Sivu päivitetty 7.12.2017
ITK2014 Simulaatio4

Opiskelua simulaatiotilanteissa

Simulation Excellence Center kokoontui viralliseen toiminnan aloitukseen Ruiskadulla 4.12.2017. Excellence Center kokoaa yhteen tutkimusryhmiä, projekteja, osaamisympäristöjä ja verkostoja, jotka käyttävät simulaatioita avuksi toiminnassaan.

Simulation Excellence Centerin (EC) avauspuheen piti koulutusjohtaja Marjut Putkinen ja toimintaa esitteli vetäjä Riitta-Liisa Lakanmaa. Tilaisuuteen osallistuivat vararehtori Juhani Soini, koulutus- ja tutkimuspäälliköt Camilla Laaksonen, Hannele Paltta ja Meeri Rusi, terveysalan, kone- ja tuotantotekniikan sekä tekniikan lehtoreita. Simulation EC:n verkostoon halutaankin monialaisia ja –ammatillisia asiantuntijoita yhdessä miettimään simulaation eri käyttötapoja.

Harjoittelua todenmukaisissa tilanteissa

Simulaatiotilanteessa opiskelijat ja ammattilaiset harjoittelevat turvallisesti todellisuutta jäljittelevissä tilanteissa. Simulaatiokeskus Excellence in Simulation (ExiSim) kokoaa yhteen kaiken moniammatillisiin simulaatioihin tarvittavan: osaamisen, henkilökunnan, tilat ja välineet.

Keskus tarjoaa koulutukselle, tutkimukselle ja elinkeinoelämälle mahdollisuuden hyödyntää simulaatioita innovatiivisesti. Simulaatio-opetusta voidaan hyödyntää jatko- ja täydennysopinnoissa sekä yrityksille ja organisaatioille räätälöitävissä koulutuksissa. Keskusta on mahdollista hyödyntää myös tuotekehityksessä, testauksessa ja osaamisen arvioinnissa.

Simulaatioita hyödynnetään projekteissa

Simulaatiotilanteita kehitetään erilaisten menetelmien opetteluun tositilanteita varten. Näistä löytyy useampia esimerkkejä projekteissa.

Icu game – tehohoitotyön perehdytyspeli

Projektin tarkoituksena on kehittää peli tehohoitotyön oppimiseen. Peli on tarkoitus yhdistää harjoitteluun ja perehdytykseen teho-osastolla. Sen avulla tehostetaan tehohoitotyön oppimista. Peli tarjoaa elämyksellisyyden, hauskuuden ja koukuttaa oppimaan hoitotyön erikoisalaa. Se antaa palautteen osaamisesta välittömästi.

Peli on monipuolinen ja mahdollistaa oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta sekä yhteisöllisyyden. Sen tehokkuus tullaan testaamaan hankkeessa tutkimuksellisesti.

Lisätiedot: Riitta-Liisa Lakanmaa

Innovation – Simulation Pedagogy for Academic Development (iSPAD)

Kansainvälisessä iSPAD-hankkeessa kehitetään simulaation hyödyntämistä sairaanhoitajien koulutuksessa. Hankkeen pääkoordinaattori on Maltan yliopisto. Mukana yhteistyössä on kahdeksan muuta korkeakoulua, joista neljä on Suomesta.

Hankkeessa tuotetaan simulaatio-skenaariopaketti NURSE-KIT. Paketti sisältää kolme skenaariota, yhden kullekin sairaanhoitajakoulutuksen lukuvuodelle:

  1. lukuvuosi: terve ihminen, jolla on riskitekijöitä terveydessä 
  2. lukuvuosi: pitkäaikaispotilaiden seuranta, omahoidon tukeminen
  3. lukuvuosi: monisairaan akuuttipotilaan hoitotyö

Lisätiedot: Teija Franck

OnBoardMed

OnBoard-Med -hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa, kehittää ja uudistaa terveydenhuoltoon, työturvallisuuteen sekä meriliikenteen turvallisuuteen liittyvää koulutusta Itämeren alueella. Myös merenkulkuun yleisesti liittyvät hätätilanteet ovat keskeisenä osana projektia.

Hankkeessa suunniteltavat opintokokonaisuudet koskevat mm. laivoilla työskentelevien sairaanhoitajien ja perämiesten lääkinnällisiä valmiuksia, ensihoitoa, potilasturvallisuutta, työturvallisuutta ja meriturvallisuutta. Laivoilla tai AMK:n tiloissa järjestetyissä koulutuksissa käytetään simuloituja tilanteita apuna.

Lisätiedot: Nina Rantalaiho-Kulo

SimE

Perehdytetään opiskelijan eettistä tietämystä asiakastyössä turvallisissa, simuloiduissa tilanteissa.

Lisätiedot: Teija Franck

Simuloidun potilaan koulutus

Simuloitu potilas on henkilö, joka on koulutettu toimimaan potilaana simulaatiotilanteessa. Simuloitu potilas näyttelee annetun tehtävän mukaisessa roolissa. Hän antaa opiskelijalle heti palautteen toiminnasta.

Lisätiedot: Riikka Teuri ja Teija Franck

SoteNavi

Kaksivuotinen SoteNavi-hanke pureutuu sote-uudistuksen haasteisiin sekä tarjoaa apua yrityksille ja järjestöille. Hankkeen päätavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta sote-alan yrityksissä ja järjestöissä Suomessa.

Osaamisen kehittäminen sote-alan yrityksissä ja järjestöissä on yksi SoteNavi-hankkeen keskeisimmistä tavoitteista. Samalla luodaan alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja sekä parannetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Lisäksi kehitetään ja arvioidaan toimintamalleja työhyvinvoinnin ja tuottamisen lisäämiseksi yrityksissä ja järjestöissä.

Lisätietoja: Riitta-Liisa Lakanmaa