Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.12.2021

LIFE-IP BIODIVERSEA -hanke on Suomen suurin tähänastinen satsaus Itämeren lajien ja luontotyyppien suojeluun

Turun AMK on mukana laajassa Itämeren suojeluhankkeessa, jossa kehitetään merellisten suojelualueiden verkostoa ja laaditaan kunnostussuunnitelma koko Suomen rannikolle.

LIFE IP BIODIVERSEA -hankkeessa kartoitetaan merialueita niiden luontoarvojen tunnistamiseksi, seurataan jo kartoitettujen alueiden tilan kehittymistä, luodaan entistä toimivampi suojelualueverkosto, tutkitaan ihmisen vaikutusta meriluontoon, kehitetään kestävää luontomatkailua sekä tarjotaan tietoa meriluonnon merkityksestä ja sen suojelun tärkeydestä.
 
– LIFE IP BIODIVERSEA on mahtava panostus Suomen ja Ahvenanmaan meriluonnon hyväksi. Kattava joukko meriensuojelun, merentutkimuksen ja merien tilan seurannan tärkeimpiä toimijoita toteuttaa tiiviissä yhteistyössä meriensuojelun kokonaisvaltaisen tarkastelun, tiedonpuutteiden täydentämistä ja myös konkreettisia suojelutoimia. Jo pelkästään hankkeen suunnitteluvaiheeseen osallistui yli sata alan asiantuntijaa, kuvailee Turun AMK:n osuutta hankkeessa vetävä erityisasiantuntija Olli Loisa.
 
Itämeren meriluonto on lajirikas ja monimuotoinen, mutta tällä hetkellä siihen kohdistuu paljon erilaisia paineita ilmastonmuutoksesta meriliikenteeseen. Pitkän ajan kuluessa Itämerelle sopeutuneet lajit ovat vaarassa kadota niiden elinolosuhteiden muuttuessa.

Turun AMK:n painopisteenä Ahvenanmaa ja vedenalainen melu

Turun AMK:n painopisteenä hankkeessa on Ahvenanmaan merellisen suojelualueverkoston tarkastelu ja täydentäminen.
 
Kartoitukset ja uusien suojelualueiden tunnistaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallituksen, Åbo Akademin ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Tietoa kerätään mm. vedenalaisista elinympäristöistä ja niiden lajeista, kalastosta, sekä merilinnuille ja merinisäkkäille tärkeistä alueista.
 
Turun AMK osallistuu myös vedenalaisen melun selvityksiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hankkeessa laaditaan ensimmäinen vedenalaisen melun kartta, joka osoittaa saaristomme meluisat ja hiljaiset alueet.
 
Karttaa voidaan käyttää suunniteltaessa sekä uusien suojelualueiden sijainteja että virkistyskäyttöä. Tärkeänä testialueena toimii Airisto, jossa tutkitaan erityisesti laivamelun leviämisestä saaristo-olosuhteissa. Tähän osioon osallistuu hanketta AMK:ssa koordinoivan vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän lisäksi myös rakennetun ympäristön tutkimusryhmä ja sitä on tukemassa myös Turun kaupunki.
 
Metsähallituksen koordinoiman hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 20 miljoonaa euroa. Siitä 60 prosenttia tulee Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.
 
Hankkeessa ovat mukana Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalveluiden sekä ympäristöministeriön lisäksi Ahvenanmaan maakuntahallitus, Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus Luke, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus GTK sekä Baltic Sea Action Group BSAG.