Sivu päivitetty 17.5.2019
Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op

Kehitä omaa, työyksikkösi ja organisaatiosi haavahoidon osaamista.

Haavahoito on kehittyvä ala ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista.

Koulutus hyväksytään Suomen haavahoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi. Lisätietoa auktorisoinnin hakemisesta ja kriteereistä .

Koulutus soveltuu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, jalkaterapeutti ja toimintaterapeutti tutkinnon suorittaneelle.

Erikoistumiskoulutukset ovat uudehko täydennyskoulutusmuoto, joka korvaa ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Erikoistumiskoulutukset on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opintoja voidaan lukea hyväksi YAMK-tutkintoon.

Tavoitteet

Näytä lisää

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään haavahoitoa
 • Hallitsee haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärtää haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • Ymmärtää haavahoitoon liittyviä eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • Kykenee käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaa tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • Ymmärtää ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaa soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • Ymmärtää haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • Kykenee toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • Saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • Osaa viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Sisältö

Näytä lisää
 • Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op
   • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet
   • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi
   • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen
   • Haavahoidon laatu ja sen arviointi
 • Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

Toteutus

Näytä lisää

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaiseen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus on suunniteltu valtakunnallisessa amk-verkostossa ja toteutetaan yhteistyössä Hämeen, Lahden, Oulun, Saimia, Satakunnan ja Savonia -ammattikorkeakoulujen kanssa.

Lähipäivät:

2019: 18.-19.9., 9.10., 13.11., 4.12.

2020: 22.1., 26.2., 18.3., 21.-22.4. ja 19.5.

Huomioitavaa

Näytä lisää

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Koulutus on mahdollista maksaa kolmessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta.