Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2024
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, terveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto, terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen koulutuksen suorittanut tuntee terveyden edistämisen arvo- ja tietoperustan ja pystyy arvioimaan terveyden edistämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hän käyttää sujuvasti terveyden edistämisen menetelmiä ja osaa suunnitella, kehittää ja johtaa terveyden edistämistoimien toteutusta. Hän osaa myös arvioida omaa osaamistaan ja kykenee kehittämään omaa ammattitaitoaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin vastaten. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomen kielellä. Opintoja toteutetaan myös englannin kielellä ja englanninkielistä oppimateriaalia käyttäen. 

Terveyden edistäminen on osa Turun AMK:n Master Schoolia. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Turun AMK:n terveyden ja hyvinvoinnin sektori. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat. Koulutuksen aikana verkostoidut niin oman kuin muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolista opiskelijat valmistuvat oman alansa asiantuntija- ja johtotehtäviin, kehittäjiksi ja työelämän uudistajiksi. Master-tutkinto avaa ovia uudenlaiseen ammatilliseen urakehitykseen. Koulutus johtaa Master-tutkintoon eli ylempään AMK-tutkintoon, joka vastaa osaamistasoltaan yliopistossa suoritettavaa maisteritutkintoa ja antaa saman pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan. 

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa, ja se toteutuu osin kampuksella Turussa, osin etäyhteyden välityksellä. Kontaktiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä. Opintojen kokonaisuus vastaa työmäärältään päätoimista opiskelua (20 op lukukaudessa vastaa laskennallisesti 540 tuntia työtä). 

Master School tarjoaa joustavat opiskelumahdollisuudet moniammatillisessa yhteisössä

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet joustavasti työn ohessa. Opintojen kokonaisuus vastaa työmäärältään päätoimista opiskelua (20 op lukukaudessa vastaa laskennallisesti 540 tuntia työtä). Opiskelu on käytännönläheistä osaamisen rakentamista yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa opettajan johdolla. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa kampuksella tai verkko-opetuksena. Kontaktiopetus muodostuu ohjauksesta, ryhmätyöskentelystä, asiantuntijapuheenvuoroista ja seminaarityöskentelystä. Lisäksi opiskeluun sisältyy itsenäistä työskentelyä ja erilaisia ryhmä- ja projektitöitä sekä kehittämistehtäviä. 

 • Syksyllä 2024 alkavassa koulutuksessa (kevään yhteishaku) kontaktiopetus toteutuu kokonaan verkko-opintoina

Moniammatillisuus näkyy vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Opiskelu tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan osa-alueiden ammattilaisista. Turun AMK:n Master Schoolin opiskelijana verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Master School kokoaa yhteen tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan YAMK-opiskelijat.

Lisäksi saat käyttöösi Turun AMK:n kansainvälisen maisteritason korkeakouluverkoston, joka mahdollistaa kansainvälistymisen opintojen aikana. Kansainvälinen Master Schoolin viikko on osa opintoja. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englanniksi.

Terveyden edistämisen opinnot - kohti tulevaisuuden asiantuntijaosaamista

Koulutuksen kokonaisuus on 90 op.  Opintojen rakenne muodostuu seuraavasti:  

 • Ydinosaaminen 40 op  
 • Laajentava osaaminen 20 op  
 • Opinnäytetyö 30 op 

Ydinosaamisen opinnot koostuvat 5 opintopisteen opintojaksoista (5 op vastaa laskennallisesti 135 tuntia työtä). Ydinosaaminen sisältää kaikille yhteiset opinnoit ja syventävät Terveyden edistämisen opinnot. Laajentava osaaminen sisältää vapaasti valittavia opintoja. Syventävät opinnot tukevat vaativan asiantuntijaosaamisen kehittymistä sekä opinnäytetyön tekemistä. Opinnäytetyö toteutuu pääsääntöisesti projektina ja on työelämän käytäntöjä kehittävä. 
 
Opinnäytetyö on 30 op:n laajuinen kokonaisuus, jossa ratkaistaan työelämään liittyvä ajankohtainen asia tai ongelma. Opinnäytetyön aihe voi liittyä esimerkiksi uuden tuotteen, palvelun tai prosessin kehittämiseen. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tai Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa (TKI) toimeksiantona. Aiheen voit hankkia myös erilaisista ammatillisista verkostoista, kolmannelta sektorilta, hyvinvointialueilta tai kansallisista tutkimuslaitoksista. Opinnäytetyö tehdään yksilö- tai parityönä. Opinnäytetyön toteuttaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö toteutetaan kolmikantamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa yhteistyötä opiskelijan, opinnäytetyön ohjaajan ja työelämämentorin välillä koko koulutuksen ajan. Ohjaus toteutuu pääsääntöisesti ryhmäohjauksena opinnäytetyön ohjaajan kanssa sovittavilla tavoilla.

Sinä luot tulevaisuutta: Master Schoolista valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia

Turun AMK:n Master Schoolista valmistuttuasi olet kehittänyt työelämää opinnäytetyösi avulla, laajentanut verkostojasi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja saanut työkalut omalla työuralla etenemiseen ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen. 

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä vaativissa asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä projekteissa, sekä toimia erilaisissa terveys- ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävissä. Työtehtäviä voivat olla erilaiset vaativat asiantuntija- sekä kehittämistehtävät erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksityisellä ja julkisella sektorilla tai järjestöissä. 

Master-tutkinto avaa monia mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja jokaisen opiskelijan urapolku on erilainen. Tutustu opiskelijoiden ja alumniemme tarinoihin:

Tutkintonimike

Koulutuksesta valmistut sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-tutkintoon, ja tutkintonimikkeesi on esimerkiksi "sairaanhoitaja (ylempi AMK)".  Tutkintonimike on pääsääntöisesti aikaisempi sosiaali- ja terveysalan tutkintonimikkeesi. Jos Turun AMK:lla ei ole tutkinnonanto-oikeutta aikaisempaan tutkintoosi, voit valita tutkintonimikkeesi seuraavien joukosta: 

 • Bioanalyytikko (ylempi AMK)
 • Ensihoitaja (ylempi AMK)
 • Fysioterapeutti (ylempi AMK)
 • Hammasteknikko (ylempi AMK)
 • Kätilö (ylempi AMK)
 • Röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 • Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 • Sosionomi (ylempi AMK)
 • Suuhygienisti (ylempi AMK)
 • Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 • Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkintonimikkeet eivät vaikuta hakukelpoisuuteen, eli voit hakea koulutukseen myös muilla kuin yllä listatuilla tutkinnoilla. Tarkemman kuvauksen hakukelpoisuudesta löydät Opintopolusta.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

 • kesän polkuopintohaku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä)

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.
 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

 • syksyn yhteishaku 28.8.–11.9.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.

Tutustu myös

Saitko opiskelupaikan koulutukseen?

Uusien opiskelijoiden ohjeista löydät mm. ohjeet opintojen aloitukseen, digistartin sekä koulutuksen aloituskirjeen. Aloituskirjeessä on kerrottu koulutuksen lähiopetuspäivät. Uusien opiskelijoiden ohjeet julkaistaan viimeistään siihen mennessä, kun kaikki opiskelijavalintojen tulokset on julkaistu.

Huomaathan, että yhteishaussa valituille sekä polkuopintohin valituille on eri ohjeet: