Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.11.2021
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -koulutus on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille musiikkialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää muusikon ja pedagogin ammattitaitoaan sekä laajentaa ansaintamahdollisuuksiaan. Koulutuksesta valmistunut henkilö pystyy vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin, hallitsee ajanmukaisia pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja ja toimintatapoja, kykenee toimimaan luovasti erilaisissa työyhteisöissä ja verkostoissa sekä kehittyy yrittäjänä ja oppilaitosten kehitysprosessien vetäjänä.

Koulutus on osa Turun AMK:n Master Schoolia ja sen Professional Excellence -polun koulutustarjontaa. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n Taideakatemia. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu musiikkipedagogi (AMK)- tai muusikko (AMK) -tutkinto, tai muu soveltuva korkeakoulu-, ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta alan työelämästä, yrittäjyydestä tai taiteellisesta työskentelystä tutkinnon valmistumisen jälkeen. Katso tarkemmat hakukelpoisuus- ja pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuussa. Opetus voi tapahtua joko kampuksella tai videoyhteyden välityksellä. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Musiikkipedagogin (ylempi AMK) opinnoissa painotetaan yhteisöllisiä verkostoja hyödyntäviä työskentelytapoja. Verkostoissa toimiva musiikkialan ammattilainen on tämän päivän työelämään orientoitunut aktiivinen toimija, joka pystyy osallistumaan myös taiteidenvälisiin sekä moniammatillisiin tiimeihin ja koordinoimaan niitä.

Yhteistyötä tehdään sekä eri taiteenalojen että muiden toimialojen kanssa ja Turun AMK:n Master School sekä Taideakatemia avaavat tähän runsaasti mahdollisuuksia. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Saat myös käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana.

Taideakatemia on monialainen ja monitaiteinen yhteisö, jossa verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on olennainen osa toimintaa. Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa toimitaan mahdollisimman paljon yhteistyössä myös Taideakatemian laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä opiskelijoiden omien verkostojen kanssa. 

Oma taiteilijaidentiteetti ja kehittäjäote vahvistuu ammatillisessa elämäkertaprosessissa

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 1,5 vuodessa. Opinnot koostuvat moduuleista Tulevaisuuden toimintaympäristöt (5 op), syventävät opinnot (15 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). 

Opintojen tarkoituksena on rakentaa opiskelijalle välineitä oman asiantuntijuuden ja ammattiprofiilin kehittämiseen, opinnäytetyöhön liittyvän kehittämistyön toteuttamiseen sekä työhyvinvoinnin rakentamiseen. Koulutuksen tavoitteita voi lähestyä musiikkipedagogin taiteellista, pedagogista tai monialaista kehittämistä painottaen.

Opintojen ydintavoitteena on opiskelijan ammatillisen erityisosaamisen kehittäminen: syventävien opintojen sisältöjä voivat olla esimerkiksi kamarimusiikkipedagogiikka, toimiminen äänenjohtajana tai konserttimestarina, verkkopedagogiikka, erikoistuminen verkkotyöskentelyyn esiintyjänä ja opettajana, oman yrityksen ja yrittäjäprofiilin rakentaminen.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö, joka on 30 opintopisteen laajuinen kehittämishanke. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan. Taideakatemian Master-tutkintojen opinnäytetöiden tavoitteena on kehittää kulttuurialan ammattikäytäntöjä ja vastata toimeksiantajan tai muun tahon tarpeeseen. Opinnäytetyö rakentuu kehittämistehtävän tavoitteiden mukaisesti taiteellisesta ja toiminnallisesta sekä tutkivasta sisällöstä.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistunut opiskelija on kehittänyt työelämää ja omaa asiantuntemustaan opinnäytetyönsä avulla, laajentanut verkostojaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen sekä oman asiantuntijuuden kehittämiseen edelleen.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -suorittaneet henkilöt voivat sijoittua laaja-alaisesti musiikkialan vaativiin opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille sekä voivat toimia yrittäjinä, myös kansainvälisesti. Kun pedagogiset opinnot on suoritettu, tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

  • musiikkioppilaitoksen opettaja tai lehtori
  • konservatorion opettaja tai lehtori
  • musiikkioppilaitoksen tai konservatorion rehtori (lisäksi vaaditaan opetushallinnon opinnot tai tuntemus)
  • ammattikorkeakoulun opettaja tai lehtori
  • vapaan sivistystyön opettaja tai suunnittelijaopettaja
  • projektipäällikkö, koordinaattori tai yrittäjä
  • verkkopedagogi
  • verkkotyöskentelyyn erikoistunut esiintyvä taiteilija

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on: 

  • kevään yhteishaku 16. - 30.3.2022

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista. 

Tutustu myös