Sivu päivitetty 8.12.2015

Henkilöstön työelämäjaksot aluekehityksen tukena

Yhdessä tämän vuoden tutkimuspajoista otimme selvää, miten henkilöstömme jäsenet ovat työelämäjaksoillaan viihtyneet. Pisimpään kansallisen kumppaninsa kanssa yhteisiä hankkeita valmistelleita opettajia ja TKI-asiantuntijoita haastateltiin heidän onnistumisistaan ja haasteistaan. Mielenkiintoista oli kuulla myös kuulumiset kumppanien suunnalta.

Työelämävaihdot liittyivät monialaiseen Kolmiloikalla vaihtovirtaa -hankkeeseen.

Teksti ja kuvat: Jenni Mild, opiskelija

Haastattelut opiskelijaprojektina

Näytä lisää

Pajaprojektimme kääntyi päälaelleen heti aloitusinfossa, kun pajaamme alun perin ajateltu kehittämistehtävä oli liian laaja järkevästi toteutettavaksi kahden opiskelijan voimin. Vaihdoimme siis lennosta aihetta ja päädyimme toimeksiantajamme kanssa tekemään tänä vuonna kansallisessa työelämävaihdossa olleiden ja heidän kohdeorganisaatioidensa haastatteluja.

Ensimmäisessä pajan omassa tapaamisessa meillä oli suunnitelma jo aika pitkälle valmis – projektissa tulisimme sekä haastattelemaan että analysoimaan haastattelujen vastauksia. Aloimme heti luoda haastattelurunkoa ja ottaa yhteyttä vaihdoissa oleviin henkilöihin sekä kohdeyrityksiin. Lopulta haastattelimme neljää asiantuntijavaihdossa ollutta ammattikorkeakoulun henkilöstön edustajaa sekä neljää kohdeorganisaatioiden edustajaa.

Terveisiä Hämeenkadun varresta

Näytä lisää

Kulman takana TYKS:issä vaihdossa ollut kielten ja viestinnän opettaja ja kouluttaja Tiina Hirard kertoo jaksostaan näin:

- Koen oppineeni ja saaneeni uutta asiantuntijuutta. Olen kouluttanut sairaanhoitajia ennenkin ja opettanut suomea heille, joten minulla oli vertailukohta aikaisempaan. Olen nyt oppinut uutta niin heidän työstään kuin kielikoulutuksestakin ja siitä, millaista sen pitäisi olla.

- Olen ollut aiemmin kouluttamassa perinteisessä ryhmämuotoisessa tilanteessa, jossa istutaan luokkahuoneessa. Nyt kun olen päässyt enemmän ohjaamaan henkilökohtaisesti työtehtävissä, niin minusta on alkanut tuntua jopa siltä, etten enää haluakaan pitää työelämässä toimiville mitään luokkaopetusta. Koen, ettei siitä ole juurikaan hyötyä.

- Tavallaan olen nyt päässyt näkemään uudella tavalla, mitä kieli- ja viestintäkoulutus voisi oikeasti olla työelämässä.

Raakaa työtä hankkeen eteen

Näytä lisää

Toteutimme pajaprojektimme kahden hengen voimin, joten se vaati molemmilta paljon työtunteja. Itse haastattelut veivät aikaa, mutta nauhoitusten purku tekstiksi oli silti projektimme aikaa vievin osuus. Paljon erilaisia parannuksia tulee jälkikäteen mieleen kuten se, että materiaalin purkamisen voisi hoitaa teknisesti ja sisällöllisesti eri tavalla. Ongelmista huolimatta tulokset olivat kuitenkin käyttökelpoisia.

- Kolmiloikalla vaihtovirtaa -projektin kannalta opiskelijoiden tutkimuspaja oli täydellinen tapa kerätä tietoa ja kokemuksia kansallisiin loikkiin osallistuneilta, kommentoi Kolmiloikalla vaihtovirtaa -hankkeen projektipäällikkö Anttoni Lehto.

Pilotteja uusiksi toimintatavoiksi

Näytä lisää

Kolmiloikasta vaihtovirtaa -hankkeessa tarkoituksena on kehittämisen ja kokeiluiden avulla edistää uusien TKI-vaihtoon liittyvien toimintatapojen rakentamista ja vakiintumista. Tavoitteena on monipuolisilla tavoilla lisätä TKI-osaamisen ja tiedon vaihtoa erityisesti lounaisrannikolla sekä vahvistaa tiedon ja osaamisen siirtoa korkeakoulujen ja työelämän välillä.

Myös yhteistyötä muiden alueiden sekä kansainvälisten organisaatioiden välillä tavoitellaan pidemmälle kantavissa loikissa. Hankkeella pyritään myös tukemaan nuorten valmistuvien tai vastavalmistujien ammatillista kehittymistä ja työllistymistä.

Kolmiloikan kolme osiota

Näytä lisää

Nimensä mukaisesti kolmiloikka jakautuu kolmeen erilliseen loikkaan. Ykkösloikassa kokeillaan ja kehitetään nopeasyklistä ja innovaatioiden edistämiseen keskittyvää toimintaa, jossa osallistujina ovat pk-yritysten edustaja, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä ammattikorkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat.

Toisessa eli kansallisessa loikassa ammattikorkeakoulujen edustajat ovat vähintään kolmen kuukauden ajanjakson asiantuntijavaihdossa jossain suomalaisessa organisaatiossa. Tänä aikana rakennetaan TKI-projekteja sekä muodostetaan uusia kontakteja eri organisaatioiden ja Turun ammattikorkeakoulun välille.

Kolmannessa eli kansainvälisessä loikassa vaihto suuntautuu ulkomaille – tällä on pyritty lähinnä vahvistamaan jo olemassa olevia yhteyksiä ammattikorkeakoulun kumppaneihin muualla Euroopassa.

Pajasta uusia kokemuksia

Näytä lisää

Meidän pajaprojektimme keskittyi siis toiseen eli kansalliseen loikkaan. Projekti oli aiheena mielenkiintoinen, sillä siinä pääsi ikään kuin kurkistamaan oman organisaatiomme verhon taakse. Mielenkiintoista oli myös kuulla, miten eri vaihdot olivat menneet ja millaisia TKI-projekteja vaihdon aikana oli valmisteltu.

Projektin aikana saimme myös uusia kontakteja, joista voi olla tulevaisuudessa hyötyä. Projektista jäi käteen paljon hyödyllisiä uusia taitoja sekä kokemuksia, jotka varmasti auttavat jatkossa jo opintojenkin aikana.