Sivu päivitetty 18.6.2019

Osaamisen jakaminen mahdollistaa opiskelijoille monipuolisia ja ainutlaatuisia oppimiskokemuksia

Opettajan työ on usein yksinäistä puurtamista. He toivovat ideoita omaan työhönsä ja toisaalta haluavat jakaa omia kokemuksiaan ja innovaatioitaan kollegoille. Tästä lähti idea Osaamisen jakaminen -päivään, joka järjestettiin opettajille kesäkuun alussa ICT-Cityssä. Päivään osallistui sosiaali- ja terveysalan opettajia vajaa kolmekymmentä.

Teksti: Sanna Ojala & Isa Öhberg

Päivän ohjelma syntyi opettajien itse ilmoittamista aiheista, hyvistä sekä haastavistakin kokemuksista niin lähi- kuin verkko-opetuksessa. Osaamisen jakamisen tavoitteena oli lisätä opettajan ammatillista ja pedagogista osaamista. Opettajan osaaminen on yhä enemmän osaamisperustaista ja opiskelijalähtöistä, työelämälähtöistä opetusta ja opiskelijan ohjaamista yksilöllisellä oppimispolulla.

Pedagogiset ja didaktiset valinnat valikoituvat opetuksessa ja ohjauksessa opettajan osaamiseen ja niihin tekijöihin vaikuttamiseen. Näissä valinnoissa tulee huomioida opettajan vahvuuksia eri osa-alueilla, edistää ja edelleen kehittää kyseisiä opettajan osaamisalueita. Osaamisen jakamisen päivällä pyrittiin nimenomaan vastaamaan tähän haasteeseen.

Karisma esiin esiintyessä

Päivä aloitettiin tiimivalmentaja Anne Anteron toiminnallisella ja herättävällä alustuksella vuorovaikutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opettajan työ on suurelta osin sosiaalista vuorovaikutusta, johon kuuluu esiintyminen.

− Opettajan tulee esiintyessään huomioida sekä sanaton että sanallinen viestintä ja päästää karisma valloilleen.

Pohdittiin myös opettajan roolia opiskelijoiden ryhmäytymisessä sekä mitä tukea opiskelijat tarvitsevat itsensä ilmaisemisessa. Annamme palautetta toisillemme, mutta myös itselle palautteen antaminen on yhtä tärkeää.

Polkupyörää ei aina tarvitse keksiä uudelleen

Turun ammattikorkeakoulussa terveys- ja sosiaalialalla on monenlaista osaamista, erilaisia koulutuksia ja erilaisia opettajia. Opettajat valikoivat omat opetusmenetelmänsä osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Monimuoto-opetus ja -oppiminen on kaikissa ammattikorkeakoulussa tätä päivää ja verkkotutkinnot lisääntyvät vauhdilla. Keskustelimme, mitä ja miten asioita voi oppia, jos ei olla fyysisesti samassa paikassa? Verkossa työskennellään usein pienryhmissä ja opiskelijat ovat ennen kaikkea vastuussa omasta oppimisestaan. Kädentaidot ovat tärkeä osa mm. terveysalan osaamista. Miten niitä taitoja voi oppia ja harjoitella verkko-opinnoissa? Saimme kuulla hyvän esimerkin sosionomien ensiapuopetuksen verkkototeutuksesta. Lähdimme heti ideoimaan, miten tätä voisimme hyödyntää terveysalan ensiavun opetuksessa.

Erilaiset verkko-oppimisympäristöt tarjoavat monipuolisen mahdollisuuden erilaisten oppimista ja osaamista edistävien harjoitusten ja tenttien tekoon. Terveysalalla käytetään laajasti Ville-oppimisympäristöä niin opiskelijan itsenäiseen oppimiseen kuin tehtäviin ja tentteihin.

−Villen pelilliset tehtävät aktivoivat nekin opiskelijat, jotka ovat mieltyneet peleihin, toteaa synnytys- ja naistentautien lehtori Henna Vuoriranta.

Ville mahdollistaa myös opiskelijan joustavan tenttimisen esimerkiksi lääkelaskujen osalta, kun opiskelija itse varaa itselleen ajan tenttiakvaariosta sopivaksi katsomanaan aikana.

Oppiminen on monialaista yhteistyötä ja yhteisopettajuutta

Monialaiset oppimistapahtumat ovat mahdollisia jo Turun ammattikorkeakoulun sisälläkin, esimerkkejä kuulimme terveys- ja kulttuurialan yhdistämisestä sekä radiografian ja ensihoitajien monialaisista opinnoista. Medisiina D mahdollistaa myös tiiviimmän yhteistyön lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

Myös Diakonia ammattikorkeakoulu on vain moottoritien toisella puolella, joten erilaisten asiakkaiden kohtaamisen simulaatiot ensihoitajien ja DIAKin viittomakielen- ja puhevammatulkkien kanssa toteutuvat vaivatta ja antavat molemmille osallistujapuolille uudenlaisen ulottuvuuden oppimiseen.

− Yhteisopettajuus puhuttaa ja siihen meitä tällä hetkellä kannustetaan. Yhteisopettajuudesta puhutaan, kun vähintään kaksi opettajaa suunnittelee, ohjaa ja arvioi yhdessä sopimansa kokonaisuuden.

Yhteisopettajuutta voi suunnitella ja toteuttaa yksittäisen opintojakson sisällä tai kahden ja useamman opintojakson yhteistyönä. Yhteisopettajuus voi olla vain muutaman tunnin mittainen toteutus tai koko opintojakson mittainen. Yhteisopettajuus on parhaimmillaan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja työarjen jakamista kollegan kesken. Kerrotut kokemukset niin terveysalan kuin sosiaalialan opettajilta ovat olleet positiivisia.

− Opiskelijat ovat jo vuosia toivoneet lisää yhteistyötä vanhempien opiskelijoiden kanssa. Ensihoitajaopiskelijoilla on ollut systemaattisesti jo vuosia erilaisia yhteisiä oppimistilanteita.

Nyt tämä jalkautuu pikkuhiljaa myös muihin koulutuksiin. Sairaanhoitajakoulutuksessa on mm. kokeiltu ensiapuun liittyvien tilanneharjoituksien vetoa vanhemman ryhmän avulla. Vanhemmalle ryhmälle tämä on asian kertausta ja oman osaamisen haastamista sekä ennen kaikkea ohjaajan rooliin hyppäämistä, jolloin näkökulma on erilainen kuin opiskelijana.

Halua on kehittää ja kehittyä

Päivän aikana alustuksissa ja keskusteluissa tuli esiin monia haasteellisia asioita, jotka vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä yhteisopettajuuden haasteisiin. Muutamia kehittämisehdotuksia tulevien opetuksien suunnitteluihin:

  • Opetusta ei tulisi suunnitella vain opiskelijaryhmälle, vaan esimerkiksi saman lukukauden aikana toteutettavat opintojaksot sijoitetaan lukukaudelle eri kohtiin, jotta opiskelijan oppiminen joustavoituu. Näin myös toteutukset voisivat olla erilaisilla oppimismenetelmillä. Opiskelija voisi valita esim. verkko- tai monimuotototeutuksen. Tästä on jo hyviä kokemuksia sosiaalialalla.
  • Opettajatiimit voisivat vapaammin jakaa resursseja osaamisensa mukaan (ei opintojakson vaan sisällön mukaan), ja opettajien tulisi olla tiimissä pysyviä, jotta suunnittelu helpottuu ja yhteisopettajuus mahdollistuu.
  • Opintojaksojen sijoittelun tulisi perustua oppimisprosessiin (oppimiseen tarvittava aika, opintojaksojen integraatio, yhteisopettajuus, yhteistyö tahot yms.) eikä niinkään kalenteriin.

“Tätä on odotettu ja tälle on suuri tarve”

Kaikki palautteet päivästä olivat positiivisia ja todettiin, että meillä on aivan liian harvoin aikaa ja mahdollisuutta monialaiseen keskusteluun ja osaamisen jakamiseen. Päivälle toivottiin jatkoa.

"Neljän eri osaamisalueen opettajia paikalla, joten oli todella monialaista keskustelua hyvien alustusten pohjalta."

"Opin uutta ja tiedän kenen kanssa voisi jatkossa kehitellä yhteisopettajuutta."

"Päivä avasi silmiä yhteisopettajuudesta ja sen hyödyistä sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta."

 

Mahtavat tarjoilut mahdollistivat Laerdal Medical ja MedKit – Corpuls.  

"A key to growing as a teacher is to keep company mainly with teachers who uplift you, whose presence inspire you and whose dedications drives you." Robert John Meehan