Sivu päivitetty 3.5.2016
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri on luova ongelmanratkaisija, jolta edellytetään mm. matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, laite- ja ohjelmistotekniikan hallintaa sekä liiketoiminnan pelisääntöjen ymmärrystä. Työelämässä tarvitaan lisäksi hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kansainvälisyysosaamista sekä projekti- ja kehittämistoiminnan taitoja. Insinöörin ura on elinikäistä oppimista aidoimmillaan. Uudistuva teknologia haastaa oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Valmistuttuasi tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi hallitset ICT-alan käytännöllisiä tietoja ja taitoja sekä niiden teoreettisia perusteita. Sinulla on edellytykset teknisen kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen, kyky elinikäiseen oppimiseen, riittävä viestintä- ja kielitaito sekä valmiuksia toimia kansainvälisellä alalla. 

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin tulevia ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

  • elektroniikkainsinööri
  • ohjelmistosuunnittelija
  • projektipäällikkö
  • tietohallintopäällikkö
  • yrittäjä

Opinnot koostuvat perusopinnoista (70 op), ammattiopinnoista (90 op), vapaasti valittavista opinnoista (30 op), ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (30 op) sekä opinnäytetyöstä (20 op). Koulutuksessa sovelletaan ongelmaperustaisia opetus- ja opiskelumenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijalta aktiivista vastuunottoa opinnoistaan. Opintoihin kuuluu vaihtelevasti teoriaopetusta, laboratoriotyöskentelyä, verkko-opintoja, harjoitustöitä ja työelämälähtöisiä projekteja. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot kehittyvät ryhmätyöskentelyssä. Opiskelijat pääsevät jo varhaisessa vaiheessa tekemään asioita konkreettisesti itse.

Ammattiopinnot suuntautuvat 3. opintovuoden alussa osaamispolkuihin. Valittavanasi on myös muiden koulutusten kanssa yhteisiä vaihtoehtoja sekä yrittäjyyden osaamispolku. Osaamispolkujen sisältöjä päivitetään säännöllisesti, eivätkä kaikki polut välttämättä ala vuosittain.

Osaamispolut

Elektroniikan ja tietoliikenteen opinnoissa tähdätään elektroniikkaa ja suurtaajuustekniikkaa sisältävien laitteiden sekä tietoliikennejärjestelmien asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin. Valmistuneet sijoittuvat tyypillisesti teollisuuden tuotekehitystehtäviin sekä laitteiden ja järjestelmien tuotannon kehitystyöhön, myyntiin, käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Hyvinvointiteknologia keskittyy tekniikan hyödyntämiseen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä sovelluksissa. Käyttökohteet vaihtelevat henkilökohtaisen hoidon apuvälineistä sairaaloiden mittaviin tietojärjestelmiin. Valmistuneet sijoittuvat ensisijaisesti elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuotekehitys- ja projektinhallintatehtäviin.

Peliteknologian opinnoissa yhdistyvät luovuus, ohjelmistotekninen osaaminen, digitaalinen media sekä projektityöskentely. Valmistuneet toimivat esimerkiksi tuotekehittäjinä, digitaalisen median työtehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä niin peliteollisuudessa tai muissa peliteknologioita hyödyntävissä yrityksissä.

Sulautettujen ohjelmistojen osaamispolku antaa valmiudet mikrotietokoneohjattujen laitteiden ohjelmistosuunnitteluun sekä reaaliaikakäyttöjärjestelmien soveltamiseen sulautetun järjestelmän toteutuksessa. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet työllistyvät pääasiassa teollisuuden tuotekehitystehtäviin.

Tietoverkkojen ja tietoturvan opinnoissa keskitytään erityisesti tietoverkkojen ja palvelimien teknisten sisältöjen hallintaan, yritystason tietoturvaan sekä IT-palvelutoimintaan. Suuri osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä. Valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi IT-palvelutehtäviin, tietoverkko- tai järjestelmäasiantuntijoiksi.

Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa

Opintopolusta löydät mm.

  • koulutuksen valintaperusteet
  • tarkemman kuvauksen koulutuksesta
  • hakulomakkeen

Siirry Opintopolkuun tästä.

Valintakoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa 2 viikkoa ennen koetta eli 12.-26.5.2016 välisenä aikana. Ennakkoaineisto julkaistaan tällä sivulla: http://teliennakko.metropolia.fi/

Valintakokeessa mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelu ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakoe on 26.5.2016.

Kysely kevään 2016 yhteishaussa opiskelemaan hakeneille

Kevään 2016 yhteishaun hakija! Auta meitä kehittämään markkinointiamme vastaamalla lyhyeen kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/69C414739F810F40.par

Kysely on tarkoitettu kevään 2016 yhteishaussa Turun AMK:iin hakeneille ja siihen vastaaminen kestää n. 5-10 min. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Vastaukset eivät vaikuta yhteishaun valintoihin.

Kiitos vastauksista ja onnea valintoihin!