Sivu päivitetty 13.12.2017
Rockhuussi Ruisrock 2016

Innovaatiopedagogiikka

Työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittava osaaminen muuttuvat. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä. 

Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka vastaa ajan muutospaineisiin ja kehittää opetusotetta niiden lähtökohdista. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innovaatiopedagogiikka tähtää opiskelijoiden innovaatiovalmiuksien luomiseen yhdistämällä opetusta, tutkimus- ja kehitystyötä sekä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Innovaatiopedagogiikka on yksilöiden ja ryhmien innovaatiokompetenssien kehittymiseen tähtäävä oppimisote, joka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita.

Innovaatiopedagogiikalla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioprosesseihin osallistumisen. Tässä innovaatiolla tarkoitetaan jatkuvan parantamisen periaatteelle nojaavaa osaamisen parantamista, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön.

Työelämälähtöistä oppimista

Näytä lisää

Työelämän monimutkaistuessa tarvitaan yksilö-asiantuntijuuden kehittymistä
yhteisöasiantuntijuudeksi. Innovaatiopedagogiikka silloittaa kuilua opiskelun ja
työelämän välillä. Se tarjoaa työelämälähtöisen perustan opetukseen ja siten
paremmat työelämävalmiudet. Innovaatiopedagogiikka yhdistää oppimisen, uuden
tiedon tuottamisen ja soveltamisen. Käytännön tasolla innovaatio-pedagogiikalla
tarkoitetaan lähestymistapaa oppimiseen ja opetukseen työelämälähtöisestä ja
tutkimus- ja kehittämisosaamista painottavasta näkökulmasta.

Innovaatiopedagogiikan kulmakivet:

Näytä lisää
  • Työelämälähtöisyys. Työelämälähtöisyydellä ammattikorkeakoulussa tarkoitetaan koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön perustuvia, eri tavoin toteutettuja toimintatapoja, joilla parannetaan valmistuvien työllistymismahdollisuuksia ja varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän vaatimuksia. Työelämäläheisyydessä painotetaan myös, että koulutuksen tehtävänä on myös arvioida ja jopa kyseenalaistaa työelämän toimintamalleja ja kehittää ja uudistaa niitä aktiivisesti.
  • Monialaisuus: Innovaatiot syntyvät usein osaamisalueiden yhtymäkohdissa. Verkostoissa tehtävät kehittämisprojektit tukevat innovaatioiden syntyä
  • Innovatiiviset oppimis- ja opetusmenetelmät: Käytetyt menetelmät pyrkivät kehittämään opiskelijoiden innovaatiokompetensseja. Esimerkiksi pajatyöskentelymenetelmiin sisältyvät mm. aidot toimeksiannot, työskentely monialaisissa ryhmissä ja monipuoliset arviointimenetelmät.
  • Tutkimus- ja kehitystoiminta: Opetukseen nivotaan soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, jota tehdään alueellisissa osaamis- ja innovaatioverkostoissa.
  • Joustavat opetussuunnitelmat: suunnitellaan ja kehitetään avoimessa ja verkostomaisessa ympäristössä, jotta ympäröivän yhteiskunnan kehittämispaineet havaitaan ja niihin voidaan nopeastikin reagoida.
  • Yrittäjyys ja palvelutoiminta: Yrittäjyyttä ja palvelutoimintaa edistetään opetuksessa alueen työelämän tarpeiden mukaisesti.
  • Kansainvälisyys: Opintojen tavoitteena on antaa myös kansainvälisen toiminnan valmiudet.
  • Monipuolinen ja kehittävä arviointi. Arviointi kohdistuu opiskelijan osaamiseen (kompetenssit) suhteessa osaamistavoitteisiin, siten että se on monipuolista (ei vain oppimistuloksiin kohdistuvaa) ja kehittämisorientoitunutta (opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää miten kehittää sitä).
  • Uudistuva opettajuus ja uudistuva opiskelukyky. Opettajuus uudistuu kohti valmentamista ja ohjaamista, siten että oppimisen edistäminen on yhä opettajan työn ydin. Opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan.

Innovaatiokompetenssit

Näytä lisää

Tulevaisuuden työntekijät tarvitsevat alakohtaisen substanssiosaamisen lisäksi innovaatiokompetensseja – kykyä osallistua erilaisiin innovaatioprosesseihin. Työelämässä tarvitaan niin yksilö-, yhteisö- kuin verkostotason osaamista.

Yksilöltä odotetaan luovaa ongelmanratkaisukykyä, kokonaisvaltaista ajattelua, päämäärätietoisuutta sekä kykyä toimia yhteistyössä ja verkostoissa.  Innovaatiopedagogiikkalla  kehitetään opiskelijoiden innovaatiokompetensseja alakohtaisen substanssiosaamisen lisäksi. Turun ammattikorkeakoulussa on kehitetty arviointityökalu innovaatiokompetenssien kehittymisen mittaamiseen.

Innovaatiokompetenssit

Opas innovaatiokompetenssien arviointiin

FINCODA – Framework for Innovation Competencies Development and Assessment 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Näytä lisää

Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisenä tavoitteena on olla mukana kehittämässä innovaatiopedagogiikkaa ja sitä kautta tulevaisuuden osaajia ja liiketoiminnan menestyjiä. Toimintaan kuuluu tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi innovaatiopedagogiikan tuotteistaminen, kouluttaminen ja konsultointi.


Käynnissä olevia projekteja:

INDOPED - innovaatiokoulutusta Indonesian korkeakouluihin 

FINCODA – Framework for Innovation Competencies Development and Assessment 

InnoCENS - Enhancing Innovation Competences and Entrepreneurial Skills in Engineering Education