Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.12.2022
Poika seisoo tiellä reppu selässä katse eteenpäin.

Hyväksiluku

Hyväksilukemisella tarkoitetaan menettelyä, jossa muualla hankkimasi osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintojasi. Hyväksilukemisen ehtona on, että osaaminen vastaa oppimissuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä.

Hyväksiluku voi olla opintojen hyväksilukemista tai osaamisen hyväksilukemista. Hyväksiluettava osaaminen voi olla hankittu esimerkiksi suorittamalla opintoja toisessa korkeakoulussa, muussa koulutuksessa, töissä tai vaikkapa harrastuksessa. Hyväksiluettu opinto tai osaaminen voidaan sisällyttää tutkintoosi tai sillä voidaan korvata oppimissuunnitelmassasi oleva opintojakso.

Toimi näin: 

  1. Tutustu sivun ohjeisiin ja pohdi, onko sinulla opintoja tai muulla tavoin hankittua osaamista, jonka voisi hyväksilukea Turun AMK:n opinnoissa.

  1. Mieti, onko hyväksiluvussa kyse korvaavuudesta vai sisällyttämisestä. Keskustele aina ennen hakemuksen täyttämistä tutkinto-ohjelmasi ohjaushenkilön kanssa, jotta hakemus tulee täytettyä oikein. 

  1. Tee hyväksilukuhakemus Pepissä ja lisää siihen tarvittavat tiedot sekä liitteet. Yksityiskohtaiset ohjeet hyväksilukuhakemuksen tekemiseen löytyvät Messistä

Opintojen suunnittelu

Vastuu hyväksilukemisen prosessin käynnistämisestä on aina opiskelijalla. Hyväksilukemisen hakemiselle ei ole määräaikoja, mutta on hyvä ottaa asia esille jo opintojen alkuvaiheessa, kun alat tehdä oppimissuunnitelmaasi. Sinun tulee tutustua oppimissuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen sisältöihin sekä tavoitteisiin ja verrata aiemmin tai muualla hankkimaasi osaamista niihin. 

Ennen hyväksilukuhakemuksen tekemistä kannattaa miettiä kuinka aiot opintosi rakentaa. Hyväksiluetut opinnot tulevat osaksi tutkintoasi, joten niille on oltava henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassasi (HOPS:ssa) tilaa. Jos tunnistat, että sinulla on opintoihisi tai tutkintoosi vaadittavaa osaamista, hyväksilukemista kannattaa hakea, sillä siten opintosi edistyvät nopeammin ja sinun ei tarvitse suorittaa uudelleen jo hallitsemiasi sisältöjä.

Opintotietojärjestelmään jo kirjattuja ja hyväksyttyjä arvosanoja ei voi poistaa. Opintojaksoa ei siis voi suorittaa hyväksilukemalla, mikäli siitä on jo suoritusmerkintä. Hyväksiluettuja opintoja ei myöskään poisteta opintosuoritusrekisteristä. 

Opettajatuutorisi ja opinto-ohjaaja neuvovat yleisissä hyväksilukemista koskevissa kysymyksissä - käy aina ohjauskeskustelu ennen hyväksilukemishakemuksen tekemistä. Tietyn opintojakson hyväksilukemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myös ko. opintojakson opettajaan. 

Opintojen hyväksilukeminen

Jos suoritat tutkintoa tai erikoistumiskoulutusta, voit hyväksilukea opintoja, jotka olet suorittanut kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa tai muussa oppilaitoksessa mukaan lukien täydennyskoulutuksen opinnot. Hyväksiluettavia opintoja voi suorittaa sekä ennen tutkintokoulutuksen alkua että tutkintokoulutuksen aikana. Opintojen tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Hakukelpoisuuden tuottavan toisen asteen koulutuksen opintoja voidaan lukea hyväksi vain poikkeuksellisissa tapauksissa ja vähäisessä määrin. Niiden hyväksiluvuista tulee keskustella etukäteen opettajatuutorin kanssa 

Jos olet lähdössä kansainväliseen vaihtoon, sinun on laadittava etukäteen opintosuunnitelma (learning agreement) ja sovittava alustavasti hyväksilukemisesta omassa koulutuksessasi opettajatuutorin tai kv-koordinaattorin kanssa. Hae hyväksilukemista Pepin AHOT-toiminnolla mahdollisimman pian vaihdon jälkeen. Voit myös tehdä Pepissä esiahotointihakemuksen ennen vaihtoon lähtemistä. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ei tehdä opintojen hyväksilukuja lukuun ottamatta korkeakoulujen yhteisesti toteuttaman opintokokonaisuuden sisällä toisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja sekä polkuopiskelijoiden CampusOnline-verkoston toisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja.

Voit hakea aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemista tekemällä joko korvaavuushakemuksen tai sisällyttämishakemuksen.

Osaamisen hyväksilukeminen

Jos suoritat tutkintoa tai erikoistumiskoulutusta, olet avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija tai erillisen opinto-oikeuden opiskelija, voit hakea muuten kuin opintoina hankitun osaamisen hyväksilukemista osaamisnäytöllä, joka on opinnon vaihtoehtoinen suoritustapa. Voit siis hyväksilukea myös muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista, esimerkiksi työelämässä, epävirallisessa koulutuksessa tai harrastuksissa kartuttamaasi osaamista. 

Osaamisen hyväksilukeminen tapahtuu osaamisnäytöllä, josta sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan, koulutus- ja tutkimuspäällikön tai muun hänen määräämänsä henkilön kanssa. Näyttö voi olla esimerkiksi suullinen tai kirjallinen tentti, portfolio, opetusnäyte, osaamispäiväkirja, työkokemuksena hankitun osaamisen kuvaus tai haastattelu. Osaamisen hyväksilukua ei tehdä Pepin AHOT-toiminnolla, pois lukien koulutuksissa sovitut poikkeukset, esimerkiksi työturvallisuuskorttikoulutukset tai varusmiespalvelun johtajakoulutus. 

Näyttönä suoritetusta opinnosta annetaan arvosana kuten muistakin opintosuorituksista. Arvioinnissa noudatetaan tutkinto-ohjelmassa käytössä olevaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa. Näyttöön perustuva suoritus kirjataan opintojakson tai sen osan suorituksena. Näytöllä suoritetut opintopisteet oikeuttavat opintotukeen.  

Opintojen korvaaminen vai sisällyttäminen?

Voit hakea hyväksilukemista tekemällä joko korvaavuushakemuksen tai sisällyttämishakemuksen.

Opintojen korvaaminen

Korvaamisella tarkoitetaan sitä, kun haluat korvata tutkintosi opintojakson muualla hankitulla opinnolla. Korvaavuushakemuksen hyväksyminen edellyttää, että olet saavuttanut korvattavien opintojen osaamistavoitteet.

Esimerkki: Olet suorittanut tutkinto-ohjelmasi ydinopintojen opintojaksoa vastaavan opintojakson jossain toisessa korkeakoulussa. Voit hakea hyväksilukemista tekemällä Pepissä AHOT-hakemuksen ja valitsemalla hyväksiluvun tyypiksi korvaaminen. Jos hakemuksesi hyväksytään, saat merkinnän opintojakson korvatusta suorituksesta opintorekisteriisi eikä sinun tarvitse suorittaa opintoa enää uudelleen. 
 

Opinnon sisällyttäminen 

Sisällyttämisessä suorittamasi opinto lisätään osaksi tutkintoasi. Sisällyttäessä et siis hae tietyn opintojakson korvaamista, vaan liität tutkintoosi muita sen vaatimukset täyttäviä opintoja. Sisällytettävän opinnon tulee vastata tutkinto-ohjelmasi opintojen tasoa ja tutkinnon osaamistavoitteita.  

Esimerkki: Olet suorittanut vaihdossa opintoja, jotka haluat liittää HOPSiisi osaksi tutkintoasi. Opinnot eivät vastaa mitään tiettyä HOPSissasi olevaa opintojaksoa, mutta ne sopivat esimerkiksi tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Voit hakea opintojen hyväksilukemista tekemällä Pepin AHOT-toiminnolla hyväksilukuhakemuksen ja valitsemalla hyväksiluvun tyypiksi sisällyttäminen. Jos hakemuksesi hyväksytään, opinnot liitetään sellaisenaan HOPSiisi osaksi tutkintoasi.  

Mitä voi hyväksilukea aiemmin suoritetusta tutkinnosta?

Kun hyväksiluettavana on kotimainen tai eurooppalainen korkeakoulututkinto, hyväksiluvut käsitellään ja kirjataan opintojaksojen tasolla eikä siis kirjata hyväksiluettavaa tutkintoa kokonaisuutena.   

Korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja täydennyskoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea tutkintoon johtavassa koulutuksessa.  

Opinnäytetyön osittaisesta tai koko työtä koskevasta hyväksilukemisesta päättää koulutus- ja tutkimuspäällikkö opiskelijan hakemuksen perusteella tapauskohtaisesti. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opinnäytetyö voidaan hyväksilukea kokonaan tai osittain samantasoiselle opinnäytetyöllä (EQF6/7) siltä osin kuin se täyttää tutkinto-ohjelman määrittelemät opinnäytetyön osaamistavoitteet.   

 

Miten aiemmat kieliopinnot hyväksiluetaan?

Aiemmissa korkeakouluopinnossa suorittamasi kieliopinnot korvaavat pääsääntöisesti sellaisenaan tutkintojen kieliopinnot. 

 

Kuinka vanhoja opintoja voi hyväksilukea?

Hyväksilukujen hakeminen ei ole pakollista eikä aina järkevääkään. Näin voi olla esimerkiksi, jos tiedot ovat jo vanhentuneita. Virallisia aikarajoja opintojen hyväksilukemisesta ei ole, keskustele opinto-ohjaajan tai opettajatuutorisi kanssa vanhojen opintojen hyväksilukemisesta.