai yrittäjänä. Hän tutkii asiakkaan liikkumista ja kykyä toimia erilaisissa arjen toimissa sekä auttaa asiakastaan kehittymään tavoitteensa mukaisesti. Fysioterapeutin työssä tarvitaan mm. vahvaa anatomian, fysiologian ja biomekaniikan osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja. Kyky olla läheisessä fyysisessä kosketuksessa vieraan ihmisen kanssa on fysioterapeutille tärkeä.

Minustako fysioterapeutti?

Fysioterapia alana soveltuu sinulle, mikäli sinua kiinnostaa ihmisen liikkuminen ja kyky toimia jokapäiväisessä arjessaan haluamallaan tavalla. Fysioterapeuttina toimiminen edellyttää itsenäistä työskentelyotetta ja aktiivisuutta sekä halua ja kykyä kehittää osaamistaan jatkuvasti. Näitä taitoja edellytetään ja toisaalta harjoitellaan jo koulutuksen aikana.

Fysioterapia alana kehittyy jatkuvasti ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva työskentelytapa edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja ja niitä harjoitellaan jo opiskeluaikana. Fysioterapeutin työssä tarvitaan mm. vahvaa anatomian, fysiologian ja biomekaniikan osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja sekä kykyä olla läheisessä kosketuksessa vieraan ihmisen kanssa.

Fysioterapeutin opinnot

Opiskelu meillä tapahtuu pääosin suomen kielellä, mutta suurin osa koulutuksen oppimateriaalista on englannin kielistä, joten sinun on tärkeää ymmärtää englanninkielistä tieteellistä- ja asiatekstiä. AMK-tutkintoihin sisältyy 9 opintopistettä kieli- ja viestintäopintoja: suomen, ruotsin ja englannin kielen opintoja. Muita kieliopintoja voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin.  

Opinnot toteutuvat lukujärjestyksen mukaisesti pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin klo 8-18 välillä. Koulutukseen sisältyy työelämälähtöisiä projekteja ja asiakastilanteita, jotka voivat sijoittua myös pääsääntöisen opiskeluajan ulkopuolelle. Kyse on täysipäiväisestä opiskelusta, joten viikkotasolla opiskeluun on laskettu käytettävän yhteensä noin 40 tuntia. Kliiniset harjoittelujaksot toisen vuoden opinnoista eteenpäin edellyttävät useamman viikon yhtämittaista mahdollisuutta opiskeluun.

Turun ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa halutaan kehittää alan osaamista lasten ja nuorten liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen osalta. Tällöin opintosi meillä painottuvat erityisesti tämän ikäryhmän asioihin. Painotusta toteutuu sekä teoreettisissa opinnoissa mutta erityisesti asiakastyöskentelyssä ja tutkimustoiminnassamme. 

Meillä opiskelet uusissa moderneissa tiloissa Kupittaan kampuksella. Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskellaan monimuotoisesti, käytännönläheisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnoissa kehität teoreettista pohjatietämystäsi voidaksesi toimia perustellusti asiakastilanteissa. Käytännön fysioterapiataitoja harjoitellaan ensin opiskelukavereiden kanssa ja osaamisen kertyessä myös erilaisissa oppimistilanteissa ulkopuolisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutustaito kuuluu oleellisena osana fysioterapeutin ammattitaitoon ja mm. siksi opintoihin kuuluu paljon pienryhmätyöskentelyä.

Ammatillisten taitojen kehittyminen edellyttää niiden harjoittelemista ja sitä sisältyykin koulutukseen jokaisena lukuvuonna. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöissämme toimit asiakkaiden parissa toisten alojen opiskelijoiden kanssa. Asiakkaille suunnatut palvelumme on koottu Sun hyvä elämä -kokonaisuudeksi. Voit tutustua näihin palveluihin asiakkaille suunnatulla sivustollamme . Fysioterapeuttikoulutuksen omana oppimis- ja harjoitteluympäristönä toimii  Liikunta- ja toimintakykylaboratorio, jonka toimintaan voit tutustua paremmin nettisivuilla ja Instagramissa. Näissä ympäristöissä toimien opit alan tärkeitä asiakastaitoja heti opintojen alusta alkaen.

Harjoittelua fysioterapeutin työtehtäviin tapahtuu myös esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tai yksityisissä fysioterapialaitoksissa. Harjoittelu voi toteutua myös tutkimus- ja kehittämistyöhön keskittyvissä tutkimusryhmissämme, joiden teema-alueet liittyvät lasten ja nuorten liikkumiseen ja toimintaan sekä työhyvinvointiin ja uusien työn muotojen kehittämiseen. Näistä teemoista voit löytää myös vaikkapa opinnäytetyöaiheesi!

Fysioterapeutin tärkeisiin osaamisalueisiin kuuluu monipuolisesti erilaisia taitoja, joita koulutuksessa opiskellaan. Opit tutkimaan asiakkaan erilaisia vaivoja ja tekemään johtopäätöksiä tutkimistuloksistasi. Opit tukemaan asiakasta kuntouttamaan itseään. Ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa ihmisten parissa työskennellessä, samoin eettisen pohdinnan taidot. Opit myös tuntemaan yhteiskunnan rakenteita ja toimintoja kuntoutuksen järjestymisen tiimoilta sekä hyödyntämään teknologiaa asiakkaan kuntoutumisen tukemisessa.

Joustavaa opiskelua monimuotototeutuksessa

Monimuotototeutus fysioterapeuttitutkinnossa tarkoittaa opetukseen liittyvien etä- ja lähitapaamisten keskittymistä pääsääntöisesti kahteen päivään viikossa. Poikkeuksen tästä muodostavat harjoittelu asiakastilanteissa. Näitä toteutuu ajoittain muinakin viikonpäivinä. Opintoihin kuuluu useamman viikon kestoisia harjoittelujaksoja opintojen toiselta lukuvuodelta lähtien, joissa vaaditaan sitoutumista harjoittelupaikan työaikoihin.

Opinnoissa korostuu itsenäinen tiedon etsiminen ja opiskeleminen, joiden kautta tapahtuu valmistautuminen alkuviikon yhteisiin etä- ja lähitapaamisiin. Erilaisia oppimistehtäviä tehdään yksin, pareittain ja pienryhmissä. Tapaamisissa keskitytään teoriaosaamisen soveltamiseen käytännön osaamisessa.

Opintojesi alkaessa teet yhdessä opettajatuutorisisi kanssa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman jota päivitetään opintojen edetessä. Opinnoissa on mahdollista hyödyntää aikaisempia opintoja ja työkokemusta ja niitä tarkastellaan tapauskohtaisesti verraten osaamistasi fysioterapeuttikoulutuksen sisältöihin ja osaamistavoitteisiin. Lisätietoja aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntämisestä opinnoissa saat opintojen alettua.

Opintojen rakenne 

Fysioterapeutin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tästä kaikille yhteisiä ydinosaamisen opintoja on 153 op ja omaa henkilökohtaista osaamista suuntaavia opintoja 57 opintopistettä.  Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoitteluista, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavista opinnoista. 

Osaamisesi kehittyy asteittain ja opinnot on rakennettu niin, että pääsääntöisesti alkuvaiheeseen sijoittuvat perusopinnot toimivat pohjana myöhemmille ammatillisille opinnoille. Ensimmäisenä vuotena perehdyt ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, fysioterapian menetelmiin tutkia ihmisen terveyttä ja vaikuttaa siihen silloin kun ihmisen toimintakyvyn alenemiseen liittyvät riskit ovat vähäiset. 

Toisena opintovuotenasi syvennät osaamistasi tilanteisiin, joissa asiakkaallasi on terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä pysyviä riskitekijöitä ja rajoitteita. Opit tapoja toimia lasten ja nuorten mutta myös työikäisten ja ikääntyneiden kanssa ottaen huomioon heidän vahvuutensa, tavoitteensa ja toimintaympäristönsä. Asiakkaasi tavoitteena voi olla esim. kotona arjessa selviytyminen tai fyysisen huippusuorituksen tekeminen. 

Laajentavan osaamisen opinnot sijoittuvat pääasiassa opintojen viimeiselle 1,5 vuodelle. Näissä opinnoissa laajennat ja syvennät aikaisemmin oppimaasi fysioterapiaosaamistasi ja rakennat tutkinnostasi kiinnostuksen kohteidesi mukaisen. Opinnäytetyössä (15 op) ja tutkimus- ja kehittämisopinnoissa (5 op) voit oppia kehittämään valitsemaasi fysioterapian osa-aluetta tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Vapaasti valittavissa opinnoissa (15 op) laajennat osaamistasi suorittamalla omaa tutkintoasi tukevia opintoja Turun ammattikorkeakoulun tai muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta. Valinnaisissa harjoitteluissa (18 op) kehität osaamistasi haluamallasi fysioterapian osa-alueella, tutkimusryhmissämme, omissa oppimisympäristöissämme tai työelämässä toteutuvissa harjoitteluissa. 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • syksyn polkuopintohaku 23.11.-7.12.2023

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
Voit osoittaa kielitaitosi osallistumalla Suomen kielen näyttökokeita järjestetään keväisin ja syksyisin, löydät tarkemmat aikataulut edellä olevasta linkistä. Näyttökokeet järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella.