Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.1.2024
Unihoitaja

Unihoitaja

Kouluttaudu uniohjaajaksi ja/tai edistyneen tason CBT-I unettomuusterapeutiksi!

Unettomuuden Käypä hoito suositusten mukaisesti unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa (CBT-I, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia), jonka hoito-ohjelmat soveltuvat pääasiallisesti perusterveydenhuoltoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitetussa koulutuksessa syvennytään unettomuuden lääkkeettömän hoidon yksilö- ja ryhmämuotoiseen asiakastyöskentelyyn selkeän hoitomallin kautta. Unettomuuden lääkkeettömän hoidon malli toteutetaan ohjauksen ja työkirjatyöskentelyn avulla. Unihoitaja-koulutuksessa osaamisen kehittämisen lähtökohtana on omakohtainen kokemus mallista, eräänlainen kuljettu polku, jota voidaan lähteä asiakastyöskentelyssä kulkemaan uudelleen.

Kevään 2024 toteutus: 29.2.-21.5.2024 (koulutus toteutuu!)

Kenelle

Unihoitajakoulutus on suunnattu terveydenhuollossa työskenteleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille, geronomeille, sosionomeille, bioanalyytikoille ja lähihoitajille*, jotka kohtaavat työssään unihäiriöistä tai unettomuudesta kärsiviä asiakkaita. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa työkokemusta unihäiriöiden parista.

*Lähihoitajat voivat suorittaa koko koulutuksen, mutta tällä hetkellä he voivat hakea vain uniohjaajan pätevyyttä SUS:lta.

Koulutuksen rakenne

Unihoitajakoulutus etenee kaksivaiheisesti:

Ensimmäinen vaihe on Uniohjaaja-koulutus* (2 op) joka antaa valmiudet toteuttaa uniohjausta yksilö-, ryhmä- tai nettipohjaisina kokonaisuuksina 1–3 käynnin interventioina. 

Toisessa koulutusvaiheessa on CBT-I unettomuusterapeutti -koulutus* (3 op), johon osallistumisen edellytyksenä on suoritettu ensimmäisen vaiheen koulutus. Toisen vaiheen koulutuksessa syvennetään ensimmäisen vaiheen teoriaosaamista asiakkaan/ryhmän kanssa toteutettavan ohjauksen avulla. Koulutus antaa valmiuden toteuttaa vaativampaa edistyneen tason CBT-I unettomuusterapeutin manualisoitua hoitokokonaisuutta. 

*Tarkemmat tiedoit vaiheista (sisällöt, aikataulut ja hinnat) löytyvät, kun skrollaat sivua alemmas.

Toteutukseemme on kolme erilaista osallistumismahdollisuutta, voit suorittaa:

1) vain Uniohjaaja-koulutuksen 2 op, tai

2) koko Unihoitaja-koulutuksen (1+2 vaihe, yhteensä 5 op) tai

3) vain CBT-I unettomuusterapeutti-koulutuksen 3 op (edellyttäen, että osallistujalla on Uniohjaaja-koulutus tai vastaava koulutus jo aiemmin suoritettuna).

Koulutuksemme täyttää kansainvälisen ESRS:n (European Sleep Research Society) asettamien kriteerien mukaisen SUS:n (Suomen Unitutkimusseuran) uniohjaajan (taso 1) ja CBT-I unettomuusterapeutin (taso 2) pätevyysvaatimukset. Koulutukset antavat mahdollisuuden hakea SUS:n perustason uniohjaajan ja edistyneen tason CBT-I unettomuusterapeutin pätevyyttä. Lisätietoa unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutuksen tasoista ja kriteereistä:   SUS CBT-I koulutukset ja hoidon porrastus Suomessa .

Ajankohta

Kevään 2024 toteutus:

  • Vaihe 1. Uniohjaaja 2 op 29.2.-21.3.2024
  • Vaihe 2. CBT-I unettomuusterapeutti 3 op  26.3.-21.5.2024
  • Unihoitaja -koulutuskokonaisuus 5 op (vaihteet 1+2) 29.2.-21.5.2024

Vaihe 1. Uniohjaaja-koulutus 2 op

Uniohjaaja-koulutus (2 op) sisältää teoriatietoa unesta, nukkumisesta, unihäiriöistä ja ohjeissairauksista sekä perehtymistä unettomuuden arviointi- ja lääkkeettömiin hoitomenetelmiin. Ensimmäinen koulutusvaihe antaa valmiuden toteuttaa uniohjausta yksilö-, ryhmä- tai nettipohjaisina kokonaisuuksina 1–3 käynnin interventioina perusterveydenhuollossa. 

Ajankohta
29.2.-21.3.2024 

Sisältö ja toteutus

Ensimmäisen vaiheen koulutus sisältää:

TIETOA
•    Unen ja nukkumisen säätely
•    Unen häiriintymisen ja sen vaikutukset
•    Unen vaikutus työ- ja toimintakykyyn sekä vuorotyön erityispiirteet
•    Unihäiriöiden tunnistaminen, yleisimmät tutkimukset ja hoidon mahdollisuudet
•    Perustiedot keskeisistä oheissairauksista ja niiden seulonnasta 

TAITOA
•    Unettomuuden arviointi- ja hoitomenetelmät 
•    Unettomuuden lääkkeettömän hoidon perusteet ja taustatekijät
•    Unettomuuden lääkehoidon vaikutukset lääkkeettömiin hoitoihin ja lääkehoidon lopettaminen
•    Psykoedukaatio, unen huolto ja rentoutumisen menetelmät
•    Perustietoa vuoteessa olon rajoittamisesta, uniärsykkeen hallinnasta ja huolihetkiharjoituksesta sekä muista unettomuuden behavioraalisista ja kognitiivisista hoitomenetelmistä

Koulutus on laajuudeltaan 2 opintopistettä sisältäen kontaktiopetusta, työkirjatyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä oppimistehtävien avulla sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Kontaktiopetuspäivät toteutetaan reaaliaikaisella etäyhteydellä ja ne mukailevat unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallia sekä asiakastyöskentelyn perustana olevaa unityökirjatyöskentelyä. Erilaiset oppimistehtävät integroituvat käytännön työhön. 

Kontaktiopetus (reaaliaikaisella etäyhteydellä)
Koulutukseen sisältyy yhteensä neljä (4 x 4h) teoriapainotteista kontaktiopetuskertaa: 

29.2., 7.3., 14.3. ja 21.3.2024 klo 12.00-16.00

Huomioithan, että koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista. Yksi (1) poissaolokerta on korvattavissa korvaavalla tehtävällä.

Hinta

Uniohjaaja-koulutus (2 op): 410€ + alv 24% (yhteensä 508,40€).

Vaihe 2. Edistyneen tason CBT-I unettomuusterapeutti -koulutus 3 op

CBT-I unettomuusterapeutti -koulutuksessa (3 op) syvennetään ensimmäisen vaiheen teoriaosaamista asiakkaan/ryhmän kanssa toteutettavan ohjauksen avulla. Yksilö- tai ryhmäohjaus toteutetaan 4–6 käyntikertana työkirjatyöskentelyyn perustuen ja koulutuksessa vahvistetaan ohjaajana kehittymistä työnohjauksellisin menetelmin. Toinen koulutusvaihe antaa valmiuden toteuttaa vaativampaa edistyneen tason CBT-I unettomuusterapeutin manualisoitua hoitokokonaisuutta. 

Ajankohta 

Unihoitaja -kokonaisuuteen osallistuvat: 9.4.-21.5.2024

Vain CBT-I osioon osallistuvat: 26.3.-21.5.2024

Sisältö ja toteutus
Toisen vaiheen koulutus sisältää:

KLIINISTÄ TYÖNOHJAUSTA
•    Unettomuuden lääkkeettömän hoidon asiakaslähtöinen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi unityökirjatyöskentelyyn perustuen
•    Työnohjauksen menetelmien avulla toteutetut kontaktiopetukset
•    Psykoedukaation, unen huollon ja rentoutumisen menetelmien vahvistaminen
•    Syventävää tietoa vuoteessa olon rajoittamisesta, uniärsykkeen hallinnasta ja huolihetkiharjoituksesta sekä muista unettomuuden behavioraalisista ja kognitiivisista hoitomenetelmistä
•    Psykoterapeuttisen vaikuttamisen ja motivoivan työskentelyn perusteet
•    Kirjallinen raportti hoidon toteutuksesta

Koulutus on laajuudeltaan 3 opintopistettä sisältäen kontaktiopetusta, työkirjatyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä käytännön työhön integroituvien oppimistehtävien avulla. Koulutuksen aikana osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omassa työssään käytännön ohjauksen (yksilö- tai ryhmätoteutuksena) unettomuuden lääkkeettömän hoidon mallin ja unityökirjan mukaisesti. Käytännön toteutusta tuetaan ja vahvistetaan neljällä ohjaukseen keskittyvällä kontaktiopetuskerralla. Kontaktiopetus toteutetaan reaaliaikaisella etäyhteydellä.

Kontaktiopetus (reaaliaikaisella etäyhteydellä)
Koulutukseen sisältyy yhteensä 4-5 kontaktiopetuskertaa riippuen siitä käytkö koko Unihoitaja -koulutuskokonaisuutta vai osallistutko vain tähän CBT-I Unettomuusterapeutti -osioon.

Kaikilla on neljä kertaa (4 x 2h) kliinistä työnohjausta. Vain CBT-I Unettomuusterapeutti -osioon osallistuvilla on ennen työnohjauskertoja perehdytys unikoulumalliin. Huomioithan, että koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää kontaktiopetukseen osallistumista. Yksi (1) poissaolokerta on korvattavissa korvaavalla tehtävällä.

Koko Unihoitaja -kokonaisuuteen osallistuvat: 

  • Työnohjaukset: 9.4., 16.4., 23.4. ja 7.5.2024 klo12.00-14.00

Vain CBT-I Unettomuusterapeutti -osioon osallistuvat:

  • Perehdytys unikoulumalliin 26.3.2024 klo12.00-16.00, työnohjaukset: 9.4., 16.4., 23.4. ja 7.5.2024 klo12.00-14.00

Huomioitavaa
Opiskelija toteuttaa koulutuksen aikana omassa työssään uniohjauksen yksilö- tai ryhmätoteutuksena. Opiskelijan tulee aloittaa uniohjauksen yksilö- tai ryhmätoteutus jo ennen työnohjauksen alkamista. Mikäli opiskelijalla ei ole ohjausta käynnissä, suorittaa hän työnohjaukset kuunteluoppilaana ja hyväksyy näiltä osin puutteet SUS:n CBT-I unettomuusterapeutin kriteereihin (pätevyyden hakeminen ei ole mahdollista). 

Hinta

CBT-I unettomuusterapeutti -koulutus (3 op): 690€ + alv 24% (yhteensä 855,60€).

Koko Unihoitaja-koulutuskokonaisuus (Uniohjaaja 2 op + CBT-I unettomuusterapeutti 3 op): 1100€ + alv 24% (yhteensä 1364€). 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Koulutuksesta sanottua

Koulutuksen suorittaneiden kommentteja:
”Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta unettomuuden hoidosta, eikä ryhmätyöskentelystä, mutta tämän selkeän mallin avulla uskallan kyllä lähteä potilaan kanssa työskentelemään.”

”Hyvä, että koulutuksessa on itse saanut suorittaa unityökirjaa, osaa nyt paremmin asennoitua potilaan asemaan ja tukea kriittisissä kohdissa.”

”Tehtävien tekeminen auttoi oppimaan. Välitehtävät aktivoivat tekemään ja oppimaan näitä asioita. Tärkeää, ettei vaan tule ja istu passiivisena ja lähde pois, vaan joutuu tehtävien kautta miettimään asioita.”

”Keskustelu- ja vuorovaikutus oli kiinnostavaa, opin paljon työnohjauksista.”

”Hoitomallin toteuttaminen omassa työssä oli helpompaa työkirjatyöskentelyn ja koulutuksessa suunnitellun mallin jalkauttamisen avulla.
 

Konsultointia toiminnan käynnistämiseen

Koulutuksen perustana oleva selkeä työkirjatyöskentelyn avulla toteutettava unettomuuden hoitomalli on sellaisenaan suoraan implementoitavissa organisaatioon. Tästä huolimatta hoitomallin käyttöönotto on osoittautunut haastavaksi, jolloin tarvitaan tukea käyttöönoton koordinoinnissa ja toimintamallin käynnistämisessä. Olemme olleet mukana suunnittelemassa ja tukemassa VSSHP:n perusterveydenhuollon ja yksityisen lääkäriaseman unihoitajavastaanottojen kehittämistä.

Tarjoamme yksilöllistä konsultointia kaiken kokoisiin organisaatioihin. Ota yhteyttä koulutuspalveluihimme ja lähdetään yhdessä kehittämään tarpeidenne mukaista unettomuuden hoitoa. 

Lue lisää

Kouluttaja Kati Lahtisen artikkeli  Laadukas unettomuuden hoito on muutakin kuin lääkehoito  (Turku AMK Talk 10.12.2019)

Artikkeli Varsinais-Suomi kehityksen etujoukoissa - lääkkeettömän unenhoidon malli käyttöön kaikissa terveyskeskuksissa (V-S Sote -hankkeet www-sivut 28.4.2021)