Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.10.2017

Miten kohdata aggressiivinen potilas? Teatterilähtöiset menetelmät tarjoavat ratkaisun haastavien hoitotilanteiden opettamiseen

Teatterilähtöiset opiskelumenetelmät auttavat sairaanhoidon opiskelijoita kehittämään vuorovaikutus- ja tiimitaitojaan. Uusilla opetusmenetelmillä olisi jalansijaa tulevaisuuden opetussuunnitelmassa.

Teksti: Katriina Kantonen
Kuva: Sarika Lipasti

Turun ammattikorkeakoulun soveltavan taiteen YAMK-opiskelija Sarika Lipasti tutki kehittämistyönään, miten teatterilähtöiset menetelmät voisivat tukea sairaanhoitajaopiskelijoiden vuorovaikutustaitojen oppimista sekä asiakkaiden kohtaamista. 

Tavoitteena oli antaa sysäys hoitotyön koulutuksen uudistamiseen taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntämällä. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että harjoitukset tarjosivat ratkaisuja haastaviin hoitotilanteisiin ja aggressiivisen potilaan kohtaamiseen. Lisäksi ne auttoivat opiskelijoita ryhmäytymisessä ja lisäsivät heidän rohkeutta olla oma itsensä. Työskentelyn koettiin vähentäneen myös stressiä ja masennusta.

- Asiakkaan kohtaaminen vaatii heittäytymistä ja epävarmuudensietokykyä, koska toisen käytöstä ei voi ennakoida. Jo alalla toimivien opiskelijoiden mielestä harjoitukset antoivat eväitä esimerkiksi ikääntyneiden sekä lapsi- ja mielenterveyspotilaiden kohtaamiseen, Lipasti kertoo.

Harjoituksissa käytettiin esimerkiksi statusilmaisua, joka rakentuu muun muassa siitä, miten ihminen käyttää tilaa, miten hän liikkuu tai käyttää ääntänsä.

- Statusharjoitukset auttoivat opiskelijoita pohtimaan, miten oma status voi vaikuttaa esimerkiksi ensivaikutelman tekemiseen tai päihdepotilaan motivoimiseen hoitosuunnitelmaan, Lipasti sanoo.

Menetelmille vihreätä valoa

Valtaosa 20:stä harjoituksiin osallistuneesta ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijasta koki teatterilähtöisten opintojen olleen itselleen hyödyllisiä ja antaneen työkaluja ryhmän rakentamiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Toiminnallisuus synnytti ryhmässä ajatuksia, ideoita ja keskustelua.

- Toteuttamani pilottijakson ja haastattelujen pohjalta näen, että teatterilähtöisillä menetelmillä on paljon annettavaa hoitotyön koulutukselle. Olen kiinnostunut kartoittamaan ja hakemaan rahoitusta jatkohankkeeseen, jossa menetelmiä kokeiltaisiin integroida sairaanhoitajien opintoihin laaja-alaisemmin, Lipasti sanoo.

Potilaan kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat  oleellinen osa hoitotyön opintoja ja niiden opettaminen on koettu haastavaksi. Salon toimipisteen terveysalan opettajat Liisa Anttila ja Marjo Kaarto suhtautuvat teatterilähtöisiin menetelmiin positiivisesti. Heidän mukaansa vuorovaikutuksen havainnoitiin ja vahvistamiseen  liittyviä monipuolisia harjoitteita voisi ottaa nykyistä enemmän mukaan opetukseen. 

- Kaikille  hoitotyön opintojaksoilla harjoitellaan asiakkaan ja omaisten kohtaamista esimerkiksi hoitotyön harjoitustunneilla ja simulaatioissa. Jokaisella opettajalla on käytännön kokemusta hoitotyöstä  ja opetuksessa näitä kokemuksia jaetaan opiskelijoiden kanssa. Ajan puutteesta johtuen kliininen osaaminen voi mennä vuorovaikutustaitojen edelle. Opiskelijoiden kanssa tulisi olla enemmän aikaa keskusteluun ja reflektointiin, Anttila kertoo.

Opettajilta toive vuorovaikutustaitojen kehittämiseen

Kehittämistyö toteutettiin kevätlukukaudella 2017 Turun AMK:n Salon toimipisteessä. Toive opiskelijoiden vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen kehittämisestä tuli Turun AMK:n Salon toimipisteen hoitotyön koulutusohjelman opettajilta. 

- Opettajien mukaan hankalat vuorovaikutustilanteet kentällä tulevat ammattiin opiskeleville usein yllätyksenä sekä niiden opettaminen koetaan haastavaksi, Lipasti tarkentaa.

Anttilan mukaan ilmaisu- ja teatterilähtöisiä menetelmiä voisi hyödyntää enemmän esimerkiksi simulaatiotilanteissa.

- Meidän opettajien olisi hyvä saada koulutusta erilaisten teatterilähtöisten menetelmien käytöstä, Anttila kertoo.

Hoitotyön opetusmenetelmät monipuolistuvat kaiken aikaa ja suhtautuminen teatterilähtöisiä menetelmiä kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi. Menetelmät tulisi Lipastin mukaan integroida osaksi case-oppimista, simulaatioita ja erilaisia projekteja, jolloin syntyy koko opinnot läpäisevä prosessi.