Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.5.2024
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Lisähaku 15.7.–29.7.2024

Hae koulutukseen lisähaussa 15.7.–29.7.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolussa ja tutustu myös valintakokeeseen.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -koulutus on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille musiikkialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää muusikon ja pedagogin ammattitaitoaan sekä laajentaa ansaintamahdollisuuksiaan. Koulutuksesta valmistunut henkilö pystyy vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin, hallitsee ajanmukaisia pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja ja toimintatapoja, kykenee toimimaan luovasti erilaisissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä kehittyy yrittäjänä ja oppilaitosten kehitysprosessien vetäjänä.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva musiikkialan Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. (Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.)

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, ja opetus tapahtuu osin kampuksella, osin videoyhteyden välityksellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Opinnoissa painotetaan yhteisöllisiä ja verkostoja hyödyntäviä työskentelytapoja. Verkostoissa toimiva musiikkialan ammattilainen on tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka pystyy osallistumaan myös taiteidenvälisiin sekä moniammatillisiin tiimeihin ja koordinoimaan niitä.

Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, jossa verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Turun AMK:n Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. 

Tavoitteena muusikkipedagogin taiteellinen, pedagoginen tai monialainen kehittyminen

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Opintosuunnitelma on joustava, ja lyhimmillään opinnot on mahdollista tehdä yhdessä vuodessa kokopäiväisenä opiskeluna. 

Koulutuksen tavoitteita voi lähestyä musiikkipedagogin taiteellista, pedagogista tai monialaista kehittämistä painottaen. Koulutuksen sisältö laaditaan opiskelijan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaiseksi koulutuksen oppimissuunnitelman antamissa raameissa. Opintojen tarkoituksena on rakentaa opiskelijalle välineitä oman asiantuntijuuden ja ammattiprofiilin kehittämiseen, opinnäytetyöhön liittyvän kehittämistyön toteuttamiseen sekä työhyvinvoinnin rakentamiseen. 

Opintojen rakenne:

Tulevaisuuden tekijät 10 op 

 • Tulevaisuuden toimintaympäristöt 5 op 
 • Musiikkipedagogin digitaidot hybridityössä 5 op 

Musiikkipedagogiikka 10 op 

 • Musiikkipedagogiikka 1, 5 op 
 • Musiikkipedagogiikka 2, 5 op 

Opinnäytetyö 30 op 

 • Kehittämistyön menetelmät ja suunnittelu 5 op      
 • Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 25 op 

Vapaasti valittavat opinnot 10 op 

Tutkinnon ydinosaaminen muodostuu kaikille yhteisistä opinnoista (Tulevaisuuden tekijät 10 op) sekä opiskelijan ammattiosaamista syventävistä opinnoista (Musiikkipedagogiikka 10 op). Musiikkipedagogiikka-moduulin sisältöjä voivat olla opinnäytetyön kehittämistehtävään sopien esimerkiksi

 • kamarimusiikkipedagogiikka, 
 • toimiminen äänenjohtajana tai konserttimestarina,
 • verkkopedagogiikka,
 • toimiminen muusikkona sairaala- ja hoivayhteisöissä
 • erikoistuminen verkkotyöskentelyyn esiintyjänä ja opettajana tai
 • oman yrityksen ja yrittäjäprofiilin rakentaminen.

Vapaasti valittavissa opinnoissa opiskelija laajentaa osaamistaan itselleen tarpeellisilla alueilla ja mielekkäillä tavoilla.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa opiskelijan ammattitaitoa hänen omista tarpeistaan lähtien tai vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö muotoutuu opiskelijan oppimissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta, pedagogisesta, toiminnallisesta sekä tutkivasta sisällöstä.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneet henkilöt voivat sijoittua laaja-alaisesti musiikkialan vaativiin opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille sekä voivat toimia yrittäjinä, myös kansainvälisesti. Kun pedagogiset opinnot on suoritettu, tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • musiikkioppilaitoksen, konservatorion tai ammattikorkeakoulun opettaja tai lehtori
 • musiikkioppilaitoksen tai konservatorion rehtori (lisäksi vaaditaan opetushallinnon opinnot tai tuntemus)
 • vapaan sivistystyön opettaja tai suunnittelijaopettaja
 • projektipäällikkö, koordinaattori tai yrittäjä
 • verkkopedagogi
 • verkkotyöskentelyyn erikoistunut esiintyvä taiteilija

Master of Culture and Arts, music pedagogue

Note: The official language of instruction is Finnish, but the studies can be conducted also in English. Because of the official language, all the instructions for applying as well as the application form is in Finnish. For further information, please contact Eero Linjama.

The training is intended for Bachelor graduates in music industry professionals who wish to develop their professionalism as well as expand their earning opportunities. A graduate of education is able to meet the needs of a changing working life, manages up-to-date pedagogical and technical solutions and practices, is able to work creatively in various working communities and networks, and develops as an entrepreneur and driver of development processes in educational institutions.  

The Master's Degree Programme in Music Pedagogue is part of Turku University of Applied Sciences (Turku UAS) Master School and its School of Professional Excellence. Turku UAS Master School brings together all Turku UAS' Masters' degree programmes in the fields of Business, Culture, Healthcare and Social Services, and Technology. It gives the students a great chance to create new networks with other experts beyond fields, both in Finland and globally.

Entry requirement to the Master's degree programme is a minimum of two years’ relevant work experience gained after a suitable higher education degree. (See the detailed eligibility criteria in Studyinfo.fi.)

Turku UAS Master School - flexible study opportunities in a multi-professional environment

At Turku UAS Master School you'll study a Master's degree in a flexible way. The studies can be completed while working full-time and from anywhere in Finland or abroad. There are, on average, contact lessons once a month that are organised online or at the campus. Otherwise students work mainly online. In addition to the individual assignments, group work based learning plays an important role in the studies.

Turku UAS Master School brings together all Master's students in the fields of Business, Culture, Healthcare and Social Services, and Technology. During the studies you can create new networks with other experts beyond fields of study. As a Turku UAS Master School student you'll also have access to Turku UAS' broad international network of higher education institutions that enables internationalisation during the studies as well. Turku UAS' Arts Academy has also its own international partners that the Art Academy's students can network with.

Contents of the degree programme

The scope of Master's degree programme in Music pedagogue is 60 credits (ECTS) and planned duration 1.5 years. The degree is composed of the Planning for the Future module (5 credits), advanced studies (15 credits), elective studies (10 credits) and the Master's thesis (30 credits). 

The purpose of these studies is to build tools for the student to develop their own expertise and professional profile, the implementation of the development work related to the thesis, and to enhance well-being at work. The objectives of education can be approached with an emphasis on artistic, pedagogical or multidisciplinary development of a musical pedagogue. 

The core objective of the studies is the development of the student's professional skills. The content of advanced studies may include: chamber music pedagogy, acting as voice director or concertmaster, online pedagogy, specialization in online work as performer and teacher, working as musician in health care settings, building company or profile as entrepreneur.

A key element in the programme is the development project for the thesis. which is related to the student's own creative ideas, customer projects or operations. The development work of the thesis is based on research and analysis and carried out using methodologies and tools relevant to the development task. The thesis also involves documentation and reporting about the development process. The thesis takes shape in accordance with the objectives of the student's learning plan from artistic, pedagogical, functional and research content. 

You create the future: Master School graduates are reformers of the working life

After graduating you've created new knowledge and reformed the working life with your Master's thesis. Your networks have expanded both in Finland and globally. You've also developed your expertise and got the tools to advance in your career. 

Graduates from Turku UAS Master School lead creative teams and processes as project managers, design directors or marketing designers. They will have the necessary knowledge and tools for developing creative concepts in customer-oriented advertising and media projects. The strong project management and online working skills provided by the programme will also be a major asset when seeking employment in various expert roles.

Graduates from the Master's degree programme in Music Pedagogue can be placed in a wide range of demanding teaching, leadership and development roles in the music industry, and can work as entrepreneurs, including internationally. Once pedagogical studies have been completed, assignment titles may include: 

 • teacher or lecturer at a music school 
 • conservatory teacher or lecturer 
 • rector of a music college or conservatory (in addition, studies or knowledge of the administration of education are required) 
 • Teacher or lecturer at a University of Applied Sciences 
 • teacher or coordinating teacher at free education 
 • project manager, coordinator or entrepreneur 
 • web pedagogue 
 • performing artist specializing in online work 

Basic information

 • Degree programme: Master's degree programme in music pedagogue
 • Applicants/study places: -/12 (year 2022)
 • Degree title: Master of Culture and Arts
 • Extent and duration of the degree programme: 60 ECTS credits / 1.5 years
 • School address: Linnankatu 54
 • Study location: Turku

See links to following information below:

Application form and more information at Studyinfo (Opintopolku) - only in Finnish

Information about student selection - only in Finnish

 

 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

 • lisähaku 15.7. - 29.7.2024 klo 15.00
 • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös