Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.10.2020
Kuvataiteilija (AMK), animaatio

Kuvataiteilija (AMK), animaatio

Kuvataiteen koulutuksen animaation erikoistumisalan tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa toimia ammatillisesti kuvataiteen ja animaatioalan kentällä ja esittää julkisesti työnsä tuloksia. Valmistunut opiskelija tuntee alan ilmiöitä ja taiteen historiaa sekä tunnistaa taiteen eri suuntausten ja ilmiöiden välisiä suhteita. Hän kykenee tarkastelemaan omaa taiteellista toimintaansa suhteessa taiteen traditioon ja tuntee kuvataiteen kentän ja animaatioalan toimintatapoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Animaation opinnoissa kehitetään alan työtehtävissä ja taiteellisessa toiminnassa tarvittavia teknisiä perustaitoja ja se antaa valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen sekä yrittäjyyteen. Animaation erikoistumisalalla syvennytään animaatioon omana taiteenlajinaan ja ilmaisumuotonaan. Opiskelu sisältää 2D/3D- sekä stop motion -tekniikoita, tarinankerrontaa, visuaalista suunnittelua, digitaalisten työkalujen käyttöä, editointia ja äänityöskentelyä.

Animaation opinnoista valmistuneet kuvataiteilijat työskentelevät hyvin laaja-alaisesti kuvataiteen ja animaatioalan kentällä. He työskentelevät sekä itsenäisinä taiteilijoina ja elokuvan tekijöinä mediataiteen alalla että ohjaajina, animaattoreina, story artisteina ja visuaalisena suunnittelijoina av-alan tuotantoyhtiöissä, animaatiostudioissa ja mediataloissa. Sen lisäksi moni toimii kuvittajina ja sarjakuvataiteilijoina. Lisäksi oma yritys- tai osuuskuntamuotoinen toiminta on työllistänyt valmistuneita.

Kuvataiteen koulutuksen ja animaatio-opintojen sisältö

Kuvataiteen animaation koulutus antaa vankat perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan tai animaatioalan ammatteihin. Kuvataiteen osaamistavoitteet pohjautuvat kuvataiteilijan työssään tarvitsemiin tietoihin ja taitoihin. Animaation metodit ja teknologia tarjoavat lukuisia toteutus- ja sovellusmahdollisuuksia, joista opiskelija voi valita sopivimman ilmaisutavan. Kuvataiteen koulutuksessa korostetaan ammatillisen toiminnan ja työelämävalmiuksien kehittämistä opintojen alusta asti.

Kuvataiteen animaation erikoistumisalan opiskelu on käytännönläheistä, esimerkiksi alan tekniikoihin ja elokuvakerrontaan perehtymistä, taiteellisia projekteja, ammattialan käytänteiden harjoittelua. Ammattia vastaavissa oppimistehtävissä kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan erilaisia animaatioalan ja taiteen toimintatapoja. Animaation erikoistumisalalla on kuvataiteen yhteisten opintojaksojen lisäksi opintoja elokuvan erikoistumisalan kanssa.

Työharjoittelun aikana perehdytään animaatioalan tehtäviin oikeassa työympäristössä. Projektiopinnot harjaannuttavat kriittiseen ajatteluun, aloitekykyyn, luovuuteen, tiimityöskentelyyn ja verkostoitumiseen. Animaation projektiopinnot voivat olla omaehtoisia taiteellisia projekteja, työelämän toimeksiantoja tai tutkimus- ja kehittämishankkeiden työelämäprojekteja. Ryhmässä toimiminen ja projektien suunnitelmallinen toteuttaminen ovat olennainen osa koulutusta.

Käytännön työskentelyn rinnalla harjoitetaan katsomista ja kriittistä ajattelua teoriaopinnoissa. Opettajien kanssa käytävissä palautekeskusteluissa ja ryhmän yhteisissä kritiikki- ja seminaaritilaisuuksissa opiskelija analysoi ja arvioi oppimistaan ja työskentelynsä kehittymistä.

Kansainvälisyys on tärkeä osa kuvataiteen ja animaatioalan toimintakenttää. Opiskelijaa kannustetaan ja ohjataan osallistumaan ammatti- ja kielitaitoa laajentaviin kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin, työpajoihin, projekteihin tai vapaavalintaisiin opintoihin.

Kuvataiteen koulutuksella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Opintoihin voi sisältyä alueellisia ja kansainvälisiä projekteja, erilaisia työelämäprojekteja ja opiskelijan omaa taiteellista toimintaa oppilaitoksen ulkopuolella. Alueellisia ja kansallisia yhteistyökumppaneita ovat kuva- ja elokuvataiteen sekä animaatio- ja pelialan organisaatiot, yritykset, yhteisöt kuten Taiteen edistämiskeskus, Länsi-Suomen elokuvakomissio WFFC, Yleisradio, Finnanimation ry, Turun Anikistit ry, Animaatiokilta ry, Pyjama Films oy, Sun in Eye Production ja Twisted Films Oy.

Voit tutustua animaation ja elokuvan opiskelijoiden ja alumnien toimintaan  Elokuva- ja animaatiokoulutus Turussa Facebook-sivulla.