Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.5.2020
Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitotyön näkökulma on promotiivinen ja preventiivinen, jolla tarkoitetaan terveyden edellytyksiä tukevaa ja luovaa sekä sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa. Terveydenhoitaja (AMK) -tutkintoon johtavassa koulutuksessa saavutetaan vahva terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattitaito.

Valmistuttuasi toimit ihmisten, perheiden ja yhteisöjen elämän edellytysten vahvistajana sekä osallistut terveellisen ympäristön kehittämistyöhön. Terveydenhoitajakoulutus perustuu sairaanhoitajakoulutukseen, joten terveydenhoitaja voi toimia myös sairaanhoitajana.

Työelämälähtöistä opiskelua

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun AMK:ssa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet monipuolisesti eri menetelmin itsenäisesti, ryhmissä, projekteissa, harjoitustilanteissa ja käytännön työssä. 

Perinteinen opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on ammattikorkeakouluopinnoissa huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi lukiossa. Opinnot sisältävät paljon projektimuotoista oppimista, jossa keskeistä on ryhmä- ja verkkotyöskentely. Lisäksi opintoihin kuuluu simulaatio-opetusta, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua.

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopintojen tavoitteena on, että kehityt viestintä- ja kansainvälisyysosaamisessasi, omaksut näyttöön perustuvan tutkivan työotteen toimintatavaksesi opiskelijana ja hoitotyön asiantuntijana sekä hankit ammatissa vaadittavan kielitaidon. 

Ammattiopintojen tavoitteena on, että sisäistät eettisesti korkeatasoisen toimintatavan sekä terveyden edistämisen periaatteet. Kehityt eri-ikäisten ihmisten terveysongelmiin vastaajana ja perehdyt hoitotyön ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Ammattiopinnot suuntautuvat ensin hoitotyöhön ja suuntaavassa vaiheessa terveydenhoitotyöhön. Vapaasti valittavien opintojen avulla syvennät ja laajennat hoitotyön ja terveydenhoitotyön ammatillista osaamistasi. 

Harjoittelu on kiinteä osa terveydenhoitajakoulutuksen opintoja. Suoritat osan harjoittelustasi ammattikorkeakoulun opetustiloissa luokka- ja simulaatioharjoituksissa, jolloin harjaannutat ja kehität perustaitojasi voidaksesi jatkaa opiskeluasi erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä. Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutesi työskennellä itsenäisesti ja käyttää kriittisesti tutkimusperustaista tietoa.