Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.2.2022

Liikkuvaa oppimista tositilanteissa – Turun AMK ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos käynnistävät koulutusambulanssihankkeen

Ambulanssissa tapahtuva opetustyö mahdollistaa ajantasaisten käytäntöjen opettamisen ja jatkuvan vastavuoroisen oppimisen. Hankepilotti alkaa elokuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Se on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos ovat käynnistämässä pilottihanketta koulutusambulanssin käytöstä. Uudessa koulutusambulanssissa opetus toteutetaan oikeissa asiakastilanteissa yhdessä ensihoitajaopiskelijoiden ja toiminnasta vastaavan opetusensihoitajan kanssa.

Tulevan kevään aikana pelastuslaitos rekrytoi sisäisessä haussa viisi opetusensihoitajaa, jotka työskentelevät tiiviisti eri vaiheiden ensihoitajaopiskelijoiden kanssa. Koulutusambulanssissa työskentelee opetusensihoitaja, työsuhteessa oleva valmistuva ensihoitajaopiskelija ja alkuvaiheen ensihoitajaopiskelija. Koulutusambulanssimenettelyllä tuodaan sujuvuutta harjoitteluun jo olemassa olevien harjoittelumuotojen rinnalle ja pelastuslaitos pystyy tarjoamaan lisää harjoittelupaikkoja ensihoitajaopiskelijoille.

Pilotti on ensimmäinen laatuaan koko Suomessa. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen strategisena tavoitteena on olla valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja Turun AMK:n strategian keskeisenä lähtökohtana on tuottaa osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Koulutusambulanssihanke ilmentää hyvin näitä tavoitteita.

Turun ammattikorkeakoulu ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä, mitä tiivistetään nyt entisestään. Vaikka nykyisenmallisesta harjoittelusta on saatu positiivista palautetta, tarve harjoittelun kehittämiselle on tunnistettu sekä työnantajan että korkeakoulun puolelta. Uudesta mallista tulevatkin hyötymään molemmat osapuolet, sillä näin opiskelijoita saadaan integroitua työelämään sujuvammin ja oppimisesta tulee yhtäjaksoisempi prosessi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa opetusensihoitajien mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen ja luoda ensihoitajille uusia urapolkumalleja.

Koulutusambulanssissa tapahtuva opetustoiminta muodostuu päivittäisistä ensihoidon hälytystehtävistä, ja koulutusambulanssi on osa normaalia hälytysvalmiutta. Ambulanssiin luodaan myös simulaatioympäristö erilaisia harjoittelutilanteita varten, ja se on muunneltavissa eri tarkoituksiin. Tulevat opetusensihoitajat perehdytetään tehtävään, ja he saavat pedagogista lisäkoulutusta ja työnohjausta tiiviissä yhteistyössä Turun AMK:n ensihoidon opettajien kanssa.

Koulutusambulanssihankkeessa kehitetään oppimista ja oppimisympäristöjä, samalla työssä olevien ensihoitajien urapolku monipuolistuu uusien opetusensihoitajien toimenkuvien myötä. Opiskelijoiden valmiudet työelämään siirtymiseen monipuolistuvat, ja potilasturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota jatkossakin.

Hankkeessa tuotetaan tutkittua tietoa ensihoidon ja terveyspedagogiikan aloilta yhteistyössä hankeorganisaatioiden ja Turun yliopiston kesken. Koulutusambulanssipilotin toivotaan tuovan uusia toimintamalleja opetukseen ja syventävän entisestään hyvää yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen välillä.

Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Havainnekuva ensihoitajien koulutustilanteesta.