Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.11.2023
medianomi, animaatio ja elokuva

Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun ammattikorkeakoulussa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan , eli käytännössä monimuotoisiin ja työelämään vahvasti linkittyviin opetusmenetelmiin ja toimintatapoihin.

Perinteinen, opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi lukiossa. Ammattikorkeakoulussa käytetään paljon projektimuotoista oppimista, jossa on keskeistä ryhmä- ja verkkotyöskentely.

Turun ammattikorkeakoulussa voi opiskella

Tutkintojen esittelyt ja valintaperusteet löydät tutkintohausta.

Taitteessa-sarja seuraa opiskelijoiden arkea

Millaista opiskelu ja opiskelijaelämä Turun AMK:ssa on? Turun AMK:n Taitteessa-sarjassa pääset tutustumaan opiskelijoiden arkeen - sekä opiskeluun että vapaa-aikaan. Taitteessa on myös hyvä esimerkki ammattikorkeakouluopinnoista ja innovaatiopedagogiikasta: sarjan on ideoineet ja toteuttaneet omat opiskelijamme osana opintojaan. Näin meillä opiskellaan! Katso jaksot YouTube-kanvaltamme: 

Opinnot AMK-tutkinnoissa

AMK-tutkintoja on tarjolla päivä- tai monimuotototeutuksina, kokonaan verkossa suoritettavina koulutuksina tai englanninkielisissä koulutuksissa: 

 • Päivätoteutuksena opiskeltava AMK-koulutus on pääosin päiväopiskeluna toteutettavaa, kokoaikaista opiskelua. Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammatillinen koulutus).
 • Monimuotototeutus mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Monimuotototeutus sopii henkilölle, joka on jo työelämässä, eikä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen. 
 • Verkko-opintoina toteutettavissa koulutuksissa opiskelet tutkinnon kokonaan verkossa. Turun AMK:ssa on tällä hetkellä tarjolla neljä verkossa toteutettavaa koulutusta. Koulutuksiin voi sisältyä lyhyt intensiivijakso lähiopetuksena, ja lisäksi esimerkiksi harjoittelu suoritetaan harjoittelupaikalla. 
 • AMK-tutkinnon voit myös opiskella englanninkielisessä koulutuksessa. Englanninkieliset koulutukset voivat olla päivä-, monimuoto- tai verkkototeutuksia.

Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 - 270 opintopistettä ja kesto 3,5 - 4,5 vuotta. Tutkinnon laajuus vaihtelee koulutuksittain. Tutkinto koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritetaan suurin osa perusopinnoista, joissa perehdytään oman alan perusteisiin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä ryhmä- ja projektityöskentelytaitoihin. Seuraavina opiskeluvuosina opiskellaan ammattiopintoja, joissa syvennetään osaamista omalla alalla. Osassa tutkintoja on mahdollista valita lisäksi osaamispolku tai erikoistumisala, jossa erikoistutaan johonkin oman alan osaamisalueeseen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija tekee itselleen HOPS:n eli henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. HOPS toimii opiskelijan opiskelu- ja toimintasuunnitelmana opintojen ajan. Siihen valitaan ne opinnot, jotka aikoo tutkintoonsa sisällyttää. Osa tutkintoon kuuluvista opinnoista on pakollisia, osa valinnaisia. HOPS:n pohjana toimii tutkinnon opetussuunnitelma.

Opinnot voivat sisältää esimerkiksi luento-opiskelua, itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua tai projektityöskentelyä. Verkko-opiskelussa Turun AMK:ssa on käytössä ItsLearning -opiskeluympäristö. Lähiopetuksen, eli koulussa tapahtuvan opetuksen, ajankohdat opiskelija näkee omasta lukujärjestyksestään. Koulutuksesta riippuen lukujärjestys voi vaihdella periodeittain tai jopa viikoittain.

Opetussuunnitelmiin ja opintojaksojen sisältöihin voi tutustua opinto-oppaassa.

Opinnot Master Schoolissa (ylempi AMK-tutkinto)

Master- eli ylempi AMK-koulutus on tarkoitettu työelämässä pätevöityneille, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Opinnot opiskellaan Turun AMK:n Master Schoolissa, joka kokoaa yhteen kaikki Turun AMK:n ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutukset. 

Pohjakoulutusvaatimuksena Master-koulutuksiin on (alempi) korkeakoulututkinto, kuten ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi hakijalla tulee olla kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta alalta. Pääsääntöisesti työkokemus tulee olla hankittu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. 

Master-opinnoista valmistutaan koulutusta ja omaa alaa vastaavaan tutkintonimikkeeseen, esimerkiksi insinööri (ylempi AMK), engl. Master of Engineering. Master- eli ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja se tuottaa saman pätevyyden esimerkiksi julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, kuten maisteritutkinto. Lisäksi ylempi AMK-tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua jatko-opintoihin, kuten tohtorikoulutukseen. 

Master-tutkinnon laajuus on 60 - 90 opintopistettä ja suunniteltu kesto 1,5 - 2 vuotta. Tutkinnon laajuus riippuu pohjakoulutuksen laajuudesta, esimerkiksi insinööreillä (AMK), joiden pohjakoulutus on laajuudeltaan 240 op, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 60 op. 

Master-koulutuksissa opiskelu on monimuoto-opiskelua, eli se sisältää lähi- ja etäopiskelua, myös verkossa. Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Lue lisää Master-opinnoista: Master School

Yksittäisten Master-koulutusten opetussuunnitelmiin ja opintojaksoihin voi tutustua  opinto-oppaassa .

Harjoittelu

Harjoittelu on merkittävä osa opintoja. Sen voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelujaksoille asetetaan tavoitteet, jotka opiskelijan tulee saavuttaa harjoittelun aikana. Nämä tavoitteet määritellään kunkin tutkinnon opetussuunnitelmassa. Koulutuksesta riippuen opiskelija hakee harjoittelupaikan itse tai ilmoittautuu ennalta määriteltyihin harjoittelupaikkoihin. Jossain koulutuksissa harjoittelun voi myös suorittaa esimerkiksi opiskelijaosuuskunnassa. Harjoittelupaikasta riippuen harjoittelu voi olla joko palkallista tai palkatonta.

Harjoittelu on laajuudeltaan kokonaisuudessaan vähintään 30 opintopistettä, ja se vastaa noin 5 kuukauden täysipäiväistä työskentelyä, mutta useimmissa koulutuksissa harjoittelu on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin. Harjoittelun laajuus ja sijoittuminen opintoihin vaihtelee koulutuksittain. Jossain koulutuksissa ensimmäinen harjoittelu voi olla jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, kun taas osassa koulutuksia harjoittelut suoritetaan vasta myöhempinä opiskeluvuosina.

Ylempiin AMK-tutkintoihin ei kuulu harjoittelua.

Terveys- ja hyvinvointisektorin opiskelijat käyttävät harjoittelun sähköisenä arviointisovelluksena Sun Harkka -harjoitelusovellusta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakoulututkinnon vaativimmista ja palkitsevimmista opintosuorituksista ja se tehdään opintojen loppuvaiheessa, yleensä 3. ja 4. opiskeluvuoden aikana. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön vähimmäislaajuus on 15 opintopistettä, laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Opinnäyte voi olla oman alan ammatillista soveltavaa tutkimusta tai muuta suunnittelu- ja kehittämistoimintaa. Opinnäytetyön tekemiseen kuuluu kirjallisen raportoinnin lisäksi myös muun muassa seminaarit sekä kypsyysnäyte.

Opiskelijan oppimisen ohella opinnäytetyön tarkoituksena on hyödyttää työelämää. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni opinnäytetyö tehdään työelämän toimeksiannosta. Aihe voi löytyä esimerkiksi harjoittelupaikasta ja opinnäytetyötä voi tehdä harjoittelun ohella.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa opinnäytetyö on laajempi, laajuus on yleensä 30 opintopistettä. Opinnäytetyö toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämishankkeena ja sen tekeminen aloitetaan usein jo ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Turun AMK:sta valmistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-palvelussa. 

Kieliopinnot

Ammattikorkeakoulujen kieliopinnot perustuvat lakiin julkisyhteisöltä vaadittavasta kielitaidosta. Turun AMK:ssa ne koostuvat

 • yhteisistä pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista
 • koulutusohjelmakohtaisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista.

Kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat koulutuksittain. Kielitaitovaatimuksen takaamiseksi perusopintojen on sisällettävä vähintään 9 opintopisteen laajuiset kieliopinnot:

 • 3 op suomen kieltä ja viestintää 
 • 3 op toista kotimaista kieltä (pääsääntöisesti 5 op vuodesta 2010)
 • 3 op vierasta kieltä (pääsääntöisesti 5 op vuodesta 2010).

Pakollisten kieliopintojen ohella opiskelijoille on tarjolla laaja valikoima erilaisia kieli- ja viestintäopintoja. Turun AMK:n opiskelijat voivat opiskella Turun iltalukiossa esimerkiksi venäjää, saksaa, ranskaa tai espanjaa.

Kansainvälisyys: vaihto-opinnot, harjoittelu ulkomailla ja kaksoistutkinto

Opiskeluvaihto ja harjoittelu ulkomailla

Sinun on mahdollista esimerkiksi lähteä opiskeluvaihtoon tai suorittaa harjoittelujakso ulkomailla. Pääosa Turun AMK:n ulkomaisista kumppanikorkeakouluista sijaitsee Euroopassa, mutta alakohtaisia yhteistyöpartnereita on myös Euroopan ulkopuolella.

Ulkomaanjaksolle voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta siihen on hyvä valmistautua jo opintojen alkuvaiheessa. Voit esimerkiksi opiskella mahdollisen kohdemaasi kieltä ja tutustua sieltä kotoisin oleviin vaihto-opiskelijoihin. Jos taas päätät lähteä ulkomaille harjoitteluun, kannattaa sopivaa harjoittelupaikkaa alkaa selvittää jo hyvissä ajoin.

Kaksoistutkinto ulkomaisessa korkeakoulussa

Osassa Turun AMK:n koulutuksia on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto ulkomaisessa korkeakoulussa. Käytännössä kaksoistutkinto tarkoittaa sitä, että opiskelija saa tutkintotodistuksen sekä Turun ammattikorkeakoulusta että toisesta ulkomaisesta korkeakoulusta. Opiskelija suorittaa kummassakin korkeakoulussa sovitun määrän opintoja, ulkomaisessa korkeakoulussa yleensä vaihto-opiskelun aikana. 

Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa niissä korkeakouluissa, joiden kanssa Turun AMK:lla on kaksoistutkintosopimus. Kaksoistutkinnon voi suorittaa Bachelor-tasolla useissa insinööri- ja tradenomikoulutuksissa. Lisätietoa kaksoistutkintomahdollisuudesta saat omalta opettajaltasi opiskelujen aikana. 

Kaksoistutkintosopimukset

Tieto- ja viestintätekniikan kaksoistutkintoverkosto:

Lisätiedot European Computer Science network (ECS) -kaksoistutkintorenkaasta

Liiketalouden kaksoistutkinnot:

Tuotantotalouden kaksoistutkinnot:

Konetekniikan kaksoistutkinnot:

Kemiantekniikan kaksoistutkinnot:

Energia- ja ympäristötekniikan kaksoistutkinnot:

Lisätietoja mahdollisuuksista suorittaa kaksoistutkinto vaihdon aikana voi pyytää kansainvälisiltä palveluilta.

Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin kaksoistutkinnosta:

Kansainvälisty kampuksella

Sinun on mahdollista kansainvälistyä opintojesi aikana myös lähtemättä itse vaihtoon.
Voit esimerkiksi

 • osallistua vieraskieliseen opetukseen ja kieliopintoihin
 • valita opintoihisi kansainvälisyyteen liittyviä kursseja, joilla tapaat opiskelijoita eri puolilta maailmaa
 • ryhtyä kv-tuutoriksi, joka toimii ulkomaalaisten opiskelijoiden apuna heidän saapuessaan Suomeen. Turun AMKissa opiskelee vuosittain yli 300 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa ja lähes 400 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka tutustuvat mielellään suomalaisiin opiskelijoihin.

Lue lisää Turun AMK:n kansainvälisestä toiminnasta

Ota meihin yhteyttä, jos haluat kuulla enemmän kansainvälisyydestä opinnoissa.

Opiskelijakunta TUO

Opiskelijakunta TUO 

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO on olemassa jokaista Turun AMK:n opiskelijaa varten. TUO on opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvoja ja se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton.

Opiskelijakunta TUOn tarkoitus on olla kaikkien Turun AMK:n opiskelijoiden yhteisö: TUO valvoo opiskelijoiden etua, tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin päätöksenteossa sekä järjestää tapahtumia ympäri vuoden ja rikastuttaa omalta osaltaan opiskelijakulttuuria. TUO muun muassa: 

 • auttaa yksittäistä opiskelijaa erilaisissa korkeakouluopiskeluun liittyvissä haasteissa ja hankalissa tilanteissa
 • tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin eri päätöksissä ja suunnitelmissa ammattikorkeakoulussa ja Turun kaupungissa
 • valitsee opiskelijaedustajat AMK:n hallitukseen ja muihin toimielimiin

Tule osaksi TUO-yhteisöä - liity jäseneksi!

TUOn jäsenyys on avain huikeisiin jäsenetuihin! Jäsenenä saat muun muassa vaihtuvia etuja, merkittäviä alennuksia TUOn tapahtumista sekä alennusta TUO Loungen tuotteista. Opiskelijakunta TUOn jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat. Jäseneksi voit liittyä Kide.appin kautta selaimessa tai sovelluksessa! Katso lisää infoa jäsenyydestä TUOn kotisivuilta.

Yhteystiedot

Katso yhteystiedot TUOn kotisivuilta!

 

Toimeentulo opintojen aikana: opintotuki ja aikuiskoulutustuki

Opintotuki

Opiskelijan ensisijainen tukimuoto on opintotuki, johon kuuluvat mm. opintoraha, opintolaina ja ateriatuki. Lue lisää opintotuesta Kelan nettisivuilta. 

Aikuiskoulutustuki

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet ollut töissä vähintään 8 vuotta ja jäät opintovapaalle nykyisestä työstäsi. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Työttömyysetuus

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysetuuteen, paitsi jos olet anonut oikeutta opiskella omaehtoisesti työttömyysetuudella. Lisätietoa omaehtoisesta opiskelusta työttömyysetuudella TE-palveluiden sivuilla.