Sivu päivitetty 30.10.2018
ATT_avoin_tiede_ja_tutkimus.jpg

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tavoitteena on, että kaikki julkisin varoin tuotettu tieto on tutkimusetiikan ja lainsäädännön puitteissa vapaasti saatavissa. Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimuksen laatua, luotettavuutta, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja monet tutkimusrahoittajat myös edellyttävät korkeakouluilta tutkimuksen avoimuutta. 

Open science -toiminta Turun AMK:ssa

Turun ammattikorkeakoulu edistää avointa tiedettä ja tutkimusta (open science), mikä tarkoittaa avointa toimintakulttuuria ja avoimien toimintamallien hyödyntämistä Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. 

Turun AMK:n avoimeen TKI-toimintakulttuuriin kuuluu tuotettujen aineistojen, menetelmien ja tuotosten jakamista sekä muualla tuotetun tiedon hyödyntämistä omassa toiminnassa. Avoimiin toimintamalleihin kuuluvat hyvien aineistonhallintatapojen, tutkimuseettisten periaatteiden, lainsäädännön sekä TKI-toimintaa koskevien rahoitusehtojen ja sopimusten noudattaminen sekä huolehtiminen luottamuksellisten ja arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta.  

Avoimen TKI-toiminnan periaatteet Turun ammattikorkeakoulussa  (pdf) on otettu käyttöön vararehtorin päätöksellä 1.1.2017 alkaen.

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimus- ja kehittämisprosessien aikana käytetään ja kerätään usein erilaista tutkimusaineistoa. Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminnassa tuotetut tutkimusaineistot ja menetelmät avataan ja tulokset julkaistaan, ellei muuta ole tapauskohtaisesti sovittu esimerkiksi tietosuojan tai tiedon kaupallistamiseen liittyvien tavoitteiden näkökulmasta.

Tutkimusaineistojen avaamisella tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön mukaista aineistojen hallintaa ja käsittelyä siten, että aineiston jakaminen onnistuu tarvittaessa. Tutkimusaineistojen hallintaan kuuluu tutkimusaineiston metatietojen saattaminen julkiseksi ja haettavaksi, vaikka itse aineistoa ei jaettaisikaan.

Turun AMK:n TKI-toiminnassa syntyvien aineistojen käsittelyn periaatteet ja linjaukset kuvataan dokumentissa Tutkimusaineistonhallinnan toimintaperiaatteet Turun ammattikorkeakoulussa (pdf).

Avoin julkaiseminen​

Turun AMK:ssa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen. Avoimella julkaisemisella (Open access) tarkoitetaan, että julkaisut ovat pysyvästi ja vapaasti saatavilla verkossa. Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ja muissa omissa julkaisukanavissa painopiste on avoimessa julkaisemisessa. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulun henkilöstön tekemiä, muissa kuin AMK:n omissa julkaisukanavissa julkaistuja julkaisuja rinnakkaistallennetaan pysyvästi kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi Turun AMK:n avoimeen julkaisuarkistoon Theseukseen kustantajien sallimilla tavoilla.

Turun AMK:n TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista. Ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tietoa Turun AMK:n projekteista , TKI-toiminnasta  ja ympäristöistä   löydät verkkosivuiltamme.