Sivu päivitetty 13.4.2016

NodeHealth-hanke selvitti: Terveydenhuollon tehostaminen vaatii yhteistyötä ja hyvää johtamista

Sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu entistä jyrkemmällä vastakkaisasettelulla julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Kun halutaan sekä säästää terveydenhuollon kuluja että lisätä asiakkaiden valinnanvapautta, tarvitaan monenlaisia yhteistyön muotoja.

Tekesin tutkimusohjelmaan kuuluva Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen NodeHealth-tutkimushanke on selvittänyt, että julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla omat vahvuutensa ja ne voivat kirittää toisiaan. NodeHealthissa tutkimuskohteena ovat olleet innovaatiot ja niiden leviäminen julkisyksityisissä terveyspalveluissa.

Hankkeessa tutkittiin useita esimerkkitapauksia, jotka liittyivät muun muassa terveyshyötyajatteluun, sähköisen hyvinvointikertomuksen hyödyntämiseen ja hyvinvointiverkoston johtamiseen.

– Tutkitut kokeilut ja innovaatiot osoittavat, että on mahdollista yhdistää sekä parempi tuottavuus että entistä parempi ja joustavampi asiakaspalvelu, kertovat professori Jan-Erik Johanson Tampereen yliopistosta ja teemajohtaja Päivi Husman Työterveyslaitokselta.

Julkisen ja yksityisen kohtaamiseen on jo nyt monia tapoja, kuten täydentävyys, sovitut roolit määrätyillä rajatuilla alueilla, yhteistyö ja kumppanuus, keskinäinen kilvoittelu, sparraaminen ja esikuvavertailu (benchmarking) sekä molemminpuolinen kannustaminen.
Kokeilujen juurtuminen pysyviksi ja leviäminen laajemmin jää usein tapahtumatta, koska uudet näkökulmat eivät istu nykyiseen lainsäädäntöön tai rakenteisiin. Tilannetta vaikeuttavat myös yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasettelu sekä eri organisaatioiden ja ammattiryhmien kilpailevat agendat.

Tehokkuuden edellytys on, että edistetään asiakkaan terveyttä kokonaisuutena eikä keskitytä yksittäisten sairauksien hoitoon. Ennaltaehkäisy vaatii nykyistä tehokkaampaa tietovirtojen hyödyntämistä. Innovaatioiden leviämisen edellytys taas on osaava johtaminen.

Turun ammattikorkeakoulu osallistui hankkeeseen arvioimalla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiverkoston johtamista.

– Lähestyimme hyvinvointiverkostoa institutionaalisen yrittäjyyden viitekehyksestä. Päähavaintomme on, että verkoston toimivuutta voidaan edistää huolehtimalla verkostoveturin toiminnan legitimiteetistä, tunnistamalla yhteiset intressit ja kokoamalla toimintakykyisiä koalitioita, aktiivisella tulosten juurruttamisella sekä toiminnan strategisella kehystämisellä, kertoo dosentti Harri Jalonen.

– Yhteistyö onnistui hyvin, mikä osaltaan on vaikuttanut siihen, että Turun AMK on mukana myös Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen koordinoimassa ja Tekesin rahoittamassa E-arvonluonti-tutkimushankkeessa, arvioi Jalonen.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Finlandia-talolla 2.12.2015.

Seminaaritunnelmiin pääsee kätevästi myös jälkikäteen Twitterissä aihetunnisteella #Nodehealth  

Aineeton arvonluonti, digitalisaatio ja innovaatiojohtaminen -tutkimusryhmä