Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 16.4.2024

Alueelliset ekosysteemit

Turun AMK:lla on merkittävä rooli Varsinais-Suomen elinvoiman rakentamisessa. Ensisijainen tehtävämme – osaavien ammattilaisten kouluttaminen alueen työelämän tarpeisiin – onnistuu tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa. 

Tarvelähtöiset alueelliset ekosysteemit toimivat uuden teknologian ja osaamisen kehittämisen mahdollistajina. Luomme ketterän ja monitieteisen yhteistyön mallin, jolla vastaamme monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Tutustu alla teemoihin, joita tutkimusryhmämme  kehittävät alueellisissa TKI-ekosysteemeissä.

Lisäävä valmistus

Lisäävän valmistuksen alueellisessa ekosysteemissä etsimme ratkaisuja lääketeollisuuden ja valmistavan teollisuuden tarpeisiin.

Lisäävä valmistus mahdollistaa entistä paremmin asiakasräätälöityjen tuotteiden suunnittelun ja piensarjavalmistuksen sekä lääketieteellisten tuoteinnovaatioiden, kuten rokotteiden tai lääkevalmisteiden testauksen ja tuote/prosessikehityksen. 

Turvalliset autonomiset järjestelmät

Turvallisten autonomisten järjestelmien alueellinen ekosysteemi tarjoaa yrityksille ja tutkijoille mahdollisuuden testata teknologioitaan sekä fyysisissä testausympäristöissä että virtuaaliympäristöissä.

Tutkimus- ja kehitystyössä keskitymme vastaamaan etäohjattujen, automatisoitujen ja autonomisten kulkuneuvojen energiansäästö-, tietoliikenne- ja kyberturvallisuusvaatimuksiin.

 

Puhdas energia

Puhtaan energian alueellisessa ekosysteemissä etsimme ratkaisuja esimerkiksi skaalautuvien vetypohjaisten ja uusiutuvien energiajärjestelmien suunnittelu- ja toteutusperiaatteisiin.

Tulevaisuuden energiatuotanto tulee koostumaan useista joustavista ja hajautetuista osajärjestelmistä, joiden optimointi, suunnittelu ja säätäminen ovat keskeinen osa ekosysteemin toimintaa. 

Materiaalien uusio- ja kierrätyskäyttö

Materiaalien uusio- ja kierrätyskäytön alueellisessa ekosysteemissä kehitämme uusiomateriaalien prosessointia, luomme uusia tuoteideoita ja testaamme biopohjaisten luonnonpolymeerien käyttöä tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Kierrätysmateriaalien kemiallinen kierrätys, uusiomuovit ja –komposiitit sekä erilaiset kierrätyskuidut ovat tärkeä kehittämisen osa-alue.  

 

Virtuaalialustat

Rakennamme yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa laajoja koulutuskokonaisuuksia, jotka hyödyntävät lisättyä ja virtuaalitodellisuutta. Virtuaalistudio on tuotantotapa, jossa yhdistyvät markkinointi, suunnittelu, elokuva-, TV-, peli-, teatteri-, ja tapahtuma-ala.

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa varmistamme Varsinais-Suomen kilpailukyvyn AV-osaamisen alalla. 

Lasten ja nuorten liikunta ja hyvinvointi

Health Campus Turkuun kuuluvat toimijat yhdistävät lasten ja nuorten terveyden, liikunnan ja harrastetoiminnan osaamisensa tässä ekosysteemissä.

Alueellinen ekosysteemi integroi korkeatasoisen tutkimuksen, koulutuksen, tuotekehityksen ja niistä vastaavat toimijat palvelemaan lasten ja nuorten liikkumisen edistämistä. 

 

Saaristomeri

Saaristomeri-ekosysteemissä vahvistamme vesialan TKI-toimintaa investoimalla testausympäristöihin, joita tutkimuslaitokset ja yritykset voivat yhdessä hyödyntää, ja joiden testaustuloksia maatalous voi hyödyntää päästöjen hallinnassa.

Ekosysteemin hankkeet edistävät vesiensuojelua, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vesien hallintaan liittyvän uuden liiketoiminnan syntymistä. 

Rakentamisen virtuaalimalli

Rakentamisen ekosysteemissä luomme edellytyksiä rakentamisen prosessille, joka huomioi kestävän kehityksen ja terveellisen rakentamisen mukaiset tuotantotekniset ratkaisut digitaalisin keinoin. 

Kehitämme yhdessä rakentamisen sidosryhmien kanssa virtuaalimallin, jonka avulla voimme hahmottaa kaupunkisuunnittelun tilaa 10–20 vuoden päästä, ennakoida muutostarpeet ja esittää erilaisia ratkaisuja. 
 

Tuotekehitys ja projektijohtaminen

Tuotekehityksen ja projektijohtamisen osaamisen puutteet ovat usein pullonkaula matkalla tuoteideasta tuotteeksi globaaleille markkinoille.

Alueen korkeakoulujen rooli on yhteistyön ja hankkeiden kautta lisätä alueellista osaamista tuotekehityksen vaiheista, regulaatiosta ja projektijohtamisesta yrityskentässä, etenkin Varsinais-Suomen kärkialoilla. 

 

Akkuteknologiat

Akkujen kierrätyksen alueellinen ekosysteemi tähtää kolmannen sukupolven akkujärjestelmätyypin kehittämiseen sekä älykkään ja automatisoidun akkujen kierrätyslaitoksen pilotoimiseen.

Ekosysteemin puitteissa luodaan liiketoimintaa erityisesti kiertotalouden ja akustojen suunnitteluun liittyen.  

Länsirannikko-yhteistyö

Turun ammattikorkeakoulun, Vaasan ammattikorkeakoulun, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Centria ammattikorkeakoulun eli ns. länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteisenä tavoitteena on syventää digitaalisen valmistustekniikan ja robotiikan sekä puhtaan energian ratkaisujen ympärille rakentuvaa yhteistyötä.

Ammattikorkeakoulujen länsirannikkoyhteistyö 2023-2025 rakentuu kahden ajankohtaisen ja länsirannikon alueiden älykkään erikoistumisen pääteemojen ympärille, joita ovat digitaalinen valmistusteknologia ja robotiikka sekä puhtaan energian ratkaisut. Temaattiset painopisteet ovat nousseet alueiden älykkään erikoistumisen strategioista, alueiden teollisuuden tarpeista sekä ammattikorkeakoulujen strategisista painopisteistä. Tiivis länsirannikkoyhteistyö mahdollistaa entistä vaikuttavampien TKI-hankkeiden toteuttamisen, laadukkaiden yhteisten koulutusten tarjoamisen sekä vastaa aluetta vaivaavaan osaajapulaan.

  • Projektin kesto 2023-2025
  • Rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lue lisää Länsirannikko-yhteistyöstä:

Länsirannikko-yhteistyö (koordinaattorina Vaasan AMK)
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Juhani Soini
Vararehtori
+358 50 598 5321
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
Johanna Krappe
Head of RDI & Global Engagement
+358 40 355 0529
etunimi.sukunimi@turkuamk.fi