Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2023

Vuosikertomus 2021

Toiminta jatkui pandemian varjossa

Vuotta 2021 määritteli pitkälti edelleen COVID19-pandemian varjossa eläminen. Keväällä näytti jo siltä, että yhteiskuntamme voisi avautua, mutta seuraava aalto syksyllä pyyhkäisi toiminnan taas etämoodiin. 

Pandemian negatiiviset vaikutukset näkyivät Turun ammattikorkeakoulussa kaikkein pahimmin sosiaali- ja terveysalan valmistumisten hidastumisena. Tutkintoihin olennaisesti liittyvien harjoitteluiden järjestäminen jatkuvassa erikoistilanteessa oheni aiempaa tiukemmaksi pullonkaulaksi, joka vaikeutti opintojen etenemistä. Pandemiaan liittymättömänä heikentymisenä vuoteen osui tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoisen rahoituksen lasku positiivisen rakennemuutoksen rahoitusten loputtua. Samalla kuitenkin TKI-toiminnan kunnianhimotaso nousi entisestään, kuten tässäkin julkaisussa esiteltävistä tapauksista voi huomata.

Positiivisella puolella tuottamiemme ylempien ammattikorkeakoulututkintojen sekä jatkuvan oppimisen opintopisteidemme määrä kasvoi entisestään hyvää vauhtia. Niiden kautta saimme tuotettua Varsinais-Suomeen paljon uutta osaamista aiempaa laajemman opiskelijajoukon kautta. Osaamistarve näyttikin alueellamme olevan kriittisen suuri, koska Turun ammattikorkeakoulu oli vuonna 2021 kansallisessa kolmen kärjessä työllisten ammattilaisten tuottamisessa.

Pandemian sivutuotteena vuodesta 2021 muodostui pedagogisen kehityksen oppimislaboratorio. Käyttämämme innovaatiopedagogiikka perustui aiemmin vahvasti pienryhmissä tapahtuvaan läsnäopiskeluun, mutta etätyön korostuminen kannusti meitä viemään sitä aiempaa digitaalisempaan ympäristöön. Uskon, että pystymme tämän kehityksen avulla vastaamaan jatkossa aiempaakin paremmin oppijoiden toiveista lähteviin joustavuustarpeisiin.

Haastavasta ympäristöstä huolimatta on ollut ilo syventää yhteistyötä alueemme työelämän ja muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Yhdessä olemme rakentaneet maakunnastamme aiempaakin vahvemman kansallisen veturin, joka on näyttämässä positiivista suuntaa koko Suomelle.

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja

Työelämäyhteistyö ja kumppanuudet

Vahvistamme yhteistyötä työelämäkumppaniemme kanssa

Turun ammattikorkeakoululla on pitkä kokemus verkostomaisesta yhteistyöstä varsinaissuomalaisten yritysten ja alueen muiden korkeakoulujen kanssa. Yhteistyöalustana toimivat mm. Teknologia-, Terveys- ja Kulttuurikampus sekä lukuisat yhteiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Strategiset kumppanimme kehittävät kanssamme koulutusta ja vahvistavat alueellista vetovoimaa. 

Vuonna 2021 kehitimme ja syvensimme yhteistyötä työelämäkumppaniemme kanssa: 

Turun ammattikorkeakoulun työelämäkumppanuus tarjoaa yrityksille ja organisaatiolle esimerkiksi etualapaikan opiskelijoiden rekrytointiin ja alan uusimpiin virtauksiin. Lue lisää työelämäkumppaneista www-sivuiltamme: www.turkuamk.fi/kumppanit.

Kestävä kehitys

Olemme matkalla kestävän kehityksen korkeakouluksi

Jatkoimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmamme toteuttamista. Rakennamme tietä kestävämpään tulevaisuuteen kasvattamalla opetuksen ja hanketoiminnan vaikuttavuutta, kädenjälkeä, sekä pienentämällä omasta toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Lue lisää aiheesta uutisartikkelista "Suurella kädellä ja kepeällä jalalla kohti ilmastopositiivisuutta" ja www-sivuillamme: www.turkuamk.fi/vastuullisuus.

Esimerkkejä toiminnasta vuonna 2021:

  • Vahvistimme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden roolia kaikissa oppimissuunnitelmissamme.
  • Olimme mukana 35 Turun kaupungin ilmasto-ohjelmaan liittyvässä tutkimus- kehitys- ja innovaatioprojektissa
  • Sisällytimme kestävän kehityksen opintojakson työntekijöiden perehdytykseen vuodesta 2021 lähtien.
  • Järjestimme kasvisruokaviikon suurimmalla kampuksellamme. 

Toimintamme avainlukuja

todistus@4x.png

1651 AMK-tutkintoa
337 YAMK-tutkintoa

opetus4x.png

Jatkuvan oppimisen volyymistamme 79 % tulee avoimesta AMK:sta 

kuningasidea@4x.png

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus 12 prosenttia kokonaistuloista

mikroskooppi4x.png

204 projektia, 917 julkaisua

talous4x.png

Tilikauden tulos 1 523 139 euroa

talous_14x.png

Omavaraisuusaste 64 %

Asiantuntijoidemme puheenvuorot koulutuksesta ja tutkimuksesta

Johtava asiantuntija Marjo Joshi kertoo artikkelissaan miten Turun AMK:ssa reagoitiin hybridiopetuksen haasteisiin ja analysoi opetuksen tulevia kehityskulkuja. 

Projektitoimiston päällikkö Kaisa Adair vetää artikkelissaan yhteen Turun AMK:n vuotta 2021 tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa ja luotaa alkanutta EU-ohjelmakautta. 

Talous ja tunnusluvut

Talous pysyi vakaana

Vuonna 2021 talous pysyi vakaana. Strategiarahan sisältävä valtionosuus nousi edellisen vuoden 54,61 milj. eurosta 57,47 milj. euroon, johon sisältyy myös strategiarahoituksen ohjelmarahoitusta 782 000 euroa. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 1 523 138,59 euroa, kun budjetoitu tulos oli 16 372 euroa.

Mittavaa positiivista tulosta selittää pääasiassa poikkeuksellinen, neljälle vuodelle kuuluvan aloituspaikkarahoituksen tuloutus maksuvuodelle. Ministeriön ohjeen mukaan 2021 maksettua 1,347 milj. euroa ei tullut poikkeuksellisesti jaksottaa koulutusvuosille, kuten aikaisemmat aloituspaikkarahoitukset, vaan summa tuli ministeriön ohjaamana tulouttaa maksuvuodelle. Ilman em. erääkin tulos ylittää budjetoidun 159 766 eurolla.

Kokonaistulot 76,81 milj. euroa (ed. vuosi 72,46 milj. euroa) alittavat budjetoidun tulostavoitteen 77,36 milj. euroa, mutta vastaavasti vuoden 2021 kokonaismenot, yhteensä 75,29 milj. euroa (ed. vuosi 72,79 milj. euroa) alittavat niin ikään budjetoidut menot 77,34 milj. euroa. Tulostason nousu edellisestä vuodesta on seurausta kasvaneesta OKM-rahoituksesta sekä rahoitustuottojen lisääntymisestä.

TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä laski

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoisen rahoituksen määrä laski ennakoidusti edellisen ennätysvuoden 11,25 milj. eurosta 9,2 milj. euroon eli 12 prosenttiin kokonaistuloista (16 % vuonna 2020) mm. kahden suuren tekniikan alalle kohdistuneen monivuotisen rahoituskokonaisuuden päätyttyä. Turun ammattikorkeakoulun projektien omarahoitusosuus tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaistaloudesta oli 2,33 milj. euroa eli 20,2 %. TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli näin ollen 11,53 milj. euroa (ed. vuosi 14,44 milj. euroa). 

Vuonna 2022 ulkoisen rahoituksen odotetaan jälleen kääntyvän nousuun useiden kooltaan merkittävien jo myönnettyjen rahoituspäätösten myötä. TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on edelleen yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.

Ammattikorkeakoulun tulos kasvoi

Palvelu- ja TKI-liiketoiminnan volyymi laski, mutta tulos nousi odotetusti edellisestä vuodesta. Vuoden 2021 liikevaihto oli 1,9 milj. euroa (2,21 milj. euroa vuonna 2020), josta syntyi tulosta ennen yleiskustannusten vyörytystä ja veroja 0,83 milj. euroa (0,39 milj. euroa vuonna 2020). Tulokseksi kaikkien kulujen jälkeen jäi 240 343 euroa. Elinkeinotoiminnan tulos, joka sisältää lisäksi verolliset vuokratuotot, oli 574 830 euroa.

Suurimpina menoerinä henkilöstö- ja toimitilakustannukset

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 47,47 milj. euroa (ed. vuosi 45,25 milj. euroa), mikä on 63,1 % menoista. Toimitilakustannukset ovat toiseksi suurin menoerä. Mittavat, jo vuonna 2017–2018 alkaneet toimitilaparantamiseen tähtäävät kaluste-, kone- ja laitehankinnat ja toimintojen uudistaminen sekä elokuussa 2020 käyttöön otetun EduCityn palvelusopimukset ja kalustaminen ovat luonnollisesti näkyneet neljän vuoden ajan sekä taseen kaluston, että tulosvaikutteisten poistojen sekä kiinteistökulujen määrän hallittuna lisääntymisenä. Vuoden 2021 kiinteistökulujen netto vuokratuloilla vähennettynä oli 14,59 milj. euroa (ed. vuosi 13,53 milj. euroa), mikä on 19,4 % yhtiön menoista.

Joukkovelkakirjalainoja sisältävän, alun perin pääomaltaan 4 milj. euron lahjoitusvaroin hankitun sijoitussalkun korkotuotto oli 102 343 euroa. Tilikauden aikana sijoitussalkku on pienentynyt saatujen takaisinmaksujen myötä lähes 318 000 eurolla. Takaisinmaksujen lisäksi salkun kokoon on vaikuttanut tulosvaikutteisesti kirjattu markkina-arvonnousu 7 400 euroa. Salkun tilinpäätöspäivän markkina-arvo (= kirjanpitoarvo) oli 3,615 milj. euroa. Sijoitustoiminnan tuotto on 2,8 %.

AMK teki 2,5 milj. euron lisäsijoituksen Turun teknologiakiinteistöt Oy:n (TTK Oy) osakeannissa keväällä 2021. Sijoitus kasvoi näin ollen 20,5 milj. euroon. Emission jälkeen AMK omistaa 15 450 587 TTK Oy:n osaketta, mikä tuottaa 9,46 %:n omistuksen yhtiöön. Osinkotulot TTK Oy:ltä olivat 532 000 euroa, eli 2,96 prosenttia emissiota edeltävälle 18 milj. euron sijoitukselle. 

Varallisuusasema pysyi vakaana

Turun ammattikorkeakoulun taloudellista tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena. Myös ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa mm. edelleenkin erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 63,71 % (ed. vuosi 66,13 %). Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun vuoden 2021 talous pysyi kiitettävästi suunnitellun mukaisena. 
Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 5 000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. (Osakassopimus 17.9.2014; Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, §5)

Tutkintomäärä (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n tutkintomäärät 2021

Taloudelliset tunnusluvut (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n taloudellisia tunnuslukuja 2021

Tuloslaskelma (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n tuloslaskelma 2021

Rahoituslaskelma (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n rahoituslaskelma 2021

Tase (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Turun AMK:n tase 2021

Vuosikertomukset

Tutustu aiempien vuosien vuosikertomuksiin.