Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.5.2020

Turun ammattikorkeakoulun vuosikertomus 2019

Katso video Liikuntalaboratorion palveluista

 

Osa vuosikertomuksesta on julkaistu Talk-verkkolehtemme artikkeleina:

 

Muut osuudet vuosikertomuksesta löydät tästä alta klikkaamalla haluamasi osiot auki kohdasta "Näytä lisää".

 

Tutkimuksella ja innovaatioilla positiivisia ilmastovaikutuksia

Olemme ympäristövastuullinen ja ympäristöasiat tiedostava korkeakoulu, jolla on halua ja kykyä taistella negatiivista ilmastonmuutosta vastaan. Vuoden 2019 aikana hankkeiden toteutuksissa ja tuloksissa ovat aiempaa vahvemmin korostuneet ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvät tavoitteet.

Turun ammattikorkeakoulu tukee toiminnallaan Turun kaupungin ilmastosuunnitelman 2029  tavoitteita ja toimenpiteitä. Erityinen vastuurooli ammattikorkeakoululla on suunnitelmassa kuvattujen sopeutumistoimenpiteiden tukemisessa ilmastotiedon lisäämisen ja sopeutumishankkeiden avulla. Lisäksi Osallistumme TKI-toiminnassamme aktiivisesti vesien hallinnan ja rakentamisen, ekosysteemien turvaamisen sekä yhteisöllisyyden tukemisen kokonaisuuksiin. (Turun ammattikorkeakoulun ilmasto-ohjelma 2019–2029.)

Monet tutkimusryhmistämme ovat tarttuneet ympäristönsuojelun haasteisiin ja etsivät uusia innovatiivisia ratkaisuja mm. vähähiiliseen liikkumiseen, lämmön talteenottoon ja uusiokäyttöön, vesistöjen suojeluun ja kiertotalouteen. Tästä Talk-artikkelista saat lisätietoa näistä: 

Turun ammattikorkeakoulu ilmastotalkoissa: TKI-hankkeissa pureudutaan energiamurrokseen, kiertotalouteen, hulevesiin ja kestävään liikkumiseen

Vesistöjen epäpuhtauksia vähentämässä

Vesi ja vesistöt ovat merkittävä osa ympäristöämme. Ihmisen aiheuttamat suorat ja epäsuorat vaikutukset vesistöihin ovat moninaisia ja johtuvat mm. kaupungistumisesta, maanviljelystä, teollisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Kehitämme, testaamme ja toteutamme ratkaisuja vesistöjen ja niihin kytkeytyvien ekosysteemien suojelemiseen.

Tutkimuksen avulla tunnistetaan ravinnepäästöjen ja haitallisten kemikaalien lähteitä ja kehitetään mm. maatalouden ja hulevesien päästöjen vähentämiseen teknisiä ratkaisuja, ohjeistuksia ja käytäntöjä, joilla on suora positiivinen vaikutus veden laatuun ja ympäröivään ekosysteemiin. Kehittämistyötä tehdään yhdessä julkisten toimijoiden, yritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Käytännön kehittämistyön ohella olemme aktiivinen toimija kansainvälisissä verkostoissa ja käymme aktiivista dialogia vesiensuojelun säätelyn ja rahoituksen edistämiseksi. Viime aikoina tutkimustyö on johtanut mm. uusiin ohjeistuksiin kaupunkien rakennustyömaiden vesienhallinnassa ja uusien merensuojelualueiden perustamiseen pyöriäisen suojelun edistämiseksi.

Tutustu vesi- ja ympäristötutkimuksen hankkeisiin:

CEWP Water and Urbanisation – China-EU Cooperation on Sponge Cities
HEAWATER
NonHazCity
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona
Vedenlaadun automaatioseuranta Saaristomerellä

Kiertotaloudesta liiketoimintaa ja ammattiosaamista

Kiertotalouden kehittämishankkeissa keskityttiin vuonna 2019 erityisesti kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen. Kärkenä on löytää uusia ratkaisuja siihen, miten tuotteiden omistamisesta voidaan tulevaisuudessa siirtyä palveluiden tuottamiseen ja jakamistalouteen.

Vuoden 2019 aikana olemme valmistelleet yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja useiden kuntien jäteyhtiöiden kanssa mallia poistotekstiilien valtakunnallisen kierrätyksen toteuttamiseksi. Valmistelulla vastataan EU-direktiivin vaatimukseen järjestää kotitalouksien poistotekstiilien keräys vuoteen 2025 mennessä. Suomessa keräys aiotaan aloittaa jo vuonna 2023. 

Kestävän kehityksen kannalta on välttämätöntä kouluttaa kaikki tulevaisuuden ammattilaiset huomioimaan kiertotalouden mahdollisuuksia omassa työssään. Kiertotalouden osaamista tarvitaan kaikilla ammattialoilla. Olemme vaikuttaneet kiertotalouden opetuksen kehittämiseen laajoissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kehittämishankkeet tuovat yrityksiä ja opiskelijoita yhteen kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Opiskelijat ovat esimerkiksi vastanneet yritysten osaamistarpeisiin laatimalla erilaisia kiertotalouteen linkittyviä selvityksiä yrityksen toimintatavoista.

Katso Kiertotalousratkaisuja yrityksille -video:

 

Tutustu kiertotalouden hankkeisiin:

BIO-PLASTICS EUROPE
Climate University  
Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)
Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin
REDUCES  
Telaketju 2

 

Vaikuttamisella ja teknisillä ratkaisuilla kohti vähähiilisempää kaupunkia

Tuemme Turun kaupungin liikenteen päästöttömyyttä ja saavutettavuutta yhteistyössä kaupungin, sen asukkaiden ja alalla toimivien yritysten kanssa. Merkittäviin saavutuksiin hiilineutraaliuden ja älykkään liikkumisen alalla on mahdollista päästä vain laajalla kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Erilaisissa hankkeissa etsitään uusia innovatiivisia ja käyttökelpoisia ratkaisuja älykkääseen ja vähäpäästöiseen kaupunkiliikenteeseen. Hankkeissa on testattu mm. sähköbusseja, kaupunkipyöriä ja kevyiden sähköisten liikkumisvälineiden hyödyntämistä kaupunkilogistiikassa sekä edistetty liikkumisen palveluiden yleistymistä.

Merkittävässä osassa on ihmisten huomion kiinnittäminen omaan arjen liikkumiseensa. Kun kaupunkilaiset tiedostavat oman liikkumisensa vaikutuksia ja muuttavat omia rutiinejaan, on mahdollista saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä. Siksi monissa Vähähiilisyyshankkeissamme on kiinnitetty erityistä huomiota ihmisten ja kaupungin toimijoiden osallistamiseen ja vaikuttavaan viestintään.

Lisäksi olemme vaikuttaneet uusiutuvan energian ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeissa on edistetty mm. sähköisen joukkoliikenteen ja uusiutuvan sähköenergian tuotannon integraatioita ja uusiutuvan energian älykästä hyödyntämistä.

Tutustu hiilineutraaliutta ja kestävää energiantuotantoa edistäviin hankkeisiimme:

BSR electric - Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region
Civitas ECCENTRIC - Innovative solutions for suburban mobility and emission-free freight in urban centres
eBussed – Building capacities for European-wide e-bus deployment
GreenSAM – Green Silver Age Mobility
HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities
HUKATON – Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen
KAEV – Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
LÄMPÖÄ – Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa
SeBNet – Smart Electric Bus Network Integration
Vihreät matkaketjut Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

 

Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vuosi 2019 lukuina


•    51 uutta TKI-hanketta käynnistyi
•    toteutuksessa vuoden aikana kaikkiaan 231 hanketta
•    niistä 45 prosentissa toimimme hankkeen koordinaattorina 
•    hankkeista kaikkiaan 35 prosenttia kansainvälisiä
•    TKI-kokonaisbudjetti oli 12 671 209 euroa, josta ulkoista rahoitusta 10 239 166 euroa
•    henkilökuntamme julkaisemien julkaisujen määrä oli 860 kpl.
 

Muutakin kuin korkeakoulutusta – Palvelemme laajasti Varsinais-Suomen aluetta

Toimimme aktiivisesti yritysten ja yhteisöjen kumppanina sekä yksittäisten henkilöiden jatkuvan oppimisen tukena. Organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö sisältää niin opiskelija-, koulutus-, kuin palvelutoimintayhteistyön, eli meiltä löytyy tukea ja osaamista kaikkeen kehittämiseen!

Asiakkaita ja kumppaneita löytyy alueeltamme jo satoja, mutta monipuolinen ja monialainen palvelutoimintamme on usein heillekin yllätys.

Vuonna 2019 tehdyn sidosryhmäkyselyn mukaan

 • yhteydenottopyyntöihin vastattiin nopeasti,
 • yhteistyö oli sujuvaa ja asiakaslähtöistä,
 • tarjoamamme palvelu vastasi asetettuja tavoitteita,
 • palvelu kehitti organisaatioiden toimintaa,
 • henkilöstön osaaminen kehittyi yhteistyön aikana,
 • palvelutoiminnan henkilöstö on asiantuntevaa ja
 • sovitut aikataulut pitivät.

Opiskelijayhteistyöllä hyötyä työelämään

Opiskelijayhteistyön muotoja ovat

 • harjoittelut,
 • opinnäytetyöt sekä
 • erilaiset toimeksiannot ja kehittämistehtävät.

Organisaatiot löysivät rekrytointipalvelujemme kautta niin yksittäisiä opiskelijoita kuin opiskelijatiimejä toteuttamaan erilaisia toimeksiantoja. Rekrytointi-ilmoitukset olivat pääasiallisesti työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia, mutta useassa yhteydenotossa toivottiin myös muuta, pidempiaikaista yhteistyötä niin opiskelijoiden kuin omien asiantuntijoittemme kanssa. Yrityksillä on selkeästi kasvava tarve rekrytoida osaavia opiskelijoita jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja saada heistä jatkossa osaavia työntekijöitä, esimerkiksi harjoittelun ja kesätöiden jälkeen.

Opiskelijatoimeksianto on yrityksille toimiva tapa tehdä yhteistyötä myös silloin, kun harjoittelun tai opinnäytetyön sijaan on tarve toteuttaa projekti, jossa on pääsääntöisesti mukana useampia opiskelijoita, mahdollisesti moneltakin eri alalta. Opettajat ja muut asiantuntijamme mentoroivat opiskelijatiimejä ja tukevat projektin laadunhallintaa. Yhteistyömalli kehittää ja vahvistaa yritysten toimintaa samalla kun opiskelijat saavat projekteista aitoa kokemusta työelämästä.

Yhteistyölle kehitetään jatkuvasti uusia muotoja. Tästä yhtenä esimerkkinä on syksyllä 2019 ICT-osaamisalueella käyttöönotettu malli, jossa alueen yritykset käyvät säännöllisesti esittäytymässä sekä pitämässä asiantuntijaluennon kiinnostavasta aiheesta.

Mallin taustalla on yritysten halu vahvistaa näkyvyyttään ja brändiään opiskelijoiden keskuudessa, ja samalla yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa lisätä alueen vetovoimaisuutta. Näin saadaan tuettua yritysten ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä tiivistettyä vuoropuhelua korkeakoulun ja yritysten välillä. Kaikista asiantuntijaluennoista tuli erinomaista palautetta niin yritysten kuin opiskelijoidenkin puolelta, ja mallia jatketaan vuonna 2020.

Opiskelijat ovat vahvasti mukana myös tuottaessamme yksityisiä terveydenhuollon palveluja Sun hyvä elämä -palvelukokonaisuudessa, muun muassa laboratorio-, suun terveydenhuolto- sekä toiminta- ja fysioterapiapalveluja. Saimme ensimmäisenä ammattikorkeakouluna Suomessa luvan tuottaa näitä palveluja, niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille.

Organisaatioiden ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä

Työelämän tarpeet ja työelämässä vaadittava osaaminen muuttuvat. Asiaosaamisen lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötaitoja sekä erilaisuuden ja epävarmuuden sietokykyä.

Toteutimme vuonna 2019 suuren määrän organisaatioille ja työyhteisöille räätälöityjä koulutuspalveluita ja valmennuksia sekä tarjosimme työntekijöille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja työhyvinvointiaan täydennyskoulutuksissa ja seminaareissa. Monipuolisista esimieskoulutuksistamme muodostetussa kampanjassa Arvostava esimies -oppaan on ladannut jo reilusti yli sata kiinnostunutta. Kampanja jatkuu vuoden 2020 puolella.

Terveys- ja hyvinvointialalla uusina erikoistumiskoulutuksina alkoivat mm. mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus , urheilufysioterapian erikoistumisopinnot  sekä tutkimushoitajakoulutus ,  joka alkoi ensimmäistä kertaa täysin verkkototeutuksena.

Erikoistumiskoulutuksiin liittyvästä verkostoyhteistyöstä hyvä esimerkki on Taideakatemian, YH Novian, sekä Åbo Svenska Teaterin toteuttama kiitelty produktio, Kalevala .

Tekniikan ja liiketalouden puolella mm. kartoitimme erityisesti ICT-alan osaamista ja päivitystarvetta sekä toteutimme ohjelmistosuunnittelun koulutusta ja alalle suunnattua täydennyskoulutusta.

Jatkuva vuoropuhelu työelämän toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta pystymme jatkossakin kehittämään koulutuspalvelujamme työelämän tarpeisiin. Kouluttajillamme ja asiantuntijoillamme on vahva innovaatiopedagogiikkaan perustuva osaaminen, jolla vastaamme työelämän muutospaineisiin.

Monipuolisia tilaratkaisuja ja asiantuntevia alumneja

Alumnitoimintamme otti ison harppauksen eteenpäin, kun aloitimme alumnirekisterin siirtämisen asiakkuudenhallintajärjestelmäämme. Tämä helpottaa tulevaisuudessa yhteydenpitoa alumneihimme sekä asiakkuusyrityksiimme, koska monet alumneistamme toimivat näissä yhteyshenkilöinä. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni Turun AMK:sta valmistunut liittyisi alumnirekisteriimme. Sitä kautta voisimme olla yhteydessä alumneihimme ja saada tietoa myös siitä, minkälaisesta yhteistyöstä alumnit ovat kiinnostuneita, sekä tarjota heille kohdistetummin palveluitamme ja koulutuksiamme.

Haluamme tuoda esiin hyviä käytänteitä alumnitoiminnasta myös sisäisesti ja innostaa kaikkia koulutuksiamme hyödyntämään alumnien työelämästä tuomaa asiantuntijuutta. Jatkoimme jo tutuksi tulleita Alumni Afterwork -tilaisuuksia muun muassa ajankohtaisilla teemoilla projektijohtamisesta sekä sosiaalisen median uusista tuulista.

Kehitimme vuoden aikana myös tilavuokrauspalveluamme ja uusia asiakkaita tuli runsaasti. Asiakaspalautteissa korostuivat vastausnopeus, hyvä palvelu sekä kattava tilatarjonta. Uuden kampusrakennuksen myötä pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan yhä enemmän monipuolisia tilaratkaisuja yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

Kohti kokonaisvaltaisempaa palvelua

Vuonna 2019 jatkoimme kumppanuuksien rakentamista ja asiakkuudenhallinnan kehittämistä tarjotaksemme alueemme organisaatioille entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Tarjoamme yrityksille esimerkiksi monipuolista tutkimus- ja kehityspalvelua ja toivomme, että yritykset ottavat meihin aktiivisesti yhteyttä kehittämisprosesseissaan jatkossakin.

Kumppanuutta ja yhteistyötä olemme kasvattaneet myös toivottamalla organisaatioiden edustajat tervetulleiksi mukaan oman toimintamme kehittämiseen mm. asiantuntijaluennoitsijoina, olemalla mukana neuvottelukunnissamme sekä osallistumalla alumnitoimintaamme.

Korkeakoulututkinnot ja osaavan työvoiman kouluttaminen ovat Turun AMK:n toiminnan ytimessä, mutta on hyvä muistaa osaamisemme ja asiantuntijuutemme ulottuvan myös tutkintojen tuolle puolen; olemme työelämän monipuolinen kumppani.

Vuonna 2020 tavoitteenamme on tuoda laaja palvelutarjontamme entistä paremmin erityisesti Varsinais-Suomen alueen työelämän tietoisuuteen.

Tutustu työelämälle suunnattuihin palveluihimme!

 

Kaksoistutkinto-ohjelmat tuovat lisäarvoa sekä opiskelijalle että korkeakoululle

Kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuminen lisää opintojen tavoitteellisuutta. Valmistumisvaiheessa tutkintotodistus ulkomaisesta korkeakoulusta palkitsee vaihdon aikana tehdystä työstä. Korkeakouluissa kaksoistutkinto-ohjelmat syventävät yhteistyötä yhteistyökorkeakoulujen kanssa ja kansainvälistävät koko korkeakouluyhteisöä. 

Kahden tutkinnon suorittaminen lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa samanaikaisesti on jo monille tuttu asia. Sen sijaan korkeakoulujen kaksoistutkinto- eli double degree -ohjelmat eivät ole vielä yhtä tunnettuja, vaikka yhä useampi opiskelija on kiinnostunut "tuplaamaan" tutkintonsa opiskelijavaihdon ohessa.

Kaksoistutkinto-ohjelmat eivät ole mitenkään uusi kansainvälisen yhteistyön muoto suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. Allekirjoitimme ensimmäiset kaksoistutkintosopimukset jo yli 10 vuotta sitten. Tällöin kaksi englanninkielistä koulutusohjelmaa halusi syventää yhteistyötä muiden eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa ja tarjota opiskelijoilleen uusia mahdollisuuksia kansainvälistyä.

International Business -ohjelma aloitti liiketalouden alan kaksoistutkintoyhteistyön ranskalaisen Groupe ESC Troyesin kanssa vuonna 2008, ja vuotta myöhemmin kaksoistutkinto-ohjelmasta sovittiin saksalaisen Fachhochschule Regensburgin kanssa. Information Technology -ohjelma puolestaan liittyi 2000-luvun lopulla kahdeksan korkeakoulun muodostamaan tietojenkäsittelyn alan kaksoistutkintoverkostoon.

Vaikka korkeakoulujen nimet ovat jo vaihtuneet, kaksoistutkintoyhteistyö näiden korkeakoulujen kanssa jatkuu edelleen. Olemme myös allekirjoittaneet useita uusia sopimuksia, ja nykyään liiketalouden, tieto- ja viestintätekniikan, tuotantotalouden sekä konetekniikan opiskelijat voivat hakea opintojensa aikana kaksoistutkinto-ohjelmaan 14 eurooppalaisessa yhteistyökorkeakoulussa. Sopimuksia on tehty erityisesti saksalaisten, ranskalaisten ja espanjalaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa.

Mahdollisuus suorittaa "tuplatutkinto" ulkomaisessa korkeakoulussa kiinnostaakin yhä useampaa opiskelijaa. Vuonna 2019 pyrimme määrätietoisesti lisäämään kaksoistutkintosopimusten lukumäärää. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä tulevaisuudessa paitsi uusille koulutusaloille, myös Euroopan maiden ulkopuolelle. Neuvotteluja mahdollisesta kaksoistutkinto-ohjelmasta käynnistettiin viime vuonna muun muassa parin aasialaisen yhteistyökorkeakoulun kanssa.

Double up your degree! – kaksoistutkinto pähkinänkuoressa

Kansainvälisellä kaksoistutkinto- eli double degree -ohjelmalla tarkoitetaan kahden (tai useamman) korkeakoulun yhdessä kehittämää ohjelmaa, jossa opiskelija suorittaa sovitun osan tutkintoon sisällytettävistä opinnoista yhteistyökorkeakoulussa ulkomailla. Valmistuessaan hän saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Periaatteena on, että alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvää kaksoistutkintoa suorittava opiskelija suorittaa vähintään 60 opintopistettä yhteistyökorkeakoulussa, mikä vastaa yleensä yhden lukuvuoden pituista opiskelijavaihtojaksoa ulkomailla.

Ohjelma toimii vastavuoroisesti eli myös Turkuun saapuu joka vuosi vaihto-opiskelijoita, jotka osallistuvat kaksoistutkinto-ohjelmaan. He saavat valmistuessaan sekä oman kotikorkeakoulunsa että Turun ammattikorkeakoulun tutkinnon. Tähän mennessä jo yli 60 opiskelijaa on suorittanut kaksoistutkinnon joko yhteistyökorkeakoulussa ulkomailla tai Turun ammattikorkeakoulussa.

Kaksoistutkinto-ohjelma hyödyttää sekä opiskelijaa että korkeakoulua

Kaksoistutkinto-ohjelmaan osallistuminen lisää opiskelijan motivaatiota lähteä vaihtoon, sillä tutkintotodistuksen saaminen kohdekorkeakoulusta tuo luonnollisestikin lisäarvoa perinteiseen opiskelujaksoon ulkomailla. Kaksoistutkinto myös parantaa opiskelijan jatko-opiskelumahdollisuuksia ja tuo usein etua kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Ohjelmat hyödyttävät myös niihin osallistuvia korkeakouluja: ohjelman suunnittelu ja toteuttaminen lisäävät opettaja- ja asiantuntijavaihtoja ja sitä kautta myös esimerkiksi mahdollisuuksia ideoida yhteisiä opiskelijaprojekteja sekä työelämä- ja tutkimushankkeita. Tämä puolestaan syventää yhteistyötä yhteistyökorkeakoulun ja muiden toimijoiden kanssa - ja sitä kautta kansainvälistää alueen työelämää.

Lisäksi kaksoistutkinto-ohjelmat

 • toimivat opiskelija- ja opettajavaihtojen laadunvarmistuksen työkaluna,
 • lisäävät koulutusten kansainvälistä sisältöä,
 • tuovat korkeakoululle lisää kansainvälisiä alumneja ja
 • kansainvälistävät koko korkeakouluyhteisöä.

Korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä tehdään yhä enemmän koulutusalakohtaisissa verkostoissa, joiden jäsenten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan koulutusta, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja työelämäyhteistyötä yhdessä.

Digitaalinen oppiminen, verkko-oppimisympäristöt, online-tutkinnot ja etätyö tuovat uusia mahdollisuuksia myös kaksoistutkinto-ohjelmien kehittämiseen. Tämän vuoksi voinee ilman kristallipalloakin ennustaa kaksoistutkinto-ohjelmien ja niihin osallistuvien opiskelijoiden määrän edelleen lisääntyvän tulevaisuudessa.

Opiskelijoiden mietteitä ja lisätietoja kaksoistutkintosopimuksistamme löytyy seuraavista artikkeleista:

 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n talous edelleen vakaa

 

Turun ammattikorkeakoulun taloudellista tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena. Yhtiön talous pysyi vakaana ja toiminnan volyymi kasvoi.

Yhtiön talous pysyi vuonna 2019 vakaana siitä huolimatta, että strategiarahan sisältävä valtionosuus väheni edellisen vuoden 53,5 miljoonasta eurosta 52,45 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 29 086 euroa (0,04 prosenttia liikevaihdosta), kun budjetoitu tulostavoite oli 16 777 euroa. 

Valtionosuuden vähenemisestä huolimatta yhtiön toiminnan volyymi kasvoi edellisestä vuodesta, mikä viittaa muiden tulolähteiden vahvistumiseen. Yhtiön kokonaistulot 71,38 miljoonaa euroa (ed. vuosi 69,1 milj. euroa) ylittävät budjetoidun tulostavoitteen 70,71 miljoonaa euroa. Vastaavasti vuoden 2019 kokonaismenot, yhteensä 71,35 miljoonaa euroa (ed. vuosi 68,8 milj. euroa) ylittävät budjetoidut menot 70,69 miljoonaa euroa.

Taustalla kasvanut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tulostason nousu on seurausta etenkin edelleen kasvaneesta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Liikevaihtoon sisältyy varainhankinnan vuoden 2019 tuotto ja ministeriön maksama vastinraha, yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, joka on siirretty tilinpäätöksessä yhtiön taseen omaan pääomaan.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ulkoisen rahoituksen määrä nousi edellisen vuoden 7,6 miljoonasta eurosta 10,24 miljoonaan euroon eli 14,35 prosenttiin kokonaistuloista. Samanaikaisesti omarahoitusosuutemme jatkoi laskuaan 21 prosenttiyksikköön edellisen vuoden 24 prosenttiyksiköstä. TKI -toiminnan kokonaisrahoitus oli näin ollen 12,9 miljoonaa euroa. TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi 1,76 miljoonaan euroon (ed. vuosi 1,72 milj. euroa), joskin tulos ennen veroja laski vastaavaan summan 134 tuhanteen euroon.

Mittavia toimitilaparantamisen hankintoja

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut, 44 miljoonaa euroa (ed. vuosi 43 milj. euroa), mikä on 61,64 prosenttia yhtiön operatiivisista kuluista. Mittavista toimitilaparantamiseen tähtäävistä hankinnoista huolimatta toiseksi suurinta yksittäistä menoerää eli kiinteistökustannuksia onnistuttiin tehostamaan edellisen vuoden 13,16 miljoonasta eurosta 13,06 miljoonaan euroon.

Vuonna 2017 alkanut tilojen varustelu ja toimintojen uudistaminen on luonnollisesti näkynyt kolmen vuoden ajan sekä taseen kaluston että tulosvaikutteisten poistojen määrän lisääntymisenä. Uuden kampusrakennuksen rakentamiseen annettu vaihtovelkakirjalaina konvertoitiin 12,53 prosentin osakeomistukseksi Turun Teknologiakiinteistöt Oy:stä.

Varallisuusasema pysyi vakaana

Ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa muun muassa erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 69 prosenttia (ed. vuosi 68,2 %). Vakaasta taloudesta kertoo myös saamamme Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa luottoluokitus, paras AAA, sekä Suomen Vahvimmat -sertifikaatti, jotka ovat seurausta yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä.

Turun ammattikorkeakoulun taloudellista tulosta voidaan kaikkiaan pitää hyvin kohtuullisena.

Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 5 000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. (Osakassopimus 17.9.2014; Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, §5)

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Strategiamme toteuttaminen vaatii investointien suuntaamista perinteisistä luokkaopetustiloista työelämän kanssa yhteiskäytettäviin laboratorio- ja harjoitustiloihin sekä oppimista tukeviin virtuaaliympäristöihin. Etenkin tekniikan laboratoriot ovat kehittämisen ytimessä vuonna 2020.  Henkilöstö- ja opiskelijatyytyväisyyden parantaminen tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa tulevina vuosina.

Vuotta 2020 leimaa uuden kampusrakennuksen, EduCityn, käyttöönotto. Se tulee sekä muuttamaan organisaation sisäisiä toimintatapoja että lisäämään kustannusrakennetta aiempien suunnitelmien mukaisesti.

Ydintoimintojen osalta kehityksen katsotaan jatkuvan tasaisena. Oppimiseen liittyvät tulokset näyttäisivät kehittyvän hieman valtakunnallista tasoa nopeammin. Kaikki ammattikorkeakoulut tekevät kuitenkin parhaillaan suurta kehitystä oppimistoiminnan optimoinnissa, joten suhteellisen asemankin ylläpito vaatii huomattavaa toiminnan kehittämistä.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulokset vaikuttavat nousevan edelleen vuonna 2020, jonka jälkeen tuloksiin tulee notkahdus EU-rahoituksen nivelkautena 2021–2022. Riskinä TKI-rahoituksessa on kansallisen rahoituksen väheneminen, mutta olemme jo aloittaneet toimenpiteet, joilla ulkomaisen rahoituksen osuutta lisätään. Liiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja tuloksellisuuden paranevan lähivuosina maltillisesti.

Yhtiön tulee jatkossa laajentaa rahoituspohjaansa. Valtion rahoitus ei tule kasvamaan merkittävästi, joten tavoitteiden saavuttaminen vaatii muiden rahoituslähteiden roolin vahvistamista. Samalla yhteistyötä alueen julkisten ja yksityisten elinkeinotoimijoiden kanssa tulee vahvistaa.

COVID-19:n aiheuttama poikkeustilanne tulee aiheuttamaan lähivuosina merkittävää epävarmuutta toiminnan tulosten ja talouden kehittymisessä. Epävarmuus kohdistuu kaikkiin merkittäviin liikevaihtoeriin (valtionrahoitus, TKI-toiminta, liiketoiminta) ja riippuu pitkälti globaalista talouskehityksestä.

 

Tutkinnot (suurenna kuva klikkaamalla)
 

Tutkinnot taulukko vuosikertomus 2019

Taloudelliset tunnusluvut  (suurenna kuva klikkaamalla)

Taloudelliset tunnusluvut vuosikertomus 2019

Tuloslaskelma (suurenna kuva klikkaamalla)

Tuloslaskelma vuosikertomus 2019

Epäsuora rahoituslaskelma (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Epäsuora rahoituslaskelma vuosikertomus 2019

Tase (suurenna kuvaa klikkaamalla)

Tase vuosikertomus 2019

 

Katso video: Master-opiskelijamme Timo kertoo kokemuksistaan projektijohtamisen koulutuksessa.