Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.11.2023
Ålönlahden pilotti

Ålönlahden pilotti

Ålönlahden pilottihankkeen tavoitteena on luoda toimenpidesuunnitelma Ålönlahden vedenlaadun ja luontoarvojen parantamiseksi, sekä luoda Ålönlahdesta ja sen valuma-alueesta vesiensuojelun esimerkkikohde, joka kannustaa muita toimijoita Saaristomeren ja sen valuma-alueen suojeluun. Ålönhden pilottihanke on osa laajempaa Saaristomerityötä, jonka tavoitteena on parantaa Saaristomeren ja sen valuma-alueen tilaa.

Hankkeessa toteutetaan Ålönlahden valuma-alueella valuma-aluekartoitus, jonka perusteella alueelta tunnistetaan tärkeimmät toimenpidekohteet. Hankkeessa kartoitetaan myös Ålönlahden vesialueen mahdolliset kunnostustoimenpiteet. Toimenpidesuunnitelmassa toimenpide-ehdotukset priorisoidaan ja niille laaditaan kustannusarviot jatkorahoitushakua ajatellen. Hankkeen käytännön toimenpiteenä valuma-alueelle suunnitellaan ja toteutetaan kosteikko sekä lahdella toteutetaan sedimenttitutkimus lahden pohjasedimenttien tilan arvioimiseksi. Hankkeen aikana pyritään huoltamaan alueella aiemmin toiminnassa olleet ilmastuslaitteet sekä koekäyttää ilmastuslaitetta niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Hankkeen tuloksena Ålönlahdelle laaditaan yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma, jonka avulla Paraisten kaupunki ja Ålönlahden säätiö voivat hakea jatkorahoitusta toimenpiteitä varten. Hankkeen aikana Ålönlahden valuma-alueelle rakennetaan kosteikko, joka toimii monivaikutteisen kosteikon pilottikohteena.

Hanke tekee yhteistyötä Ruokohelmi II -hankkeen kanssa.

 

*******

Målet med Ålövikens pilotprojekt är att skapa en handlingsplan för att förbättra vattenkvaliteten och naturvärden i Ålöviken, och att göra Ålöviken och dess avrinningsområde som ett exempel på vattenskydd för att uppmuntra andra operatörer till att skydda Skärgårdshavet och dess avrinningsområde. Ålövikens pilotprojekt är en del av en större helhet som syftar till att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och dess avrinningsområde.

I projektet görs en kartläggning av Ålövikens avrinningsområde för att identifiera de viktigaste åtgärderna i området. Under projektet utreder man även möjliga restaureringsåtgärder i Ålövikens vattenområde. I handlingsplanen kommer vattenskyddsåtgärderna prioriteras och kostnadsuppskattning beräknas för möjlig tilläggsfinansiering. Som en praktisk åtgärd i projektet planeras och anläggs en våtmark i avrinningsområdet och sedimentstudier genomförs för att bedöma tillståndet i vikens bottensediment. Under projektets gång underhålls luftningssystem, som tidigare varit i bruk i området, och testas för att kartlägga luftningens effektivitet.

I projektet upprättas en detaljerad handlingsplan för Ålöviken. Med hjälp av detta kan Pargas stad och Stiftelsen för Ålöviken ansöka om ytterligare finansiering för vattenskyddssåtgärder. Under projektets gång anläggs i Ålövikens avrinningsområdet en våtmark vars syfte är att fungera som ett pilotprojekt för en mulfunktionell våtmark.

Projektet samarbetar med Ruokohelmi II -projektet.
 

Ålö_logot_fi_sv.jpg