Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.2.2024
Turun alueen kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallinta

Turun alueen kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallinta

Hankkeen tavoite on vähentää rankkasateiden aiheuttamista ylivuodoista ja hulevesistä aiheutuvaa vesistökuormitusta kehittämällä menetelmiä ja kaupunkien valmiutta kokonaisvaltaisten kaupunkivesisuunnitelmien laatimiseen.

Hulevesien aiheuttamaan vesistökuormitukseen on viime vuosikymmeninä herätty ja monissa kaupungeissa hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa on kehitetty. Vaikka sekaviemäröintiä on kaikkialla pyritty vähentämään, moninkertaistuvat jätevesiviemäriin joutuvat hulevedet edelleen rankkasateiden aikana. Suuret hulevesimäärät aiheuttavat päästöjä ympäristön vesistöihin viemäriylivuotoina ja ongelmina jäteveden puhdistusprosessissa.

Euroopan Unioni on osana yhdyskuntajätevesidirektiivin päivitystä esittämässä kokonaisvaltaisten kaupunkivesisuunnitelmien laatimista kaupungeille ja taajamille. Suunnitelmilla pyritään edistämään sadevesistä johtuvan jätevesikuormituksen ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimenpiteitä.

Direktiiviehdotuksessa ei ole vielä konkreettista ja yksityiskohtaista tietoa siitä, minkälaisia suunnitelmien pitäisi olla tarkkuudeltaan ja laajuudeltaan. Selvää on kuitenkin, että niiden tekeminen tulee edellyttämään kunnilta uudenlaista tiedon keräämistä ja yhdistelyä sekä uudenlaista yhteistyötä kaupunkien hulevesitoimijoiden ja vesihuollon toimijoiden välillä. 

Hankkeen tavoitteena on pilotoida direktiivin mukaisen kokonaisvaltaisen kaupunkivesisuunnitelman tekemistä Turun keskustan pilottialueella. Tekeminen sisältää lähtötietojen keräämisen ja täydentämisen mittauksilla ja tutkimuksilla, olemassa olevien hule- ja pintavesimallien kehittämisen, hulevesi- ja jätevesimallin dynaamisen ristiin tarkastelun ja erilaisten skenaarioiden analyysit sekä paikkakohtaisen ja priorisoidun toimenpidelistauksen viemäriylivuotojen vähentämiseksi. Hallintasuunnitelmien kehittämisestä tehdään prosessikuvaus, jota muutkin kaupungit voivat hyödyntää omien hallintasuunnitelmien tekemiseen. Prosessikuvauksessa esitetään mm. menetelmät tyypillisten tietopuutteiden täydentämiseen, hulevesien virtaamamittauksiin ja eri toimijoiden välisen yhteistyön rakentamiseen sekä arvion siitä, minkälaisella mallinnustarkastelulla saadaan kustannustehokkaimmin ja luotettavimmin tunnistettua priorisoitavat toimenpidekohteet. Prosessikuvauksen toimivuutta testataan ja tarkennetaan luomalla sen mukainen suunnitelma Kaarinan kaupungin kaupunkivesisuunnitelman muodostamiseksi.

Hankkeessa testataan ja kehitetään myös kustannustehokasta IoT –sensoreihin perustuvaa hulevesien mittausjärjestelmää hulevesimallien kalibrointia ja validointia varten. Lisäksi hankkeessa tuetaan Turun Seudun Puhdistamon latva-alueiden kuntia ylivuotojen hallinnan edistämisessä sekä rakennetaan yhteistyötä Turun alueen kuntien hulevesitoimijoiden ja vesilaitosten välille.

Hankkeessa kehitetty prosessi ja mittausratkaisut tulevat muiden kaupunkien hyödynnettäväksi omien kokonaisvaltaisten kaupunkivesisuunnitelmien laatimiseksi.

vesiensuojelun_tehostamisohjelman_logo_leveys_300.jpg