Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä

Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä

Järviruo’on esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä hankkeessa poistetaan pullonkauloja kannattavan ruokoliiketoiminnan edistämiseksi, jotta ruovikot tulisivat säännöllisen ja laajamittaisen korjuun piiriin ja biomassa saataisiin pois vesistöstä hyötykäyttöön. Rannikkoseutujen yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden kaupallista hyödyntämistä parannetaan selvittämällä käytettävissä olevia biomassoja sekä maa- ja vesialueiden omistusoikeuksia. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan kaukokartoitusta ja maastohavaintoja yhdistävää menetelmää, jolla voidaan luotettavasti arvioida järviruo’on biomassojen määrää isoilla alueilla. 

Ruovikoiden monipuolinen hyödyntäminen ja korjuutyö edellyttää suunnitelmallisuutta, jolla turvataan luonto- ja virkistyskäyttöarvot. Tämä vaatii järviruo’on esiintymien tarkkaa kartoitusta. Korjuukalustoon on vihdoin tulossa uutta teknologiaa, mutta elinehto kannattavalle liiketoiminnalle on luvansaanti riittävän suurten yhtenäisten leikkuualueiden hyödyntämiseen. Lupien saaminen pirstoutuneilta vesialueiden omistajilta on yksittäisille yrittäjille liian kallis ja työläs prosessi.

Järviruo'on laajamittaiseen poistamiseen suunniteltuja pilottialueita hankkeessa on arviolta 500–2 000 hehtaaria. Alueet määritetään yhdessä hankkeen toiminnasta kiinnostuneiden yritysten, ELY-keskuksen sekä alueen kuntien edustajien (mm. Paraisten, Turun, Kaarinan ja Naantalin kaupunkien ja Kustavin sekä Mynämäen kuntien) kanssa. Työ tehdään karttatyöskentelynä ja sen avulla valitaan hankkeeseen mukaan erityisesti vesiensuojelullisesti tärkeitä alueita.

Veden laadun parantaminen järviruokoa poistamalla sisältyvät sekä Varsinais-Suomen Vesienhoidon että Merenhoidon toimenpideohjelman tavoitteisiin. Hanke edistää vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä, hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä edistää vesiluonnon monimuotoisuutta. Hanke edistää myös elinvoimaisen maaseudun säilymistä, ympäristön tilan parantumista ja uusiutuvien luonnonvarojen innovatiivista ja kestävään käyttöä. Hankkeessa tehtävät selvitykset ja toimenpiteet edesauttavat uudenlaisen teknologian ja yrittäjyyden syntyä.

Varsinais-Suomen liiton logo
Tietosuojailmoitus