Sivu päivitetty 15.1.2018
ensihoitaja

Usein kysyttyä hakemisesta

Tältä sivulta löydät vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin yhteishakuun ja hakemiseen liittyen.

Ammatilliset tutkinnot

Näytä lisää

Ammatilliset näyttötutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty. Ammatillisen perustutkinnon näyttönä suorittaneet voivat laskea keskiarvon näyttötutkintotodistuksesta. Tutkintotoimikunnat myöntävät tutkintotodistukset.

Huom. suorittamasi ammatillinen perustutkinto ei ole näyttötutkinto, jos olet pääsääntöisesti istunut oppitunneilla ja jos olet saanut päättötodistuksen + näyttötodistuksen. Näyttötutkinnon todistuksen myöntää aina tutkintotoimikunta.

Opistotutkinto ja ammatillisen korkea-asteen tutkinto

Näihin tutkintoihin ei voi nykyään enää valmistua. Koulutusrakenne muuttui noin vuonna 1997, jolloin opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot jäivät pois ja tilalle syntyi ammatillisia perustutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Eri kouluista ovat valmistuneet viimeiset näiden tutkintojen suorittajat hiukan eri vuosina ajalla 1997-2001. Joidenkin koulujen nimessä saattaa olla opisto-sana, mutta tämä ei suoraan tarkoita sitä, että ovatko tutkinnot olleet opistoasteisia.

Huom! vanhat opisto- ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot eivät vastaa korkeakoulututkintoa

Esimerkkejä opistotutkinnoista:

merkonomi, markkinointilinja -> nykyään liiketalouden perustutkinto
restonomi -> nykyään restonomi (AMK)
suurtalousesimies -> nykyään kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto
liikunnanohjaaja -> nykyään liikunnanohjaaja (AMK)

Esimerkkejä ammatillisesta korkea-asteentutkinnoista:

insinööri -> nykyään insinööri (AMK)
merikapteeni -> nykyään merikapteeni (AMK)

Voit käydä katsomassa ammatillisen koulutuksen rakennemuutosta. Huom. lista on suuntaa antava, ei täydellinen.

Ehdollinen paikan vastaanotto

Näytä lisää

Jos tulet hyväksytyksi johonkin hakutoiveeseesi, ja olet varalla ylempään tai ylempiin hakutoiveisiin, voit ottaa paikan vastaan ehdollisena, jos haluat jäädä odottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä. 

Jos otat paikan vastaan ehdollisena, vastaanotto muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ylempiin hakutoiveisiin. Voit ottaa aikaisemmin ehdollisesti vastaanottamasi paikan vastaan sitovasti vain siinä tilanteessa, jos sinua ei ole vielä ehditty hyväksyä ylempiin hakutoiveisiisi.

Jos olet ottanut paikan ehdollisesti vastaan ja sinut valitaan ylempään hakutoiveeseen, tämä uusi paikka muuttuu automaattisesti sitovasti vastaanotetuksi paikaksi,  ellei ylempänä ole hakutoiveita, joihin olet edelleen varasijalla.

Varasijalta hyväksyminen päättyy syksyn 2017 yhteishaussa viimeistään 18.12.2017 klo 15, eikä tämän jälkeen voi tulla enää varasijalta hyväksytyksi, vaan mahdollinen varallaolotieto muuttuu peruuntuneeksi.

Esimerkiksi olet saanut 3. hakutoiveeltasi paikan, jonka otat vastaan, ja olet varalla kahteen ylempään hakutoiveeseen.

  • Voit tulla varasijalta hyväksytyksi 2. hakutoiveeseen ja olla edelleen varalla ylimpään toiveeseesi. Tällöin ehdollinen vastaanotto siirtyy 2. hakutoiveelle, ja olet varalla vielä ylimpään hakutoiveeseen.
  • Jos sinut valitaan varasijalta ylimpään hakutoiveeseen, tulee tästä automaattisesti sitovasti vastaanotettu paikka, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat.
  • Jos sinua ei valita ylimpään hakutoiveeseen, 2. hakutoiveesta tulee sitovasti vastaanotettu paikka, ja alemmat peruuntuvat.

Valintakokeen eritysjärjestelyt

Näytä lisää

Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen toimittaa korkeakoululle erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan haun valintakokeeseen liittyviin erityisjärjestelyihin, on toimitettava liitteineen kevään 2018 yhteishaussa viimeistään 13.4.2018 kello 15:00.

Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen ennen valintakoetta lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos hakijan yhteydenotto tulee valintakoe huomioiden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin mahdottomaksi järjestää.

Hakemuksesta tulee erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä korkeakoulu ja hakukohde, johon hän hakee.

Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lisäaika (xx min) voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö.Lausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja.

Korkeakoulu ilmoittaa hakijalle suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää korkeakoulu ko. tapauksessa hakijalle kirjallisen ilmoituksen perusteluineen.

Katso ohjeistus erityisjärjestelypyyntöjen lähettämisestä liitteiden toimittamisen sivulta .

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyjen lomake ja ohjeistus löytyy SOTELI -sivustolta.

 

Lisähaku

Näytä lisää

Lisähaun tarkoituksena on tarjota mahdollisimman monelle halukkaalle opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa. Lisäksi lisähaku palvelee niitä hakijoita, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa varsinaisissa yhteishauissa.

Lisähaussa on mukana sellaisia koulutuksia, mihin on jäänyt vapaita aloituspaikkoja kevään yhteishaussa. Lisähaku on heinä-elokuussa, haun tarkka ajankohta vaihtelee vuosittain. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat erikseen, mitä koulutuksia heillä on mukana lisähaussa.

Lisähaussa haetaan kuten yhteishaussa, eli Opintopolussa täytettävällä hakulomakkeella. Lisähakuun kuuluu valintakoe ja osassa koulutuksia on myös ennakkotehtävä. Lisähaussa olevat hakukohteet eivät ole valintakoeyhteistyössä ja valintakoetulosta / ennakkotehtävää ei pisteytetä. Arviointi tapahtuu hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opinnot alkavat elo-syyskuussa.

Opiskelijaksi hyväksytyille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Oma valintatiedot voi tarkistaa myös Oma opintopolku -palvelussa. Opiskelupaikan vastaanotto- ja läsnäolotiedot tulee ilmoittaa Opintopolussa.

Muutoksenhaku

Näytä lisää

Mikäli Turun ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota yhteyttä Turun amk:n hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön Turun ammattikorkeakoulun Opintoasiain lautakunnalle14 päivän kuluessa päätöksen saannista. Hakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä Turun ammattikorkeakoulusta. Oikaisupyyntöaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tiedoksisaantipäivää.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Huomioithan, että mahdolliset viiveet pyydettyjen todistusten hankkimisessa tai viiveet postin kulussa eivät poista hakijan vastuuta toimittaa pyydettyjä dokumentteja ilmoitetuissa ajoissa. Myöskään ohjeiden väärinymmärrykset tai muut vastaavat syyt eivät ole hyväksyttävä peruste oikaisupyynnölle.

Turun ammattikorkeakoulu ilmoittaa päätöksestä postitse. Oikaisupyyntö tulee postittaa osoitteella:

Turun ammattikorkeakoulu
Kirjaamo /Opintoasioiden lautakunta
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku
FINLAND

Pisterajat

Näytä lisää

Alla olevasta tiedostosta löydät syksyn 2014 yhteishausta lähtien alimmat pisteet, joilla hakija on tullut valituksi koulutukseen. Eli kuinka monta pistettä hakijan on täytynyt saada koulumenestyksestä ja valintakokeesta / valintakokeesta, jotta on päässyt opiskelemaan. Koe-sarakkeesta selviää, millä esivalintapisteillä on päässyt valintakokeeseen aloilla, joilla käytetään esivalintaa.

Huomioithan kuitenkin, että pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijamäärästä ja hakijoiden koulu- ja/tai valintakoemenestyksestä riippuen. Vaikka jollain pistemäärä olisi päässyt edellisenä vuonna sisään, se ei tarkoita, että samalla pistemäärällä pääsisi varmasti seuraavana vuonna sisään ja päinvastoin. 

Valintaperusteet, koulutuksessa käytettävät valintatavat ja eri valintatapojen aloituspaikkamäärät saattavat vaihdella vuosittain. Koulutuksen ajankohtaiset valintaperusteet ja muut tiedot löydät Opintopolusta.

Yhteishakujen pisterajat syksystä 2014 lähtien

Sosiaali- ja terveysalan syksyn 2017 esivalintakokeen alimmat pisterajat, joilla on päässyt valintakokeeseen:

Päivätoteutukset:
Sairaanhoitaja, Salo: 18.8p

Sosionomi, Turku: 43.4p

Ensihoitaja, Turku: 48.7p

Sairaanhoitaja, Turku: 27.8p

Monimuotototeutukset:
Fysioterapeutti, Turku : Kaikki hakukelpoiset kutsuttu valintakokeeseen

Sairaanhoitaja Turku: 18.8p

Sosionomi, Turku: 37.8p

 

Terveydelliset seikat sosiaali- ja terveysalalle haettassa (ns. SORA)

Näytä lisää

Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Bioanalytiikan koulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja että ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Koskee ainoastaan sosiaali- ja terveysalalle hakevia. Tällä koulutusalalla opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Siksi opiskelijalta voidaan perua opiskeluoikeus, jos hän on osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa vaarantamalla opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, tai hän ei hakuvaiheessa ole kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä.

Jos hakija saa kutsun valintakokeeseen, tulee hänen toimittaa valintakoekutsun mukana saamansa selvityspyyntö terveydentilastaan tai peruuntuneesta opiskeluoikeudesta valintakoetilaisuuteen. Lisäksi, jos hakijalla on terveydentilaan liittyviä esteitä, tulee hänen toimittaa laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto.

 

Työkokemuspisteiden laskeminen

Näytä lisää

Jos hakukohteella on käytössä työkokemuspisteytys, työkokemuksesta saa 1 pisteen / 2 kk työkokemusta.Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Yrittäjyys tulee osoittaa YEL tai MYEL vakuutustodistuksin. Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon

Työaikalaskuri

Lisätietoja kuhunkin koulutukseen hyväksytystä työkokemuksesta löydät Opintopolusta kyseisen koulutuksen kohdalta.

Valintakoeyhteistyö

Näytä lisää

Ammattikorkeakoulut tekevät usein yhteistyötä valintakokeiden järjestämisessä. Joillakin koulutusaloilla voit osallistua saman koulutusohjelman kokeisiin vaikka kotiseudullasi. Kullakin koulutusalalla samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Jos haet kulttuurialalle, muista yhteishakulomakkeen lisäksi täyttää ja palauttaa esitietolomake tai etukäteistehtävä, mikäli sitä vaaditaan, sekä urheilijan lisätietolomake. Nämä lomakkeet löytyvät tutkintokohtaisilta sivuilta.

Valintakoeyhteistyö kevään 2018 yhteishaussa:

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikan ja liikenteen ala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Business and IT field