Sivu päivitetty 17.6.2014

Työnantaja – kehitä henkilöstöäsi ylemmän AMK-tutkinnon avulla

Tutkintoon johtavasta koulutustarjonnasta löytyy monia koulutuksia sekä nuorille että aikuisille. Alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto antaa mahdollisuuden osaamisen ja toiminnan kehittämiseen sekä opiskelijalle että hänen taustaorganisaatiolleen.

– Työn tekeminen ei säily muuttumattomana läpi työuran, vaan toimintaympäristön muuttuminen muuttaa työn tekemisen edellytyksiä ja työn tekemisen tapaa, toteaa Turun AMK:n yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta vuonna 2013 YAMK-tutkinnon suorittanut Tiina Vilhonen, joka nykyisin työskentelee henkilöstötehtävissä Telestellä.

Uusia taitoja ja valmiuksia on siis kyettävä omaksumaan. Hyvästä työpaikastakin on pidettävä kiinni, jolloin työn ohessa opiskelu on Vilhosen mukaan hyvä käytännön vaihtoehto. Hänen mukaansa yksilön kannalta palkitsevaa on myös opitun välitön hyödyntäminen omissa työtehtävissä sekä mahdollisuus reflektoida asioita oman työkokemuksen pohjalta.

Kuvassa YAMK-tutkintoa Turun AMK:ssa suorittava Mira Järvinen.

Omaa osaamista päivittämässä, kilpailukykyä takaamassa

Näytä lisää

Oman osaamisen päivittäminen ja oman kilpailukyvyn ylläpito tulevaisuuden työmarkkinoilla olivat myös Mira Järviselle niitä asioita, jotka houkuttelivat hänet takaisin koulunpenkille.

– Aloitin opiskeluni syksyllä 2012 ja opiskelen tällä hetkellä liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden koulutusohjelmassa (YAMK). Opintovapaastani johtuen olen pystynyt keskittymään opintoihin täysipainoisesti, toteaa Järvinen.

Opinnot paitsi kehittävät omaa osaamista, saavat myös miettimään ja suuntaamaan kiinnostusta niihin asioihin, joiden parissa tulevaisuudessa tahtoo työtään tehdä.

– Voin suositella yamk-opintoja, myöntää Järvinen.

Nykypäivän työelämässä itsenä jatkuva kehittäminen on erittäin tärkeää ja kehittyäkseen yritykset tarvitsevat kehittyvän henkilöstön. Ja vaikkei opittua aivan suoraan voisikaan hyödyntää omiin työtehtäviin, kannattaa asioita hänen mukaansa ajatella laajemmin.

– Opintojen kautta nimittäin oppii muun muassa uusia työyhteisötaitoja, jatkaa Järvinen edelleen.

Samoilla linjoilla on myös Tiina Vilhonen:

– Ammattikorkeakoulun tarjoama yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen keskittyvä YAMK-koulutusohjelma antaa valmiuksia parantaa omaa ja organisaatioon osaamista. Jotta meistä kukin kykenee täysipainoisesti hallitsemaan omaa työtään, on omaa ja organisaation osaamista pidettävä yllä!

Motivaatio, sitoutuminen ja sinnikkyys - tärkeitä asioita

Näytä lisää

Tutkinnon suorittaminen työn ohessa on toki palkitsevaa, mutta ajoittain myös raskasta.

 – Lähtökohtaisesti opiskeluaika on kuitenkin palkitsevaa erityisesti siitä syystä, että opiskeluryhmät ovat varsin heterogeenisia. Ajatustenvaihto eri työympäristöistä ja eri taustoilla tulevien ihmisten kanssa on mielenkiintoista, miettii  Tiina Vilhonen, ja saa tukea Miralta:

– Meidän opiskeluryhmämme on ollut ihan mahtava, kannustusta ja tsemppausta on tullut opiskelutovereilta ihan mielettömästi, hän iloitsee.

Tutkinnon suorittaneilla on käytännönläheisiä valmiuksia. Kun tutkinto on suoritettu työn ohessa, on se edellyttänyt henkilöltä motivaatiota, sitoutumista, organisaatiokykyä, joustavuutta ja sinnikkyyttä. Samoja asioita arvostetaan työelämässä. 

Liiketoimintalähtöistä ajattelutapaa edellytetään tänä päivänä miltei kaikissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä. On ymmärrettävä muutostrendit ja niiden vaikutukset organisaation kilpailukykyyn. Lisäksi on kyettävä hahmottamaan kokonaisuudet ja se, miten asiat vaikuttavat toisiinsa. Tähän kaikkeen pyritään 90 opintopisteen YAMK-koulutuksessa löytämään ratkaisuja.

YAMK-tutkinto antaa saman pätevyyden kuin maisterin tutkinto

Näytä lisää

– Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on työelämää kehittävä kehittämistutkinto. Koulutukseen sisältyvien kehittämistehtävien sisällöt ja tavoitteet voidaan sisällyttää opiskelijan työympäristöön, jolloin myös työnantajalla on mahdollisuus hyödyntää ammattikorkeakoulun asiantuntijoita toimintansa kehittämisessä, kertoo koulutuspäällikkö Eila Jylhä Turun AMK:sta.

– Kannattaa muistaa, että YAMK-tutkinto antaa saman pätevyyden kuin yliopiston tai korkeakoulun maisterin tutkinto, pohtii Jylhä edelleen.

Esimerkiksi liiketalouden ylempään AMK-tutkintoon voi hakeutua ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Opinnot ovat monimuoto-opiskelua, ja työn ohella opiskelu kestää noin 2–3 vuotta. Lähipäivät ovat kahtena arkipäivänä kuukaudessa. Pohjakoulutusvaatimuksena liiketalouden ylempään AMK-tutkintoon on tradenomintutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta pohjakoulutuksen jälkeen.

Käytännönläheinen tutkinto antaa valmiudet vaativaan johtamis- ja kehittämistyöhön

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiuksia vaativaan työelämän kehittämiseen, johtamiseen ja suunnitteluun. Opinto-ohjelma on käytännön- ja työelämälähtöinen, ja opinnoissa teoriatieto yhdistyy käytäntöön, kun opiskelija voi oppimistehtävissään koko ajan jo opintojen aikana soveltaa saamaansa uutta tietoa työympäristönsä kehittämiseksi. Opiskelijat tulevat hyvin erilaisista toimintaympäristöistä, mikä antaa tilaisuuden hedelmälliseen toisilta oppimiseen.