Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.3.2024

Osallisuuden edistäminen lisää hyvinvointia

Turun AMK:n Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus -tutkimusryhmä tähtää kaikissa hankkeissaan osallisuuden edistämiseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että palvelujen käyttäjät halutaan mukaan toiminnan kehittämiseen sen sijaan, että he olisivat vain toiminnan kohteita.

Teksti ja kuva: Mari Loikkanen

Turun AMK:ssa tehdään aktiivista tutkimus- ja hanketyötä osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus -tutkimusryhmän toiminnan johtotähtenä on lisätä erilaisten ihmisryhmien, kuten julkisten palvelujen asiakkaiden tai jollain tapaa yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien, osallisuutta. 

Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi työttömät, maahanmuuttajat tai vanhukset.

─ Hankkeissamme ideana on ottaa käyttäjät tai asiakkaat mukaan toimintaan siten, etteivät he ole vain toiminnan kohteita, vaan aktiivisia toimijoita, kertoo tutkimusryhmän vetäjä Hanna Kirjavainen.

Tutkimusryhmän hankkeet ovat moninaisia. Aiheena voi olla vaikkapa vähentää ikämiesten yksinäisyyttä ja lisätä heidän hyvinvointiaan kulttuurin kautta. Tähän tähtää parhaillaan alkamassa oleva, ikämiehiltä itseltään lähtöisin oleva hanke Come stronger, jossa pyritään lisäämään iäkkäämpien miesten museokäyntejä. Hankkeessa on mukana eri museoita, joissa tehdään vierailuja miesporukalla.

Rakentamassa digitaalisia kotoutumispalveluja

Turun AMK:n Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus -tutkimusryhmän suurin hanke tällä hetkellä on Virtual integration home – promoting inclusion and empowerment digitally (VINCE) , jossa rakennetaan virtuaalinen alusta digitaalisille kotoutumispalveluille. Kehittämistyössä on mukana FIT Turku -osaamiskeskus (Futuristic Interactive Technologies), joka huolehtii alustan teknisestä toteutuksesta ja visuaalisesta ilmeestä.

VINCE-hankkeessa rakennetaan maahanmuuttajille mobiilisovellus, jossa voidaan tarjota esimerkiksi neuvontaa ja tekoälykääntämistä kymmenillä eri kielillä. Parhaillaan hankkeessa hahmotellaan, mitkä palvelut ja tiedot olisivat hyödyllisiä digitaalisella alustalla.

Hankkeessa on mukana Turun AMK:n sosiomiopiskelijoita, jotka osallistavat kohderyhmää mukaan kertomaan omista kokemuksistaan ja toiveistaan digitaalisten palvelujen suhteen. Opiskelijat ovat jalkautuneet erilaisiin paikkoihin keräämään tietoa suoraan kohderyhmältä.

─ VINCE-hankkeen aikana on tarkoitus selvittää, mitä on järkevä siirtää alustalle ja mikä on puolestaan hyvä pitää kasvokkaisena palveluna. Digitaalisen alustan sisältämän kokonaisuuden ei kannata olla liian raskas, jotta sen käytettävyys säilyy kuitenkin hyvänä, Kirjavainen muistuttaa.

Työllisyys ja digitaalisuus trendinä

Kirjavainen näkee, että tämän hetken trendeinä eri hankkeissa näkyy erityisesti työllisyys ja digitaalisuus. Moni hanke liittyykiin juuri näihin. Tällaisia ovat olleet vuonna 2023 päättyneet Digisosku ja DigiMESH.

Digisoskussa kehitettiin koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääneille nuorille digitaalista sosiaalista kuntoutusta sekä matalan kynnyksen ryhmätoimintaa. Näiden avulla pyrittiin torjumaan mielenterveys- ja päihdeongelmia, toimintakyvyn heikentymistä sekä yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä.

DigiMESH-hankkeessa tuettiin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien digitaalista verkostoitumista.

─ Voi olla iso este työllistymiselle, jos tuttavapiiri Suomessa on suppea. Hankkeella haluttiin tukea korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien urakehitystä ja mahdollistaa heille työelämässä tärkeitä verkostoja.

Hankkeiden työn tulosten mittaaminen voi olla haastavaa, sillä hankeaika on usein lyhyt, eivätkä tulokset ehdi vielä todentumaan sen aikana. Työn vaikuttavuus ja se, missä määrin aikaansaannokset jäävät elämään, näkyvätkin monesti vasta pidemmällä aikavälillä.

Kaupunkilaiset mukaan suunnitteluun

Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus -tutkimusryhmä on mukana myös tänä keväänä alkavassa Turun Skanssin biodiversiteettipuisto-hankkeessa. Biodiversiteettipuiston tarkoituksena on lisätä ja vaalia luonnon monimuotoisuutta kaupungin viheralueilla. Skanssin biodiversiteettipuistosta kehitetään pilottialue koko Suomen mittakaavassa.

Sosiaalinen osallisuus ja toimijuus -tutkimusryhmä on työssä mukana innostamassa kaupunkilaisia mukaan puiston suunnitteluun. Ihmisiä jututetaan ja kysellään toiveita sekä uusia ideoita. Kirjavainen korostaa, että tämän tyyppisiä kohteita on tärkeää tehdä ihmisten ehdoilla, jotta niistä tulisi oikeasti toimivia.

─ Tutkimusryhmämme on mielellään mukana muiden alojen hankkeissa, joissa keskiössä voi olla jonkin aivan muun alan tekeminen, ja me keskitymme siihen, miten erilaiset ihmisryhmät saadaan siihen tekemiseen mukaan. Näin saadaan käyttäjänäkökulmaa vaikkapa teknisen alan hankkeeseen. Moniammatillisuus on tässä rikkaus, Kirjavainen sanoo.
 

Tutustu tutkimusryhmään