Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.11.2023
Supported by Nature - nature based solution learning sites for a sustainable Baltic Sea

Supported by Nature - nature based solution learning sites for a sustainable Baltic Sea

Supported by Nature - nature based solution learning sites for a sustainable Baltic Sea hankkeessa pyritään lisäämään luontopohjaisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä merilukutaitoa* Itämeren biosfäärialueilla. Itämeren biosfäärialueilla on laajat verkostot ja mahdollisuuden kestävän kehityksen edistämiseen alueillaan, ja hankkeen tavoitteena on luoda biosfäärialueiden työn tueksi luontopohjaisten ratkaisujen esittelykohteita sekä lisätä alueiden tietopohjaa luontopohjaisista ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ihmiseen ja meriekosysteemiin.

Hankkeen aikana Itämeren biosfäärialueille rakennetaan luontopohjaisten ratkaisujen esittely- ja opetuskohteita. Hankkeessa keskitytään monivaikutteisiin kosteikoihin, rannikon merihabitaatteihin sekä vesistökunnostuksiin. Suomessa toiminta keskittyy Saaristomeren biosfäärialueelle, jossa hankkeen aikana keskitytään erityisesti monivaikutteisiin kosteikoihin sekä haukikosteikkoihin. Hankkeessa tavoitteena on pilotoida 1) tapoja kohteiden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri sidosryhmien kanssa (tekemällä oppiminen/ learning by doing) sekä 2) tapoja lisätä ymmärrystä luontopohjaisista ratkaisuista erilaisilla tapahtumilla esittely- ja opetuskohteissa.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Itämeren biosfäärialueet sekä biosfäärialueiden väestö. Hankkeen aikana Saaristomeren biosfäärialueelle toteutettavia kohteita voidaan hyödyntää laajemmin koko Saaristomeren vesiensuojelun esittely- ja opetuskohteina.

*Merilukutaidolla tarkoitetaan ihmisten ymmärrystä merestä ympäristönä, ja siitä miten meret vaikuttavat ihmisiin ja ihmiset meriin.

**********

Supported by Nature - nature based solution learning sites for a sustainable Baltic Sea

Projektet Supported by Nature - nature based solution learning sites for a sustainable Baltic Sea strävar till att öka förverkligandet av naturbaserade lösningar och havsmedvetenhet i Östersjöns biosfärområden. 

Biosfärområdena runt Östersjön har omfattande nätverk och möjligheter att främja hållbar utveckling i sina regioner. Projektets mål är att skapa lärplatser för presentation av naturbaserade lösningar och bidra till regionernas kunskapsbas om hur dessa lösningar påverkar människan och det marina ekosystemet, till stöd för arbetet i biosfärområdena.

Under projektets gång kommer demonstrations- och lärplatser för naturbaserade lösningar att förverkligas i Östersjöns biosfärområden. Projektet kommer att fokusera på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag. I Finland kommer verksamheten att koncentreras till Skärgårdshavets biosfärområde, där man under projektets gång särskilt fokuserar på mångfunktionella våtmarker och gäddvåtmarker. 

Syftet med projektet är att pilotera 1) sätt att genomföra platserna i samarbete med många olika intressenter (genom lärande/learning by doing) samt 2) sätt att öka förståelsen för naturbaserade lösningar genom olika evenemang på demonstrations- och lärplatser.
Projektets främsta målgrupp är befolkningen i biosfärområdena runt Östersjön. De naturbaserade lösningarna som genomförs i Skärgårdshavets biosfärområde kan under projektets gång användas i större utsträckning som demonstrations- och lärplatser för vattenvård i hela Skärgårdshavet. Projektet prioriterar att involvera speciellt studerande, för att ge dem praktisk kunskap och erfarenhet av naturbaserade lösningar.

*Med havsmedvetenhet avses människans förståelse av havet som en miljö och hur havet påverkar oss människor och hur vi människor påverkar havet.
 

Näyttökuva 2023-11-27 kello 9.25.55.png